Prawo ochrony środowiska

14.10.2019 - 20.10.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1973
2019-10-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007)

 

 

07.10.2019 - 13.10.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1931
2019-10-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2019 poz. 1922 2019-10-10 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2019 poz. 1900 2019-10-08 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin
Dz.U. 2019 poz. 1895 2019-10-07 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
M.P. 2019 poz. 895 2019-09-30 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

 

 

 

30.09.2019 - 06.10.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1883
2019-10,18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2019 poz. 1878 2019-10-18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U. 2019 poz. 1877 2019-10-03 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2019 poz. 1866 2019-10-03 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Dz.U. 2019 poz. 1862 2019-10-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
M.P. 2019 poz. 938 2019-10-03 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020
M.P. 2019 poz. 927 2019-10-03 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 

 

23.09.2019 - 29.09.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1839
2019-10-11 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2019 poz. 1830 2019-10-10 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Dz.U. 2019 poz. 1829 2019-10-10 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 1806 2019-09-23 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1797 2019-09-20 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 1792 2019-09-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
M.P. 2019 poz. 866 2019-09-24 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

 

 

 

16.,09.2019 - 22.09.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1782
2019-09-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2019 poz. 1764 2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze
Dz.U. 2019 poz. 1757 2019-10-01 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
Dz.U. 2019 poz. 1755 2019-12-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1752 2019-09-28 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
Dz.U. 2019 poz. 1747 2019-09-14 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 

 

 

09.09.2019 - 15.09.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1712
2019-09-24 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2019 poz. 794 2019-09-07 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej"

 

 

 

03.09.2019 - 08.09.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1699
2019-09-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2019 poz. 1701 2019-09-06 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

 

 

 

26.08.2019 - 02.09.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1665
2019-08-31 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2019 poz. 1645 2019-09-13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego
Dz.U. 2019 poz. 1639 2019-08-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Dz.U. 2019 poz. 1610 2019-08-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

 

 

19.08.2019 - 25.08.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1551
2019-09-03 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

 

 

 

12.08.2019 - 18.08.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1527
2020-01-01 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1517 2019-08-13 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 1512 2019-08-27 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji
Dz.U. 2019 poz. 1510 2019-08-12 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

 

 

05.08.2019 - 11.08.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1493
2019-08-08 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2019 poz. 1447 2019-08-02 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 

 

 

22.07.2019 - 04.08.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1437
2019-08-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2019 poz. 1435 2019-08-02 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 1403 2019-08-13 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1396 2019-07-29 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 1392 2019-07-26 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1383 2019-07-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
Dz.U. 2019 poz. 1357 2019-07-22 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Dz.U. 2019 poz. 1355 2019-07-19 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

 

 

 

15.07.2019 - 21.07.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1311
2019-07-16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
Dz.U. 2019 poz. 1300 2019-07-13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 

 

 

08.07.2019 - 14.07.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1286
2019-07-26 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji
Dz.U. 2019 poz. 1283 2019-07-12 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2019 poz. 1277 2019-07-25 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2019 poz. 1250 2019-05-17 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.
Dz.U. 2019 poz. 1249 2019-07-05 Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjęte w Kigali dnia 15 października 2016 r.

 

 

 

01.07.2019 - 07.07.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1225
2019-07-03 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2019 poz. 1220 2019-07-02 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2019 poz. 1217 2019-07-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Dz.U. 2019 poz. 1215 2019-07-01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
Dz.U. 2019 poz. 1211 2019-06-29 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2019 poz. 1210 2019-06-29 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2019 poz. 1209 2019-06-29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2019 poz. 1202 2019-07-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 

 

 

23.06.2019 - 30.06.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1162
2019-06-25 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2019 poz. 1159 2019-07-09 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
Dz.U. 2019 poz. 1155 2019-06-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 

 

 

17.06.2019 - 22.06.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1124 2019-06-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 

 

 

10.06.2019 - 16.06.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1065
2019-06-07 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
M.P. 2019 poz. 475 2019-06-05 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO

 

 

 

03.06.2019 - 09.06.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
M.P. 2019 poz. 472
2019-06-04 Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
M.P. 2019 poz. 469 2019-06-01 Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 

 

 

27.05.2019 - 02.06.2019

 -

 

 

20.05.2019 - 26.05.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 972
2019-05-23 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2019 poz. 970 2019-05-23 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 933 2019-05-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
M.P. 2019 poz. 435 2019-05-17 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2019 r.

 

 

 

13.05.2019 - 19.05.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 919
2019-05-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2019 poz. 868 2019-05-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

 

 

 

06.05.2019 - 12.05.2019

 -

 

 

29.04.2019 - 05.05.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 819
2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 818 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Dz.U. 2019 poz. 813 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach
Dz.U. 2019 poz. 812 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
Dz.U. 2019 poz. 811 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej
Dz.U. 2019 poz. 808 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
Dz.U. 2019 poz. 798 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Dz.U. 2019 poz. 797 2019-05-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2019 poz. 776 2019-04-27 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

 

 

08.04.2019 - 28.04.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 755
2019-04-25 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 725 2019-04-18 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2019 poz. 706 2019-04-16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Dz.U. 2019 poz. 701 2019-04-16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2019 poz. 654 2019-04-08 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

 

 

01.04.2019 - 07.04.2019

 -

 

 

25.03.2019 - 31.03.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 587
2019-03-29 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 585 2019-03-29 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 578 2019-03-27 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Dz.U. 2019 poz. 545 2019-03-22 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 542 2019-03-22 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 

 

18.03.2019 - 24.03.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 536
2019-03-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego
Dz.U. 2019 poz. 521 2019-03-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2019 poz. 513 2019-03-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

 

 

11.03.2019 - 17.03.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 488
2019-03-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2019 poz. 452 2019-03-14 Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
M.P. 2019 poz. 230 2019-03-14 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

 

 

04.03.2019 - 10.03.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 412
2019-03-20 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

 

25.02.2019 - 03.03.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 385 2019-06-15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2019 poz. 363 2019-03-12 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

 

 

18.02.2019 - 24.02.2019

  -

 

11.02.2019 - 17.02.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 256
2019-02-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
M.P. 2019 poz. 150 2019-02-09 Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
M.P. 2019 poz. 173 2019-02-14 Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

 

 

04.02.2019 - 10.02.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 227
2019-02-21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

 

 

28.01.2019 - 03.02.2019

 -

 

21.01.2019 - 27.01.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 122
2019-01-21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt
M.P. 2019 poz. 69 2019-01-23 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2018 r.

 

 

14.012019 - 20.01.2019

  -

 

07.01.2019 - 13.01.2019
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 42
2019-01-25 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

 

 

31.12.2018 - 06.12.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2531
2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
Dz.U. 2018 poz. 2530 2019-01-01 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 2528 2019-01-15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2018 poz. 2527 2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Dz.U. 2018 poz. 2526 2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 2482 2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

 

 

17.12.2018 - 30.12.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2412
2018-12-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2018 poz. 2390 2019-01-05 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich
Dz.U. 2018 poz. 2389 2018-12-21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2018 poz. 2348 2019-01-04 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

 

10.12.2018 - 16.12.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2331
2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
Dz.U. 2018 poz. 2326 2018-12-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 2310 2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
Dz.U. 2018 poz. 2306 2019-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

 

 

 

03.12.2018 - 09.12.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2269
2018-12-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2018 poz. 2268 2018-12-04 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2018 poz. 2255 2018-12-18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Dz.U. 2018 poz. 2231 2018-11-30 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

 

 

26.11.2018 - 02.12.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2221
2018-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Dz.U. 2018 poz. 2214 2018-11-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 

 

19.11.2018 - 25.11.2018

 -

 

 

12.11.2018 - 18.11.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2129
2018-11-13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

 

 

05.11.2018 - 11.11.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2100
2018-11-06 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 2097 2018-11-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2018 poz. 2095 2018-11-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063)
Dz.U. 2018 poz. 2086 2018-10-31 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2018 poz. 2085 2018-10-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Dz.U. 2018 poz. 2081 2018-10-31 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2018 poz. 2067 2018-10-30 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
M.P. 2018 poz. 1038 2018-10-29 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019

 

 

 

29.10.2018 - 04.11.2018

 -

 

 

22.10.2018 - 28.10.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2031
2018-11-07 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
Dz.U. 2018 poz. 2005 2018-10-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
M.P. 2018 poz. 1014 2018-10-23 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 1013 2018-10-23 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1011 2018-10-23 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

 

15.10.2018 - 21.10.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 2000
2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody
Dz.U. 2018 poz. 1984 2018-10-16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2018 poz. 1971 2018-10-15 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 7 lipca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1970 2018-10-15 Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 7 lipca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1967 2018-10-15 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

 

08.10.2018 - 14.10.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1945
2018-10-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2018 poz. 1939 2018-10-15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Dz.U. 2018 poz. 1932 2018-10-09 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dz.U. 2018 poz. 1910 2018-10-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016)

 

 

01.10.2018 - 07.10.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1908
2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polichna (PLH060078)
Dz.U. 2018 poz. 1907 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krzny (PLH060066)
Dz.U. 2018 poz. 1904 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007)
Dz.U. 2018 poz. 1903 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szachownica (PLH240004)
Dz.U. 2018 poz. 1902 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008)
Dz.U. 2018 poz. 1901 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilcze Błota (PLH220093)
Dz.U. 2018 poz. 1899 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003)
Dz.U. 2018 poz. 1898 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055)
Dz.U. 2018 poz. 1896 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007)
Dz.U. 2018 poz. 1895 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska (PLH300011)
Dz.U. 2018 poz. 1894 2018-10-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Drużno (PLH280028)

 

 

24.09.2018 - 30.09.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1809
2018-10-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
Dz.U. 2018 poz. 1807 2018-10-09 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

 

 

17.09.2018 - 23.09.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1803
2018-10-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
Dz.U. 2018 poz. 1789 2018-10-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dz.U. 2018 poz. 1784 2018-09-17 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 1782 2018-10-02 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

10.09.2018 - 16.09.2018

-

 

27.08.2018 - 09.09.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1722
2018-09-20 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1714 2018-08-29 Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 28 października 2016 r.
Dz.U. 2018 poz. 1665 2018-08-29 Zmiany do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjęte w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2018 poz. 1648 2018-09-11 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 1644 2018-08-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 1635 2018-08-25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Dz.U. 2018 poz. 1627 2018-09-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 

 

20.08.2018 - 26.08.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1616
2018-01-01 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1614 2018-08-23 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2018 poz. 1609 2018-08-23 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
Dz.U. 2018 poz. 1604 2018-09-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006)
Dz.U. 2018 poz. 1595 2018-08-17 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2018 poz. 1592 2018-09-05 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1590 2018-09-04 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2018 poz. 794 2018-08-17 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

06.08.2018 - 19.08.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1564
2018-08-29 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 1563 2018-08-29 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1556 2018-08-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)
Dz.U. 2018 poz. 1553 2018-08-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051)
Dz.U. 2018 poz. 1551 2018-08-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015)
Dz.U. 2018 poz. 1547 2018-09-01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2018 poz. 1545 2018-08-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)
Dz.U. 2018 poz. 1535 2018-08-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053)
Dz.U. 2018 poz. 1528 2018-08-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
Dz.U. 2018 poz. 1521 2018-08-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004)
Dz.U. 2018 poz. 1519 2018-08-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045)
Dz.U. 2018 poz. 1517 2018-08-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029)
Dz.U. 2018 poz. 1504 2018-08-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035)
Dz.U. 2018 poz. 1479 2019-01-01 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

 

 

30.07.2018 - 05.08.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1473
2018-08-02 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Dz.U. 2018 poz. 1472 2018-08-02 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
Dz.U. 2018 poz. 1471 2018-08-02 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 1466 2018-08-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

16.07.2018 - 29.07.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1442
2018-08-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017)
Dz.U. 2018 poz. 1398 2018-07-23 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji
Dz.U. 2018 poz. 1356 2018-07-28 Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1361 2018-07-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
M.P. 2018 poz. 725 2018-07-25 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2018 poz. 724 2018-07-25 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
M.P. 2018 poz. 723 2018-07-25 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022
M.P. 2018 poz. 704 2018-07-17 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2018 poz. 703 2018-07-17 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

09.07.2018 - 15.07.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1322
2018-07-24 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2018 poz. 1310 2018-07-06 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

 

 

25.06.2018 - 08.07.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1286
2018-08-21 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1276 2018-07-14 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1271 2018-06-29 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2018 poz. 1269 2018-06-29 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

 

 

 

11.06.2018 - 24.06.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1201
2018-06-22 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2018 poz. 1194 2018-06-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
Dz.U. 2018 poz. 1189 2018-07-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026)
Dz.U. 2018 poz. 1152 2018-06-14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2018 poz. 1120 2018-06-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Dz.U. 2018 poz. 1119 2018-06-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
M.P. 2018 poz. 542 2018-06-14 Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 

 

04.06.2018 - 10.06.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1081
2018-06-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

 

 

 

28.05.2018 - 03.06.2018
Dz.U. 2018 poz. 1022 2018-05-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 

 

21.05.2018 - 27.05.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 992
2018-05-24 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 966 2018-05-22 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2018 poz. 954 2018-05-21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
M.P. 2018 poz. 482 2018-05-18 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisaną w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.
M.P. 2018 poz. 481 2018-05-18 Umowa między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.

 

 

14.05.2018 - 20.05.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 923
2018-06-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004)
Dz.U. 2018 poz. 919 2018-05-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)
Dz.U. 2018 poz. 906 2018-05-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)
Dz.U. 2018 poz. 905 2018-05-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
Dz.U. 2018 poz. 902 2018-05-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)
Dz.U. 2018 poz. 901 2018-05-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)
Dz.U. 2018 poz. 899 2018-05-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037)
Dz.U. 2018 poz. 895 2018-05-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036)
Dz.U. 2018 poz. 889 2018-05-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001)
Dz.U. 2018 poz. 882 2018-05-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086)
Dz.U. 2018 poz. 879 2018-05-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013)

 

 

07.05.2018 - 13.05.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 866
2018-05-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034
Dz.U. 2018 poz. 863 2018-05-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037)
Dz.U. 2018 poz. 862 2018-05-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048)
Dz.U. 2018 poz. 859 2018-05-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)
Dz.U. 2018 poz. 851 2018-05-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044)
Dz.U. 2018 poz. 846 2018-05-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052)
Dz.U. 2018 poz. 841 2018-05-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032)
Dz.U. 2018 poz. 840 2018-05-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015)
Dz.U. 2018 poz. 836 2018-05-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047)
M.P. 2018 poz. 458 2018-05-09 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 457 2018-05-09 Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 453 2018-05-08 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2018 r.

 

 

30.04.2018 - 06.05.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 810
2018-07-28 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

 

 

23.04.2018 - 29.04.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 799
2018-04-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 797 2018-05-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błoto (PLH220002)
Dz.U. 2018 poz. 796 2018-05-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)
Dz.U. 2018 poz. 792 2018-04-26 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe
Dz.U. 2018 poz. 791 2018-05-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sulechów (PLH080043)
Dz.U. 2018 poz. 789 2018-05-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)
Dz.U. 2018 poz. 787 2018-04-27 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 786 2018-05-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058)
Dz.U. 2018 poz. 784 2018-05-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043)
Dz.U. 2018 poz. 777 2018-05-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054)
Dz.U. 2018 poz. 773 2018-05-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045)
Dz.U. 2018 poz. 772 2018-05-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błota (PLH140038)
Dz.U. 2018 poz. 764 2018-05-09 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krogulec (PLH140008)
Dz.U. 2018 poz. 763 2018-05-09 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kołacznia (PLH180006)

 

 

 

16.04.2018 - 22.04.2018

 -

 

 

09.04.2018 - 15.04.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 710
2018-04-26 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
Dz.U. 2018 poz. 685 2018-04-21 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 

 

04.04.2018 - 08.04.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 680
2018-04-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2018 poz. 663 2018-04-19 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny

 

 

12.02.2018 - 03.04.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 645
2018-04-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
Dz.U. 2018 poz. 598 2018-04-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2018 poz. 592 2018-03-23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2018 poz. 585 2018-03-21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2018 poz. 583 2018-03-19 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2018 poz. 578 2018-03-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2018 poz. 566 2018-03-16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi
Dz.U. 2018 poz. 532 2018-03-15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2018 poz. 515 2018-03-12 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2018 poz. 504 2018-03-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
Dz.U. 2018 poz. 344 2018-02-13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk
M.P. 2018 poz. 294 2018-03-17 Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2018 poz. 293 2018-03-17 Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"

 

 

05.02.2018 - 11.02.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 331
2018-02-08 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dz.U. 2018 poz. 317 2018-02-22 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 

 

15.01.2018 - 04.02.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 297
2018-02-16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników
Dz.U. 2018 poz. 296 2018-01-11 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2018 poz. 246 2018-01-11 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2018 poz. 184 2018-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2018 poz. 172 2018-01-22 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiej poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętej w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2018 poz. 171 2018-01-22 Druga poprawka do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjęta w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2018 poz. 150 2018-01-18 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2018 poz. 142 2018-01-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2018 poz. 122 2018-01-15 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych
M.P. 2018 poz. 145 2018-02-02 Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2018 poz. 133 201-01-30 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2018 poz. 118 2018-01-24 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

 

 

08.01.2018 - 14.01.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 104
2018-01-12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 96 2018-01-12 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 88 2018-01-26 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 

 

18.12.2017 - 07.01.2018
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 21
2018-01-07 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 10 2018-01-18 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 poz. 2509 2018-01-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni
Dz.U. 2017 poz. 2506 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Dz.U. 2017 poz. 2502 2018-01-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Dz.U. 2017 poz. 2501 2018-01-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Dz.U. 2017 poz. 2490 2018-01-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2017 poz. 2480 2018-01-01 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2017 poz. 2466 2017-12-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2017 poz. 2464 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2017 poz. 2458 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
Dz.U. 2017 poz. 2443 2017-12-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2017 poz. 2442 2018-01-12 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2017 poz. 2419 2017-12-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów
Dz.U. 2017 poz. 2412 2017-12-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Dz.U. 2017 poz. 2408 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
Dz.U. 2017 poz. 2390 2018-01-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Dz.U. 2017 poz. 2389 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Dz.U. 2017 poz. 2386 2017-12-21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2017 poz. 2381 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania
Dz.U. 2017 poz. 2377 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
M.P. 2018 poz. 5 2018-01-04 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2017 r.

 

 

 

11.12.2017 - 17.12.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2311
2017-12-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
Dz.U. 2017 poz. 2310 2018-03-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dz.U. 2017 poz. 2309 2017-12-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2017 poz. 2300 2017-12-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
Dz.U. 2017 poz. 2293 2017-12-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2017 poz. 2290 2018-01-01 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2017 poz. 1142 2018-01-01 Zarządzenie nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 

 

4.12.2017 - 10.12.2017

 -

 

 

27.11.2017 - 3.12.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2210
2017-11-30 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętymi w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.
Dz.U. 2017 poz. 2209 2017-11-30 Poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjęte w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.
Dz.U. 2017 poz. 2180 2017-11-27 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2139 2017-11-21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 poz. 2138 2017-11-21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2017 poz. 2134 2017-11-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

 

 

20.11.2017 - 26.11.2017

 -

 

 

13.11.2017 - 19.11.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2119
2017-11-06 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2017 poz. 2101 2017-11-14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

 

06.11.2017 - 12.11.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2075
2017-11-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
Dz.U. 2017 poz. 2066 2017-11-23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Dz.U. 2017 poz. 2056 2018-01-01 Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

30.11.2017 - 05.11.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2000
2017-10-27 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
M.P. 2017 poz. 982 2017-10-31 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018

 

 

23.11.2017 - 29.10.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1990
2017-10-25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Dz.U. 2017 poz. 1975 2017-11-24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
Dz.U. 2017 poz. 1951 2017-10-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

 

 

16.10.2017 - 22.10.2017

-

 

09.10.2017 - 15.10.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1888
2017-10-11 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2017 poz. 1861 2017-10-06 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika V do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2017 poz. 1860 2017-10-06 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2017 poz. 1859 2017-10-06 Zmieniony Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

 

 

02.10.2017 - 08.10.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1849
2017-10-04 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1840 2017-10-04 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

 

 

 

25.09.2017 - 01.10.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
M.P. 2017 nr 0 poz. 902
2017-09-27 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018

 

 

11.09.2017 - 24.09.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1738
2017-09-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)
M.P. 2017 nr 0 poz. 875 2017-09-20 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018
M.P. 2017 nr 0 poz. 868 2017-09-12 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

 

 

 

14.08.2017 - 10.09.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1701
2017-09-06 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1690 2017-10-01 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1631 2017-08-31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 
M.P. 2017 nr 0 poz. 843 2017-09-05 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

 

 

 

21.08.2017 - 27.08.2017

-

 

14.08.2017 - 20.08.2017

-

 

07.08.2017 - 13.08.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1510
2017-08-23 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1499 2018-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

 

31.07.2017 - 06.08.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1487
2017-08-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1486 2017-08-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1485 2017-08-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1484 2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1478 2017-08-17 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1474 2017-08-16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1469 2017-08-15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1449 2017-09-01 Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r.
M.P. 2017 nr 0 poz. 774 2017-08-04 Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO
M.P. 2017 nr 0 poz. 753 2017-07-26 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2017 r.

 

 

24.07.2017 - 30.07.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1425
2017-08-09 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1424 2017-08-09 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1417 2017-08-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1416 2017-08-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

 

 

17.07.2017 - 23.07.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405
2017-07-21 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1402 2017-08-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1397 2017-08-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1382 2017-07-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
M.P. 2017 nr 0 poz. 701 2017-07-18 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
M.P. 2017 nr 0 poz. 693 2017-07-14 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

10.07.2017 - 16.07.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1374
2017-07-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1365 2017-07-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1363 2017-07-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1362 2017-07-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1359 2017-07-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)

 

 

26.06.2017 - 09.07.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1326
2017-07-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1303 2017-07-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1289 2017-06-09 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1276 2017-06-30 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1253 2017-07-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1247 2017-07-01 zporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1209 2017-06-24 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1208 2017-07-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1207 2017-07-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)

 

 

19.06.2017 - 25.06.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1188
2017-07-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1187 2017-07-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1186 2017-07-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1185 2017-07-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1175 2017-07-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1161 2017-06-19 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

 

12.06.2017 - 18.06.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1148
2017-06-14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1145 2017-06-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1121 2017-06-09 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

 

 

05.06.2017 - 11.06.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1109
2017-06-08 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1098 2017-06-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1095 2017-06-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1094 2017-06-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1093 2017-06-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1079 2017-06-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019)

 

 

29.05.2017 - 04.06.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1077
201706-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1074 2017-06-17 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1072 2017-06-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033)

 

 

22.05.2017 - 28.05.2017

-

 

15.05.2017 - 21.05.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 981
2017-06-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 975 2017-05-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 930 2017-05-27 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)
M.P. 2017 nr 0 poz. 426 2017-05-08 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

08.05.2017- 14.07.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 918
2017-05-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 915 2017-05-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 898 2017-05-24 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 

 

 

 

30.04.2017 - 07.05.2017

-

 

24.04.2017 - 30.04.2017

  -

 

11.04.2017 - 23.04.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 806
2017-04-21 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 793 2017-05-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 788 2017-04-14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 785 2017-04-29 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 782 2017-04-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 781 2017-04-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 779 2017-04-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 753 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 752 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 751 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 750 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059)

 

 

03.04.2017 - 10.04.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 744
2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 743 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 741 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 740 2017-04-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 723 2018-01-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 720 2017-04-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 719 2017-04-19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 710 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

 

 

27.03.2017 - 02.04.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 670
2017-04-13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 652 2017-04-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 644 2017+04-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 639 2017-04-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 636 2017-04-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025) 

 

 

20.03.2017 - 26.03.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 609
2017-04-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Popówka (PLH060016) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 608 2017-04-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 607 2017-04-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubale (PLH060008
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 605 2017-04-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 597 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 596 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 595 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święty Roch (PLH060022)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 594 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Sobowice (PLH060024)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 593 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 592 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 591 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gliniska (PLH060006)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 588 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 587 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 585 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH060054) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 583 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 582 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 581 2017-04-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wierzchowiska (PLH060069) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 576 2017-03-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 575 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 572 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kąty (PLH060010
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 571 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 568 2017-03-09 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 566 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 565 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawska Góra (PLH060018)

 

 

13.03.2017 - 19.03.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 560
2017-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 559 2017-03-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 558 2017-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 557 2017-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 555 2017-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 554 2017-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 553 2017-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 552 2017-03-16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 549 2017-03-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 548 2017-03-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 545 2017-03-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 542 2017-03-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 535 2017-03-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 531 2017-03-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 530 2017-03-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 529 2017-03-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 527 2017-03-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519 2017-03-13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

 

6.03.2017 - 12.03.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 502
2017-03-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 501 2017-03-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001) 
M.P. 2017 nr 0 poz. 257 2017-03-09 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

6.02.2017 - 5.03.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 328
2017-02-23 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 286 2017-02-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 285 2017-02-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 282 2017-03-04 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 220 2017-02-06 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

 

 

30.01.2017 - 5.02.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
M.P. 2017 nr 0 poz. 163
2017-02-03 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
M.P. 2017 nr 0 poz. 124 2017-02-01 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
M.P. 2017 nr 0 poz. 59 2017-01-24 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2016 r.

 

 

23.01.2017 - 29.01.2017

  -

 

 

16.01.2017 - 22.01.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 130
2017-01-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 126 2017-02-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
M.P. 2017 nr 0 poz. 28 2017-01-13 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

09.01.2017 - 15.01.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 54
2017-01-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 50 2017-01-09 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 45 2017-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 37 2017-01-05 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 28 2017-01-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

 

 

02.01.2017 - 08.01.20017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 19
2017-07-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2255 2017-01-01 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2249 2017-01-01 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2246 2017-01-01 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin 
M.P. 2017 nr 0 poz. 6 2017-01-04 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

 

 

19.12.2016 - 01.01.2017
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2232
2016-12-30 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2230 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2215 2016-12-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2213 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2186 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2184 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2183 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2167 2016-12-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2158 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2153 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134 2016-12-14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2133 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2089 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2085 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2059 2016-12-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

 

 

12.12.2016 - 18.12.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2033
2016-12-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2023 2016-12-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2008 2017-01-01 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1991 2016-12-10 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987 2016-12-09 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

 

 

05.12.2016 - 11.12.2016
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1986 2017-01-01 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1973 2016-12-22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1965 2016-12-07 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1962 2016-12-05 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1959 2016-12-20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły 

 

 

28.11.2016 - 04.12.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1941
2016-12-02 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1938 2016-12-16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1928 2016-11-30 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1918 2016-12-14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1915 2016-12-14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1914 2016-12-14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

 

 

 

21.11.2016 - 27.11.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1877
2016-11-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1872 2016-12-06 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
M.P. 2016 nr 0 poz. 1145 2016-11-23 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017

 

 

14.11.2016 - 20.11.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863
2016-11-17 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1855 2016-11-21 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1851 2016-12-01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1847 2016-11-30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1846
2016-11-16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

 

 

 

07.11.2016-13.11.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1819
2016-11-23 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1818 2016-11-23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1813 2016-11-22 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły 

 

 

02.11.2016 - 06.11.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1803
2016-11-04 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1790 2016-11-02 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych

 

 

24.10.2016 - 01.11.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1773
2016-10-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1757 2016-10-25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1742 2018-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
M.P. 2016 nr 0 poz. 1018 2016-10-31 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

 

 

 

17.10.2016 - 23.10.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
M.P. 2016 nr 0 poz. 994
2016-10-21 Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2016 nr 0 poz. 992 2016-10-19 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

 

 

10.10.2016 - 16.10.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1688
2016-10-13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1684 2016-10-13 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 

 

 

02.10.2016 - 09.10.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1629
2016-10-06 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1601 2016-10-18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1597 2016-10-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych

 

 

26.09.2016 - 01.10.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1559
2016-09-28 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zagadnień ochrony środowiska, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1558 2016-09-28 Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zagadnień ochrony środowiska, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
M.P. 2016 nr 0 poz. 939 2016-09-29 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2016 nr 0 poz. 937 2016-09-28 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017

 

 

 

19.09.2016 - 25.09.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1513
2016-09-21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1503 2016-09-18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1494 2016-09-18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1495 2016-09-18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1486 2016-10-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
M.P. 2016 nr 0 poz. 912 2016-09-22 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

12.09.2016 - 18.09.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1481
2016-09-16 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1478 2016-09-15 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 

 

8.08.2016 - 11.09.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1399
2016-09-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1398 2016-09-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1397 2019-09-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1396 2016-09-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1395 2016-09-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1380 2016-09-16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1367 2016-08-31 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1361 2016-09-13 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1354 2016-0/-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1353 2016-08-27 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1346 2016-08-27 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1229 2016-08-13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1187 2016-08-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1180 2016-08-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1178 2016-08-20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
M.P. 2016 nr 0 poz. 888 2016-09-01 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2016 nr 0 poz. 823 2016-08-26 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

 

1.08.2016 -7.08.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1173
2016-08-04 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1165 2016-09-02 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

 

 

25.07.2016 - 31.07.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131
2016-07-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1117 2016-07-27 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1115 2016-08-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1099 2016-08-09 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko
M.P. 2016 poz. 718 2016-07-25 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 
M.P. 2016 nr 0 poz. 715 2016-07-25 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r. 
M.P. 2016 poz. 706 2016-07-22 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

 

 

18.07.2016 - 24.07.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1043
2016-08-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2016 nr 0 poz. 652 2016-07-14 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2016 nr 0 poz. 639 2016-07-45 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

11.07.2016 - 17.07.2016

-

 

05.07.2016 - 10.07.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 979
2016-07-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

 

 

20.06.2016 - 04.07.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 962
2016-07-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 961 2016-07-16 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 952 2016-07-01 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 950 2016-07-01 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 949 2016-07-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 944 2016-07-15 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 934 2016-06-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 925 2016-07-01 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 908 2016-06-25 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

 

 

13.06.2016 - 19.06.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 870
2016-06-17 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 866 2016-06-18 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 847 2016-06-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 833 2016-06-13 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 831 2016-10-01 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 830 2016-06-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 825 2016-06-10 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
M.P. 2016 nr 0 poz. 507 2016-06-15 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 

 

06.06.2016 - 12.06.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 821
2016-06-10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 813 2016-06-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 803 2016-06-08 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 799 2016-06-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
M.P. 2016 nr 0 poz. 476 2016-06-01 Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 

30.05.2016 - 05.06.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 761
2016-06-02 Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 

 

23.05.2016 - 29.05.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 711
2016-05-25 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 709 2016-05-25 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 693 2016-05-20 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

 

 

16.05.2016 - 22.05.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 685
2016-05-20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 681 2016-06-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 678 2016-05-18 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672 2016-05-16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 
M.P. 2016 nr 0 poz. 455 2016-05-20 Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

 

 

09.05.2016 - 15.05.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655
2016-05-13 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

 

 

02.05.2016 - 08.05.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 629
2016-05-06 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 624 2016-05-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 622 2016-05-20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 609 2016-04-30 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 600 2016-05-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej
M.P. 2016 nr 0 poz. 403 2016-04-22 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r.

 

 

25.04.2016 - 01.05.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 589
2016-04-28 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 586 2016-04-30 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 566 2016-04-25 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 549 2010-08-26/2016-04-20 Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjęte w Genewie w dniach 4–8 maja 2009 r. oraz 25–29 kwietnia 2011 r

 

 

18.04.2016 - 24.04.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 553
2016-05-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 544 2016-04-20 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 534 2016-05-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

 

 

11.04.2016 - 17-04-2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
M.P. 2016 nr 0 poz. 355
2016-04-12 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2016 nr 0 poz. 354 2016-04-11 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2016 nr 0 poz. 350 2016-04-11 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

 

 

04.04.2016 - 10.04.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 473
2016-04-23 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 422 2016-04-15 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

 

 

 

28.03.2016 - 03.04.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 425
2016-03-31 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
M.P. 2016 nr 0 poz. 239 2016-03-15 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

21.03.2016 - 27.03.2016

-

 

21.03.2016 - 27.03.2016

-

 

14.03.2016 - 20.03.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353 2016-03-16 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 344 2016-03-15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007–2013
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 330 2016-03-15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

 

 

07.03.2016 - 13.03.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 313
2016-03-12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 287 2016-03-22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku 

 

 

22.02.2016 - 06.03.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 266
2016-03-17 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 215 2016-02-22 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych 

 

 

16.02.2016 - 21.02.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 182
2016-02-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
M.P. 2016 nr 0 poz. 167 2016-02-18 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego
M.P. 2016 nr 0 poz. 163 2016-02-18 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

 

 

01.02.2016 - 15.02.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138
2016-02-17 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 132 2016-02-01 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

 

 

25.01.2016 - 31.01.2016

 -

 

18.01.2016 - 24.01.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 93
2016-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 89 2016-02-04 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 88 2016-01-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 85 2016-02-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 73 2016-02-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71 2016-01-18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 

 

11.01.2016 - 17.01.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 67
2016-01-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 60 2016-01-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 56 2016-01-16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 28 2016-01-23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych
M.P. 2016 nr 0 poz. 52 2016-01-15 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

 

 

28.12.2015 - 10.01.2016
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 17
2016-01-05 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2359 2015-12-31 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2353 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2317 2016-01-14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2295 2015-12-31 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2278 2015-12-30 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2273 2015-12-29 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2267 2015-12-30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2264 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2250 2015-12-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2251 2016-01-13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2204 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2192 2015-12-29 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

 

 

21.12.2015 - 27.12.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2171 2015-12-23 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2167 2015-12-22 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2155 2016-01-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2149 2016-01-02 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2148 2016-01-02 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2144 2016-01-02 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla

 

 

13.12.2015 - 20.12.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2125 2015-12-30 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2119 2015-12-29 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2095 2015-12-09 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 

 

07.12.2015 - 12.12.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2074 2015-12-23 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2072 2015-12-23 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2055 2015-12-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2054 2015-12-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2052 2015-12-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2051 2015-12-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

 

30.11.2015 - 06.12.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2002 2016-01-01 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989 2015-11-28 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
M.P. 2015 nr 0 poz. 1187 2015-12-03 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2016
Dz.U.UE.L.2015.313.1  2015-12-18 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

 

23.11.2015 - 29.11.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1953 2015-11-26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1941 2015-11-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1936 2017-01-01 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1934 2015-12-08 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1926 2015-12-05 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
M.P. 2015 nr 0 poz. 1092 2015-11-18 Uchwała Nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"

 

 

 

16.11.2015 - 22.11.2015
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1904 2015-11-18 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1875 2016-01-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

09.11.2015 - 15.11.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1840 2015-11-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1838 2015-11-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1820 2015-11-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1817 2015-11-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska 

 

 

02.11.2015 - 08.11.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1810 2015-11-06 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1803 2015-11-06 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1802 2015-11-06 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1793 2016-01-01 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
M.P. 2015 nr 0 poz. 1064 2015-10-30 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016

 

 

26.10.2015 - 01.11.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1702 2015-10-26 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1700 2016-01-01 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1696 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1695 2015-11-23 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1694 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1690 2015-11-07 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

 

 

19.10.2015 - 25.10.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1672 2015-11-06 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1665 2015-11-06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651 2015-10-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

 

 

12.10.2015 - 18.10.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1593 2015-11-12 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1590 2015-10-27 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1584 2015-10-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

 

 

6.10.2015 - 11.10.2015

-

 

28.09.2015 - 05.10.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1529 2015-10-17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach  
M.P. 2015 nr 0 poz. 905 2015-09-29 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2015 nr 0 poz. 904 2015-09-29 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016
M.P. 2015 nr 0 poz. 862 2015-09-25 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016

 

21.09.2015 - 27.09.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1456 2015-10-08 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1454 2015-10-08 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1450 2015-09-23 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1437 2015-09-22 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1434 2015-10-06 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1431 2015-09-21 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1425 2015-12-22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
M.P. 2015 nr 0 poz. 828 2015-09-22 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016

 

14.09.2015 - 20.09.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1413 2015-10-03 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1368 2015-09-19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1338 2015-10-10 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
M.P. 2015 nr 0 poz. 817 2015-09-16 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2015 nr 0 poz. 815 2015-09-16 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016
M.P. 2015 nr 0 poz. 814 2015-09-16 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

 

06.09.2015 - 13.09.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1350 2015-09-10 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1329 2015-09-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1328 2015-12-09 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia

 

18.08.2015 - 05.09.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1277 2015-09-16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1246 2015-08-27 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1223 2015-09-09 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1211 2015-09-04 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1207 2015-08-20 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1171 2015-08-29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1155 2015-08-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

 

11.08.2015 - 17.08.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1138 2015-08-26 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1116 2015-08-22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

 

03.08.2015 - 10.08.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1081 2015-08-01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1070 2015-08-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

 

28.07.2015 - 02.08.2015

 -

 

21.07.2015 - 27.07.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1016 2015-08-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

 

01.01.2015 - 20.07.2015
Publikacja Data obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 987 2015-07-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 968 2015-07-25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 964 2015-07-10 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 933
2016-01-01 Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 903 2015-07-11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 897 2015-07-11 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 882 2015-06-25 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 881 2015-07-10 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 831 2015-07-01 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 796 2015-06-27 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 795 2015-06-12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 779 2015-06-25 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 774 2015-09-11 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 657 2015-05-14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 540 2015-04-18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 521 2015-04-29 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 501 2015-04-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 455 2015-04-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 406 2016-01-01 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 344 2015-03-15 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 319 2015-03-07 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 314 2015-03-06 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 311 2015-05-05 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 297 2015-02-04 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 278 2015-02-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 257 2015-03-12 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 170 2015-01-30 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 137 2015-01-28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 132 2015-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 125 2015-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 112 2015-01-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 105 2015-01-23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 96 2015-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 74 2015-01-24 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

 

GRUDZIEŃ 2014Dz.U.2014.1735

data wejścia w życie: 2014-12-23

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego

Dz.U.2014.1713

data ogłoszenia: 2014-12-04

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Dz.U.2014.1654

data wejścia w życie: 2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Dz.U.2014.1598

data wejścia w życie: 2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

 

LISTOPAD 2014Dz.U.2014.1592

data ogłoszenia: 2014-11-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie

Dz.U.2014.1546

data wejścia w życie: 2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Dz.U.2014.1542

data wejścia w życie: 2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

M.P.2014.1120

data ogłoszenia: 2014-11-20

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015

 

PAŹDZIERNIK 2014Dz.U.2014.1492

data wejścia w życie: 2014-11-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Dz.U.2014.1482

data wejścia w życie: 2014-11-14

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U.2014.1469

data wejścia w życie: 2014-11-13

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

Dz.U.2014.1409

data wejścia w życie: 2014-10-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Dz.U.2014.1408

data wejścia w życie: 2014-10-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Dz.U.2014.1405

data wejścia w życie: 2014-10-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

 Dz.U. 2014.1348

data wejścia w życie: 2014-10-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Dz.U.2014.1298

data wejścia w życie: 2014-10-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Dz.U.2014.1272

data wejścia w życie: 2014-10-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

Dz.U.2014.1271

data wejścia w życie: 2014-10-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 

WRZESIEŃ 2014Dz.U.2014.1267

data wejścia w życie: 2014-09-22

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Dz.U.2014.1183

data wejścia w życie: 2014-09-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

Dz.U.2014.1181

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dz.U.2014.1180

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Dz.U.2014.1179

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dz.U.2014.1178

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dz.U.2014.1174

data wejścia w życie: 2014-09-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2014.1169

data wejścia w życie: 2014-09-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Dz.U.2014.1165

data wejścia w życie: 2014-09-02

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Dz.U.2014.1164

data wejścia w życie: 2014-09-02

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Dz.U.2014.1163

data wejścia w życie: 2014-09-02

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

M.P. 2014 nr 0 poz. 790

data ogłoszenia: 2014-09-18

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

 

SIERPIEŃ 2014Dz.U.2014.1133

data wejścia w życie: 2015-01-01

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2014.1132

data wejścia w życie: 2014-09-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Dz.U.2014.1010

data wejścia w życie: 2014-08-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego

M.P.2014.711

data ogłoszenia: 2014-08-26

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015

M.P.2014.705

data ogłoszenia: 2014-08-25

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

M.P.2014.704

data ogłoszenia: 2014-08-25

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015

M.P.2014.648

data ogłoszenia: 2014-08-08

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

 

 

LIPIEC 2014Dz.U.2014.995

data wejścia w życie: 2014-07-29

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Dz.U.2014.976

data ogłoszenia: 2014-07-24

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Dz.U.2014.936

data wejścia w życie: 2014-07-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

Dz.U.2014.910

data wejścia w życie: 2014-07-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

Dz.U.2014.908

data wejścia w życie: 2014-07-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2014.875

data wejścia w życie: 2014-07-16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Dz.U.2014.850

data wejścia w życie: 2014-07-12

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 

MAJ 2014Dz.U.2014.618

data wejścia w życie: 2014-05-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Dz.U.2014.596

data wejścia w życie: 2014-05-24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U.2014.591

data wejścia w życie: 2014-05-24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

 

KWIECIEŃ 2014Dz.U.2014.472

data wejścia w życie: 2014-04-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Dz.U.2014.439

data wejścia w życie: 2014-04-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Dz.U.2014.436

data ogłoszenia: 2014-04-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

Dz.U.2014.418

data wejścia w życie: 2014-04-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

Dz.U.2014.347

data wejścia w życie: 2014-04-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

 

MARZEC 2014Dz.U.2014.419

data ogłoszenia: 2014-03-31

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U.2014.417

data ogłoszenia: 2014-03-31

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Dz.U.2014.274

data wejścia w życie: 2014-03-20

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

 

STYCZEŃ 2014Dz.U. 2014.112

data ogłoszenia: 2014-01-22

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2014.107

data wejścia w życie: 2014-02-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Dz.U. 2014.76

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dz.U. 2014.75

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Dz.U. 2014.74

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dz.U. 2014.73

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dz.U. 2014.72

data wejścia w życie: 2014-01-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

Dz.U. 2014.62

data wejścia w życie: 2014-01-28

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Dz.U.2014.47

data wejścia w życie: 2014-01-25

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

GRUDZIEŃ 2013Dz.U. 2013.1729

data wejścia w życie: 2014-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Dz.U.2013.1667

data wejścia w życie: 2014-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2013.1607

data wejścia w życie: 2014-01-04

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

Dz.U.2013.1558

data wejścia w życie: 2013-12-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U.2013.1434

data ogłoszenia: 2013-12-04

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Dz.U. 2013.1424

data ogłoszenia: 2013-12-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

 

LISTOPAD 2013Dz.U.2013.1302

data wejścia w życie: 2013-11-23

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Dz.U.2013.1279

data wejścia w życie: 2013-11-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Dz.U.2013.1274

data wejścia w życie: 2014-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

M.P.2013.957

data ogłoszenia: 2013-11-28

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

M.P.2013.893

data ogłoszenia: 2013-11-15

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 

PAŹDZIERNIK 2013M.P.2013.835

data ogłoszenia: 2013-10-31

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014

Dz.U.2013.1238

data wejścia w życie: 2013-11-24

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2013.1235

data ogłoszenia: 2013-10-24

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U.2013.1232

data ogłoszenia: 2013-10-23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

M.P.2013.821

data ogłoszenia: 2013-10-24

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2014

Dz.U.2013.1186

data wejścia w życie: 2013-10-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dz.U.2013.1164

data ogłoszenia: 2013.10.01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

WRZESIEŃ 2013Dz.U.2013.1155

data ogłoszenia: 2013.09.30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 M.P.2013.782  

data ogłoszenia: 2013-09-30

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

Dz.U.2013.1136

data ogłoszenia: 2013.09.25

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

M.P.2013.775

data ogłoszenia: 2013-09-25

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014.

M.P.2013.729

data ogłoszenia: 2013-09-10

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

SIERPIEŃ 2013Dz.U.2013.889

data wejścia w życie: 2013.08.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dz.U.2013.888

data wejścia w życie: 2014.01.01

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz.U.2013.817

data wejścia w życie: 2013.08.01

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

LIPIEC 2013Dz.U.2013.759

data wejścia w życie: 2013.07.16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych

Dz.U.2013.751

data wejścia w życie: 2013.07.01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

CZERWIEC 2013

Dz.U.2013.627

data wejścia w życie: 2013.06.01

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

 

MAJ 2013Dz.U.2013.580

data wejścia w życie: 2013.05.21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Dz.U.2013.528

data wejścia w życie: 2013.05.22

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Dz.U.2013.547

data wejścia w życie: 2013.05.25

Rozporządzenie Ministra Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U.2013.523

data wejścia w życie: 2013.05.17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
KWIECIEŃ 2013

 

 

Dz.U.2013.400

data wejścia w życie: 2013.04.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

 

MARZEC 2013Dz.U.2013.286

data wejścia w życie: 2013.03.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach

Dz.U.2013.287

data wejścia w życie: 2013.03.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem

Dz.U.2013.288

data wejścia w życie: 2013.03.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju

Dz.U.2013.292

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi

Dz.U.2013.293

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

Dz.U.2013.294

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Urszulinie

Dz.U.2013.295

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie

Dz.U.2013.302

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

Dz.U.2013.303

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Dz.U.2013.304

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie

Dz.U.2013.305

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie Wielkiej

Dz.U.2013.306

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Dz.U.2013.307

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze

Dz.U.2013.308

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie

Dz.U.2013.309

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Dz.U.2013.310

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Dz.U.2013.312

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Kurowie

Dz.U.2013.313

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

Dz.U.2013.314

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu

Dz.U.2013.315

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

Dz.U.2013.316

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

Dz.U.2013.317

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem

Dz.U.2013.318

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Międzyzdrojach

STYCZEŃ-LUTY 2013Dz.U.2013.230

data wejścia w życie: 2013.07.01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

 Dz.U.2013.21

data wejścia w życie: 2013.01.23

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.2013.24

data wejścia w życie: 2013.01.23

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U.2013.25

data wejścia w życie: 2013.01.23

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

Dz.U.2013.38

data wejścia w życie: 2013.01.11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Dz.U.2013.95

data wejścia w życie: 2013.02.05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Dz.U.2013.104

data wejścia w życie: 2013.02.05

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Dz.U.2013.183

data wejścia w życie: 2013.02.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji

 

 

Listopad 2012

 


Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Dz.U. 2012 poz. 1342 wchodzi w życie: 1 styczeń 2013 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013

M.P. 2012 poz. 909


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2012 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

M.P. 2012 poz. 902


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Dz.U. 2012 poz. 1302 wchodzi w życie: 11 grudzien 2012 r.


Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U. 2012 poz. 1301


Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U. 2012 poz. 1300 wchodzi w życie: 24 grudzien 2012 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Dz.U. 2012 poz. 1264 wchodzi w życie: 27 listopad 2012 r.


 

Październik 2012


 


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

M.P. 2012 poz. 766


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013

M.P. 2012 poz. 747


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

M.P. 2012 poz. 705


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2012 poz. 1109 wchodzi w życie: 23 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Dz.U. 2012 poz. 1093 wchodzi w życie: 18 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Dz.U. 2012 poz. 1088 wchodzi w życie: 17 października 2012 r.


 

Wrzesień 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody

Dz.U. 2012 poz. 1080 wchodzi w życie: 29 marca 2013 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013

M.P. 2012 poz. 673


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Dz.U. 2012 poz. 1067 wchodzi w życie: 11 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Dz.U. 2012 poz. 1052 wchodzi w życie: 9 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Dz.U. 2012 poz. 1041 wchodzi w życie: 5 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Dz.U. 2012 poz. 1034 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Dz.U. 2012 poz. 1032 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Dz.U. 2012 poz. 1031 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia

Dz.U. 2012 poz. 1030 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

Dz.U. 2012 poz. 1029 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

Dz.U. 2012 poz. 1028 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Dz.U. 2012 poz. 1012 wchodzi w życie: 27 września 2012 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

M.P. 2012 poz. 641


 

Sierpień 2012

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 985 wchodzi w życie: 1 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Dz.U. 2012 poz. 953 wchodzi w życie: 7 września 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych

Dz.U. 2012 poz. 949 wchodzi w życie: 6 września 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Dz.U. 2012 poz. 914 wchodzi w życie: 25 spierpnia 2012 r.


 

Lipiec 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe

Dz.U. 2012 poz. 868 wchodzi w życie: 8 sierpnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego

Dz.U. 2012 poz. 839 wchodzi w życie: 31 lipca 2012 r.


 

Czerwiec 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Dz.U. 2012 poz. 689 wchodzi w życie: 5 lipca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

Dz.U. 2012 poz. 676 wchodzi w życie: 3 lipca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Dz.U. 2012 poz. 645 wchodzi w życie: 26 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.U. 2012 poz. 630 wchodzi w życie: 20 czerwca 2012 r.


 

Maj 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

Dz.U. 2012 poz. 614 wchodzi w życie: 15 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna

Dz.U. 2012 poz. 536 wchodzi w życie: 25 maja 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2012 poz. 529 wchodzi w życie: 17 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

Dz.U. 2012 poz. 511 wchodzi w życie: 29 maja 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Dz.U. 2012 poz. 507 wchodzi w życie: 26 maja 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Dz.U. 2012 poz. 506 wchodzi w życie: 26 maja 2012 r. 


 

Kwiecień 2012

 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 460 wchodzi w życie: 28 maja 2012 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz.U. 2012 poz. 391


Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2012 poz. 202 wchodzi w życie: 7 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Dz.U. 2012 poz. 372 wchodzi w życie: 1 czerwca 2012 r. 


Marzec 2012


 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Dz.U. 2012 poz. 358 wchodzi w życie: 14 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. 2012 poz. 341 wchodzi w życie: 5 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Dz.U. 2012 poz. 319 wchodzi w życie: 10 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.U. 2012 poz. 299 wchodzi w życie: 6 kwiecień 2012 r. 


Luty 2012


 


Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Dz.U. 2012 poz. 217


Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Dz.U. 2012 poz. 216 wchodzi w życie: 21 lutego 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS

Dz.U. 2012 poz. 166 wchodzi w życie: 14 lutego 2012 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Dz.U. 2012 poz. 145


 

Styczeń 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Dz.U. 2012 poz. 81 wchodzi w życie: 4 lutego 2012 r.


 

Grudzień 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1771 wchodzi w życie: 14 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1713 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1712 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1697 wchodzi w życie: 29 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1686 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1685 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1659 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1658 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1643 wchodzi w życie: 11 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1628 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1582 wchodzi w życie: 27 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1568 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


 

Listopad 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1548 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528 wchodzi w życie: 10 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419 wchodzi w życie: 23 listopada 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

M.P. 2011 nr 98 poz. 998 

Październik 2011

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

M.P. 2011 nr 96 poz. 974


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012

M.P. 2011 nr 95 poz. 963


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

M.P. 2011 nr 94 poz. 958


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012

M.P. 2011 nr 94 poz. 957


Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341 wchodzi w życie: 4 listopada 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego

Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1308 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260 wchodzi w życie: 5 kwietnia 2012 r. 


 

Wrzesień 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1194 wchodzi w życie: 27 września 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

M.P. 2011 nr 83 poz. 856


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1099 wchodzi w życie: 21 września 2011 r. 


 

Sierpień 2011

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 wchodzi w życie: 29 września 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1049 wchodzi w życie: 29 września 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048 wchodzi w życie: 29 września 2011 r.


 

Lipiec 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

Dz.U. 2011 nr 154 poz. 914 wchodzi w życie: 31 lipca 2011 r.


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

M.P. 2011 nr 62 poz. 589


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P. 2011 nr 61 poz. 586


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 wchodzi w życie: 22 lipca 2011 r.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809 wchodzi w życie: 20 lipca 2011 r.


 

Czerwiec 2011

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 734 wchodzi w życie: 30 czerwca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 747 wchodzi w życie: 6 lipca 2011 r.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695 wchodzi w życie: 21 czerwca 2011 r.


 

Maj 2011

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2011 nr 105 poz. 617 wchodzi w życie: 8 czerwca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2011 nr 102 poz. 592 wchodzi w życie: 26 maja 2011 r.


Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569 wchodzi w życie: 31 maja 2011 r.


Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 568 wchodzi w życie: 31 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558 wchodzi w życie: 25 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dz.U. 2011 nr 92, poz. 535 wchodzi w życie: 6 czerwca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536 wchodzi w życie: 21 maja 2011 r.


 

Kwiecień 2011

 

Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M. P. 2011 nr 32 poz. 386 wchodzi w życie: 2 maja 2011 r.


Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 wchodzi w życie: 07 lipca 2011 r.


Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

M. P. 2011 nr 27 poz. 300


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Dz.U. 2011 nr 77 poz. 425 wchodzi w życie: 13 sierpnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

Dz.U. 2011 nr 85 poz. 465 wchodzi w życie: 07 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10

Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476 wchodzi w życie: 07 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Dz.U. 2011 nr 86 poz. 477 wchodzi w życie: 07 maja 2011 r.


 

Luty 2011


 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200 wchodzi w życie: 10 marca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199 wchodzi w życie: 10 marca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198 wchodzi w życie: 01 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku

Dz.U. 2011 nr 36 poz. 191 wchodzi w życie: 05 marca 2011 r.


Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dz.U. 2011 nr 34 poz. 170 wchodzi w życie: 03 marca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 wchodzi w życie: 19 lutego 2011 r.


 

Styczeń 2011


 


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 22 poz. 116 wchodzi w życie: 1 maja 2011 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 wchodzi w życie: 26 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5 wchodzi w życie: 4 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 wchodzi w życie: 12 stycznia 2011 r.


 

Grudzień 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1775 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1774 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1760 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"

M.P. 2010 nr 101 poz. 1183 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzory informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1746 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw oceny oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1745 wchodzi w życie: 30 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1676 wchodzi w życie: 31 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657 wchodzi w życie: 31 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1608 wchodzi w życie: 5 stycznia 2011 r.


Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1592 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498 wchodzi w życie: 21 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku

Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485 wchodzi w życie: 1 grudnia 2010 r.


 

Listopad 2010

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 wchodzi w życie: 1 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1472 wchodzi w życie: 15 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415 wchodzi w życie: 16 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414 wchodzi w życie: 16 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1406 wchodzi w życie: 27 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 wchodzi w życie: 15 listopada 2010 r.


Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjęty w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1345


 

Październik 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1340 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

M.P. 2010 nr 78 poz. 965


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011

M.P. 2010 nr 76 poz. 954


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1319 wchodzi w życie: 10 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1318 wchodzi w życie: 27 stycznia 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

M.P. 2010 nr 74 poz. 945


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dz.U. Nr 186 poz.1249 wchodzi w życie: 16 listopada 2010 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz.U. Nr 185 poz.1243


 

Wrzesień 2010

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

M.P. 2010 nr 66 poz. 850


 

Sierpień 2010

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. nr 152 poz. 1018 wchodzi w życie: 4 września 2010 r. (wyjątki od 21.08.2011 r., od 21.08.2012 r.)


Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz. U. nr 152 poz. 1019 wchodzi w życie: 20 września 2010 r.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz. U. nr 149 poz. 997 wchodzi w życie: 31 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Dz. U. nr 139 poz. 940 wchodzi w życie: 19 sierpnia 2010 r.


 

Lipiec 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Dz. U. nr 137 poz. 924 wchodzi w życie: 13 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Dz. U. nr 130 poz. 881 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Dz. U. nr 130 poz. 880 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r. (wyjątki od 1.01.2013 r.)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

Dz. U. nr 130 poz. 882 wchodzi w życie: 4 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Dz. U. nr 130 poz. 878 wchodzi w życie: 4 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Dz. U. nr 130 poz. 879 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

Dz. U. nr 125 poz. 851 wchodzi w życie: 28 lipca 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory

Dz. U. nr 117 poz. 784 wchodzi w życie: 9 lipca 2010 r. 

Karta informacyjnaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaRaport Oddziaływania na Środowisko