Prawo ochrony środowiska

GRUDZIEŃ 2014Dz.U.2014.1735

data wejścia w życie: 2014-12-23

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego

Dz.U.2014.1713

data ogłoszenia: 2014-12-04

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Dz.U.2014.1654

data wejścia w życie: 2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Dz.U.2014.1598

data wejścia w życie: 2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

 

LISTOPAD 2014Dz.U.2014.1592

data ogłoszenia: 2014-11-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie

Dz.U.2014.1546

data wejścia w życie: 2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Dz.U.2014.1542

data wejścia w życie: 2014-11-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

M.P.2014.1120

data ogłoszenia: 2014-11-20

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015

 

PAŹDZIERNIK 2014Dz.U.2014.1492

data wejścia w życie: 2014-11-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Dz.U.2014.1482

data wejścia w życie: 2014-11-14

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U.2014.1469

data wejścia w życie: 2014-11-13

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla

Dz.U.2014.1409

data wejścia w życie: 2014-10-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Dz.U.2014.1408

data wejścia w życie: 2014-10-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Dz.U.2014.1405

data wejścia w życie: 2014-10-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

 Dz.U. 2014.1348

data wejścia w życie: 2014-10-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Dz.U.2014.1298

data wejścia w życie: 2014-10-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań

Dz.U.2014.1272

data wejścia w życie: 2014-10-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

Dz.U.2014.1271

data wejścia w życie: 2014-10-08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 

WRZESIEŃ 2014Dz.U.2014.1267

data wejścia w życie: 2014-09-22

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

Dz.U.2014.1183

data wejścia w życie: 2014-09-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

Dz.U.2014.1181

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dz.U.2014.1180

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Dz.U.2014.1179

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dz.U.2014.1178

data ogłoszenia: 2014-09-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dz.U.2014.1174

data wejścia w życie: 2014-09-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Dz.U.2014.1169

data wejścia w życie: 2014-09-05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Dz.U.2014.1165

data wejścia w życie: 2014-09-02

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Dz.U.2014.1164

data wejścia w życie: 2014-09-02

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Dz.U.2014.1163

data wejścia w życie: 2014-09-02

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

M.P. 2014 nr 0 poz. 790

data ogłoszenia: 2014-09-18

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

 

SIERPIEŃ 2014Dz.U.2014.1133

data wejścia w życie: 2015-01-01

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2014.1132

data wejścia w życie: 2014-09-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Dz.U.2014.1010

data wejścia w życie: 2014-08-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego

M.P.2014.711

data ogłoszenia: 2014-08-26

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015

M.P.2014.705

data ogłoszenia: 2014-08-25

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

M.P.2014.704

data ogłoszenia: 2014-08-25

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015

M.P.2014.648

data ogłoszenia: 2014-08-08

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

 

 

LIPIEC 2014Dz.U.2014.995

data wejścia w życie: 2014-07-29

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Dz.U.2014.976

data ogłoszenia: 2014-07-24

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Dz.U.2014.936

data wejścia w życie: 2014-07-17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego

Dz.U.2014.910

data wejścia w życie: 2014-07-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją

Dz.U.2014.908

data wejścia w życie: 2014-07-10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2014.875

data wejścia w życie: 2014-07-16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Dz.U.2014.850

data wejścia w życie: 2014-07-12

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 

MAJ 2014Dz.U.2014.618

data wejścia w życie: 2014-05-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

Dz.U.2014.596

data wejścia w życie: 2014-05-24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U.2014.591

data wejścia w życie: 2014-05-24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

 

KWIECIEŃ 2014Dz.U.2014.472

data wejścia w życie: 2014-04-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Dz.U.2014.439

data wejścia w życie: 2014-04-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Dz.U.2014.436

data ogłoszenia: 2014-04-03

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

Dz.U.2014.418

data wejścia w życie: 2014-04-15

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

Dz.U.2014.347

data wejścia w życie: 2014-04-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

 

MARZEC 2014Dz.U.2014.419

data ogłoszenia: 2014-03-31

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U.2014.417

data ogłoszenia: 2014-03-31

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Dz.U.2014.274

data wejścia w życie: 2014-03-20

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

 

STYCZEŃ 2014Dz.U. 2014.112

data ogłoszenia: 2014-01-22

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2014.107

data wejścia w życie: 2014-02-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

Dz.U. 2014.76

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dz.U. 2014.75

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Dz.U. 2014.74

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dz.U. 2014.73

data wejścia w życie: 2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dz.U. 2014.72

data wejścia w życie: 2014-01-30

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

Dz.U. 2014.62

data wejścia w życie: 2014-01-28

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Dz.U.2014.47

data wejścia w życie: 2014-01-25

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

GRUDZIEŃ 2013Dz.U. 2013.1729

data wejścia w życie: 2014-01-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Dz.U.2013.1667

data wejścia w życie: 2014-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

Dz.U.2013.1607

data wejścia w życie: 2014-01-04

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

Dz.U.2013.1558

data wejścia w życie: 2013-12-31

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U.2013.1434

data ogłoszenia: 2013-12-04

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Dz.U. 2013.1424

data ogłoszenia: 2013-12-03

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

 

LISTOPAD 2013Dz.U.2013.1302

data wejścia w życie: 2013-11-23

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Dz.U.2013.1279

data wejścia w życie: 2013-11-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Dz.U.2013.1274

data wejścia w życie: 2014-01-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

M.P.2013.957

data ogłoszenia: 2013-11-28

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

M.P.2013.893

data ogłoszenia: 2013-11-15

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 

PAŹDZIERNIK 2013M.P.2013.835

data ogłoszenia: 2013-10-31

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014

Dz.U.2013.1238

data wejścia w życie: 2013-11-24

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2013.1235

data ogłoszenia: 2013-10-24

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U.2013.1232

data ogłoszenia: 2013-10-23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

M.P.2013.821

data ogłoszenia: 2013-10-24

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2014

Dz.U.2013.1186

data wejścia w życie: 2013-10-22

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dz.U.2013.1164

data ogłoszenia: 2013.10.01

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

WRZESIEŃ 2013Dz.U.2013.1155

data ogłoszenia: 2013.09.30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 M.P.2013.782  

data ogłoszenia: 2013-09-30

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

Dz.U.2013.1136

data ogłoszenia: 2013.09.25

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

M.P.2013.775

data ogłoszenia: 2013-09-25

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014.

M.P.2013.729

data ogłoszenia: 2013-09-10

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

SIERPIEŃ 2013Dz.U.2013.889

data wejścia w życie: 2013.08.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dz.U.2013.888

data wejścia w życie: 2014.01.01

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz.U.2013.817

data wejścia w życie: 2013.08.01

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

LIPIEC 2013Dz.U.2013.759

data wejścia w życie: 2013.07.16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych

Dz.U.2013.751

data wejścia w życie: 2013.07.01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

CZERWIEC 2013

Dz.U.2013.627

data wejścia w życie: 2013.06.01

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

 

MAJ 2013Dz.U.2013.580

data wejścia w życie: 2013.05.21

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Dz.U.2013.528

data wejścia w życie: 2013.05.22

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Dz.U.2013.547

data wejścia w życie: 2013.05.25

Rozporządzenie Ministra Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U.2013.523

data wejścia w życie: 2013.05.17

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
KWIECIEŃ 2013

 

 

Dz.U.2013.400

data wejścia w życie: 2013.04.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

 

MARZEC 2013Dz.U.2013.286

data wejścia w życie: 2013.03.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach

Dz.U.2013.287

data wejścia w życie: 2013.03.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem

Dz.U.2013.288

data wejścia w życie: 2013.03.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju

Dz.U.2013.292

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi

Dz.U.2013.293

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży

Dz.U.2013.294

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Urszulinie

Dz.U.2013.295

data wejścia w życie: 2013.03.09

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie

Dz.U.2013.302

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

Dz.U.2013.303

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

Dz.U.2013.304

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie

Dz.U.2013.305

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie Wielkiej

Dz.U.2013.306

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Dz.U.2013.307

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze

Dz.U.2013.308

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie

Dz.U.2013.309

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Dz.U.2013.310

data wejścia w życie: 2013.03.10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Dz.U.2013.312

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Kurowie

Dz.U.2013.313

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie

Dz.U.2013.314

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu

Dz.U.2013.315

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

Dz.U.2013.316

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

Dz.U.2013.317

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem

Dz.U.2013.318

data wejścia w życie: 2013.03.11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Międzyzdrojach

STYCZEŃ-LUTY 2013Dz.U.2013.230

data wejścia w życie: 2013.07.01

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

 Dz.U.2013.21

data wejścia w życie: 2013.01.23

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.2013.24

data wejścia w życie: 2013.01.23

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Dz.U.2013.25

data wejścia w życie: 2013.01.23

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

Dz.U.2013.38

data wejścia w życie: 2013.01.11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

Dz.U.2013.95

data wejścia w życie: 2013.02.05

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Dz.U.2013.104

data wejścia w życie: 2013.02.05

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Dz.U.2013.183

data wejścia w życie: 2013.02.08

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji

 

 

Listopad 2012

 


Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Dz.U. 2012 poz. 1342 wchodzi w życie: 1 styczeń 2013 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2013

M.P. 2012 poz. 909


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2012 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

M.P. 2012 poz. 902


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Dz.U. 2012 poz. 1302 wchodzi w życie: 11 grudzien 2012 r.


Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U. 2012 poz. 1301


Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U. 2012 poz. 1300 wchodzi w życie: 24 grudzien 2012 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Dz.U. 2012 poz. 1264 wchodzi w życie: 27 listopad 2012 r.


 

Październik 2012


 


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

M.P. 2012 poz. 766


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013

M.P. 2012 poz. 747


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013

M.P. 2012 poz. 705


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2012 poz. 1109 wchodzi w życie: 23 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Dz.U. 2012 poz. 1093 wchodzi w życie: 18 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Dz.U. 2012 poz. 1088 wchodzi w życie: 17 października 2012 r.


 

Wrzesień 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody

Dz.U. 2012 poz. 1080 wchodzi w życie: 29 marca 2013 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013

M.P. 2012 poz. 673


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Dz.U. 2012 poz. 1067 wchodzi w życie: 11 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Dz.U. 2012 poz. 1052 wchodzi w życie: 9 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

Dz.U. 2012 poz. 1041 wchodzi w życie: 5 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Dz.U. 2012 poz. 1034 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Dz.U. 2012 poz. 1032 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Dz.U. 2012 poz. 1031 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia

Dz.U. 2012 poz. 1030 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

Dz.U. 2012 poz. 1029 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

Dz.U. 2012 poz. 1028 wchodzi w życie: 3 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

Dz.U. 2012 poz. 1012 wchodzi w życie: 27 września 2012 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

M.P. 2012 poz. 641


 

Sierpień 2012

 

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 985 wchodzi w życie: 1 października 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Dz.U. 2012 poz. 953 wchodzi w życie: 7 września 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych

Dz.U. 2012 poz. 949 wchodzi w życie: 6 września 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Dz.U. 2012 poz. 914 wchodzi w życie: 25 spierpnia 2012 r.


 

Lipiec 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe

Dz.U. 2012 poz. 868 wchodzi w życie: 8 sierpnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego

Dz.U. 2012 poz. 839 wchodzi w życie: 31 lipca 2012 r.


 

Czerwiec 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

Dz.U. 2012 poz. 689 wchodzi w życie: 5 lipca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

Dz.U. 2012 poz. 676 wchodzi w życie: 3 lipca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Dz.U. 2012 poz. 645 wchodzi w życie: 26 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.U. 2012 poz. 630 wchodzi w życie: 20 czerwca 2012 r.


 

Maj 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

Dz.U. 2012 poz. 614 wchodzi w życie: 15 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna

Dz.U. 2012 poz. 536 wchodzi w życie: 25 maja 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2012 poz. 529 wchodzi w życie: 17 czerwca 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

Dz.U. 2012 poz. 511 wchodzi w życie: 29 maja 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Dz.U. 2012 poz. 507 wchodzi w życie: 26 maja 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Dz.U. 2012 poz. 506 wchodzi w życie: 26 maja 2012 r. 


 

Kwiecień 2012

 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 460 wchodzi w życie: 28 maja 2012 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz.U. 2012 poz. 391


Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M.P. 2012 poz. 202 wchodzi w życie: 7 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych

Dz.U. 2012 poz. 372 wchodzi w życie: 1 czerwca 2012 r. 


Marzec 2012


 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Dz.U. 2012 poz. 358 wchodzi w życie: 14 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. 2012 poz. 341 wchodzi w życie: 5 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych

Dz.U. 2012 poz. 319 wchodzi w życie: 10 kwietnia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.U. 2012 poz. 299 wchodzi w życie: 6 kwiecień 2012 r. 


Luty 2012


 


Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Dz.U. 2012 poz. 217


Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Dz.U. 2012 poz. 216 wchodzi w życie: 21 lutego 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS

Dz.U. 2012 poz. 166 wchodzi w życie: 14 lutego 2012 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Dz.U. 2012 poz. 145


 

Styczeń 2012

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Dz.U. 2012 poz. 81 wchodzi w życie: 4 lutego 2012 r.


 

Grudzień 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1771 wchodzi w życie: 14 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1713 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1712 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1697 wchodzi w życie: 29 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1686 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1685 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1659 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1658 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1643 wchodzi w życie: 11 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1629 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Dz.U. 2011 nr 275 poz. 1628 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1582 wchodzi w życie: 27 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1568 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


 

Listopad 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych

Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1548 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545 wchodzi w życie: 14 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego

Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528 wchodzi w życie: 10 grudnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419 wchodzi w życie: 23 listopada 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2012

M.P. 2011 nr 98 poz. 998 

Październik 2011

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

M.P. 2011 nr 96 poz. 974


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012

M.P. 2011 nr 95 poz. 963


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

M.P. 2011 nr 94 poz. 958


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012

M.P. 2011 nr 94 poz. 957


Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341 wchodzi w życie: 4 listopada 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego

Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1308 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym

Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260 wchodzi w życie: 5 kwietnia 2012 r. 


 

Wrzesień 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1194 wchodzi w życie: 27 września 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

M.P. 2011 nr 83 poz. 856


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin

Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1099 wchodzi w życie: 21 września 2011 r. 


 

Sierpień 2011

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060 wchodzi w życie: 29 września 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1049 wchodzi w życie: 29 września 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048 wchodzi w życie: 29 września 2011 r.


 

Lipiec 2011

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji

Dz.U. 2011 nr 154 poz. 914 wchodzi w życie: 31 lipca 2011 r.


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894 wchodzi w życie: 1 stycznia 2012 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

M.P. 2011 nr 62 poz. 589


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

M.P. 2011 nr 61 poz. 586


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 wchodzi w życie: 22 lipca 2011 r.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809 wchodzi w życie: 20 lipca 2011 r.


 

Czerwiec 2011

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 734 wchodzi w życie: 30 czerwca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 747 wchodzi w życie: 6 lipca 2011 r.


Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695 wchodzi w życie: 21 czerwca 2011 r.


 

Maj 2011

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2011 nr 105 poz. 617 wchodzi w życie: 8 czerwca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2011 nr 102 poz. 592 wchodzi w życie: 26 maja 2011 r.


Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569 wchodzi w życie: 31 maja 2011 r.


Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 568 wchodzi w życie: 31 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558 wchodzi w życie: 25 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dz.U. 2011 nr 92, poz. 535 wchodzi w życie: 6 czerwca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536 wchodzi w życie: 21 maja 2011 r.


 

Kwiecień 2011

 

Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

M. P. 2011 nr 32 poz. 386 wchodzi w życie: 2 maja 2011 r.


Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 73 poz. 390 wchodzi w życie: 07 lipca 2011 r.


Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

M. P. 2011 nr 27 poz. 300


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Dz.U. 2011 nr 77 poz. 425 wchodzi w życie: 13 sierpnia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

Dz.U. 2011 nr 85 poz. 465 wchodzi w życie: 07 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10

Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476 wchodzi w życie: 07 maja 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Dz.U. 2011 nr 86 poz. 477 wchodzi w życie: 07 maja 2011 r.


 

Luty 2011


 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200 wchodzi w życie: 10 marca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199 wchodzi w życie: 10 marca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków

Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198 wchodzi w życie: 01 stycznia 2012 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku

Dz.U. 2011 nr 36 poz. 191 wchodzi w życie: 05 marca 2011 r.


Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dz.U. 2011 nr 34 poz. 170 wchodzi w życie: 03 marca 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133 wchodzi w życie: 19 lutego 2011 r.


 

Styczeń 2011


 


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

Dz.U. 2011 nr 22 poz. 116 wchodzi w życie: 1 maja 2011 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 wchodzi w życie: 26 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5 wchodzi w życie: 4 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4 wchodzi w życie: 12 stycznia 2011 r.


 

Grudzień 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1775 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1774 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1760 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"

M.P. 2010 nr 101 poz. 1183 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzory informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1746 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw oceny oddziaływania na środowisko

Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1745 wchodzi w życie: 30 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1676 wchodzi w życie: 31 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657 wchodzi w życie: 31 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1608 wchodzi w życie: 5 stycznia 2011 r.


Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej

Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1592 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498 wchodzi w życie: 21 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku

Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485 wchodzi w życie: 1 grudnia 2010 r.


 

Listopad 2010

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 wchodzi w życie: 1 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1472 wchodzi w życie: 15 grudnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1471 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1415 wchodzi w życie: 16 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414 wchodzi w życie: 16 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1406 wchodzi w życie: 27 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 wchodzi w życie: 15 listopada 2010 r.


Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjęty w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1345


 

Październik 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1340 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

M.P. 2010 nr 78 poz. 965


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011

M.P. 2010 nr 76 poz. 954


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1319 wchodzi w życie: 10 listopada 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1318 wchodzi w życie: 27 stycznia 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011

M.P. 2010 nr 74 poz. 945


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Dz.U. Nr 186 poz.1249 wchodzi w życie: 16 listopada 2010 r.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz.U. Nr 185 poz.1243


 

Wrzesień 2010

 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

M.P. 2010 nr 66 poz. 850


 

Sierpień 2010

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. nr 152 poz. 1018 wchodzi w życie: 4 września 2010 r. (wyjątki od 21.08.2011 r., od 21.08.2012 r.)


Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Dz. U. nr 152 poz. 1019 wchodzi w życie: 20 września 2010 r.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz. U. nr 149 poz. 997 wchodzi w życie: 31 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Dz. U. nr 139 poz. 940 wchodzi w życie: 19 sierpnia 2010 r.


 

Lipiec 2010

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Dz. U. nr 137 poz. 924 wchodzi w życie: 13 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Dz. U. nr 130 poz. 881 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Dz. U. nr 130 poz. 880 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r. (wyjątki od 1.01.2013 r.)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

Dz. U. nr 130 poz. 882 wchodzi w życie: 4 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Dz. U. nr 130 poz. 878 wchodzi w życie: 4 sierpnia 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Dz. U. nr 130 poz. 879 wchodzi w życie: 1 stycznia 2011 r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

Dz. U. nr 125 poz. 851 wchodzi w życie: 28 lipca 2010 r.


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory

Dz. U. nr 117 poz. 784 wchodzi w życie: 9 lipca 2010 r. 

Karta informacyjnaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaRaport Oddziaływania na Środowisko