Ocena oddziaływania na środowisko

Nasza firma posiada ponad 25-letnie doświadczenie w swojej branży. Nasze usługi świadczymy w sposób profesjonalny, ponieważ zadowolenie Klientów jest dla nas największym priorytetem. W zakresie naszych usług znajduje się ocena oddziaływania na środowisko (ang. environmental impact assessment), w tym także sporządzanie stosownego raportu. Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych firm, jak i dużych, światowych przedsiębiorstw i korporacji. Nasze działania umożliwiają zgromadzenie niezbędnych dokumentów prawnych na etapie tworzenia inwestycji.

Wieloletnie doświadczenie oraz ogromna ilość zleceń, które do tej pory zrealizowaliśmy, to dla Państwa gwarancja naszego profesjonalizmu. Do oceny oddziaływania, będącej postępowaniem administracyjnym, wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia, a zatrudniona przez nas kadra może pochwalić się doskonałą znajomością wszelkich regulacji prawnych związanych z tą tematyką.

Co ma na celu

Ocena oddziaływania na środowisko ma na celu określenie, w jakim stopniu dana inwestycja wpłynie na stan powietrza, ziemi czy wody, a zatem jakie będzie jej oddziaływanie na krajobraz naturalny. Dotyczy to zarówno budowania nowych obiektów, jak i modernizacji już istniejących.

Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko - jest to dokument weryfikowany w trakcie wystawiania oceny. Jest niezbędny w przypadku wystąpienia do właściwego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno zamierzeń mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak i postępowań dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Kwalifikację przedsięwzięcia do powyższych grup możecie Państwo dokonać na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). W przypadku przedsięwzięć planowanych na terenie obszaru Natura 2000 postępowanie, mające na celu ocenę, wszczyna się zawsze wtedy, gdy istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że inwestycja mogłaby oddziaływać na ten teren.

Kwalifikację przedsięwzięcia do powyższych grup możecie Państwo dokonać na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). W przypadku przedsięwzięć planowanych w okolicach obszaru Natura 2000 postępowanie, mające na celu ocenę, wszczyna się zawsze wtedy, gdy istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że inwestycja mogłaby oddziaływać na ten teren.

Przy wystawianiu oceny raport jest szczegółowo weryfikowany, a następnie wydawane są opinie i uzgodnienia. Warto mieć na uwadze, że w ciągu wszystkich działań, wchodzących w zakres wystawiania oceny, społeczeństwu powinno zostać umożliwione wzięcie udziału w całym procesie.

Co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko?

 • opis całej inwestycji – jej wielkość, lokalizację, charakter, parametry techniczne,
 • informacje o zanieczyszczeniach, które może generować inwestycja podczas swojego funkcjonowania,
 • opis stanu okolicznej przyrody,
 • informacje o tym, czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się objęte ochroną w myśl stosownej ustawy zabytki oraz rośliny,
 • analizę i ocenę konsekwencji w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej – jej skutków na środowisko – również na wielką skalę,
 • przewidywalne oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie ludzi,
 • opis przewidywanych konfliktów społecznych, które mogą wywołać ewentualne działania w kierunku budowy danej inwestycji,
 • opis wariantów co do realizacji danego przedsięwzięcia, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wnioskujący wybiera dany wariant,
 • informację o skutkach w przypadku zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • źródła do wszystkich danych i informacji, zawartych w treści raportu,
 • określenie zakresu monitoringu,
 • streszczenie najważniejszych danych.

Oczywiście prawidłowo sporządzony w ramach oceny raport powinien przewidywać wiele innych kwestii. O wszystkich z nich informujemy naszych Klientów, którzy ubiegają się o uzyskanie pozwolenia na podjęcie przedsięwzięcia, mającego oddziaływać na stan powietrza i inne czynniki. Dodatkowo administracja ochrony środowiska może zwolnić inwestora z opisywania w raporcie niektórych aspektów, a także może wymagać złożenia dodatkowych raportów. Warto również pamiętać o tym, by raport uzupełnić o wszystkie przydatne dokumenty graficzne, które pozwolą osobom decyzyjnym szczegółowiej zapoznać się z planami inwestycyjnymi.

Szczegółowy zakres informacji, jakie powinien zawierać raport, znajdą Państwo w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania tego typu. Dz.U.2013.1235 j.t. - pod tym linkiem znajdziecie Państwo ujednolicony tekst ustawy, do którego lektury serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

Należy pamiętać, że inwestycja to zarówno różnego typu budynki, jak i drogi, linie kolejowe oraz sztuczne zbiorniki wodne i wiele innych przedsięwzięć.

Prawidłowe wykonanie oceny i raportu ma ogromne znaczenie w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Należy uważnie i w sposób przemyślany podawać parametry urządzeń, charakterystyczne wielkości (np. produkcji lub zużycia surowców). Nieprecyzyjne opisanie przedsięwzięcia, podanie w raporcie błędnych danych niezgodnych z prawdą mogą zostać umieszczone w ostatecznie wydanej decyzji, co może spowodować odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę.

Postępowanie w ramach oceny kończy się wydaniem administracyjnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest ona obligatoryjna w przypadku ubiegania się o pozwolenie na realizację inwestycji, mogących znacząco oddziaływać lub potencjalnie znacząco oddziaływać na krajobraz naturalny. Następnym krokiem jest decyzja budowlana.

Współpraca z nami się opłaca

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do oceny, zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy „wytrychy”, które pozwolą na zgodne z prawem przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Zaczniemy od ustalenia ponad wszelką wątpliwość czy na pewno dla Państwa inwestycji jest konieczne wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jeśli okaże się, że tak, to wtedy naszym wspólnym celem stanie się sprawne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będziemy dla Państwa fachowym wsparciem na każdym etapie sporządzania oceny oraz raportu i podejmiemy wszelkie działania, mające na celu zrealizowanie założonych przez Państwa celów.

Rzetelne wykonanie oceny pozwoli prostą drogą osiągnąć cel, a przy okazji zaoszczędzicie Państwo czas (niekiedy miesiące) oraz pieniądze.

Proponujemy zapoznanie się z listą naszych klientów i przekonanie się, iż współpraca z nami się opłaca. Jak łatwo można zauważyć, z naszych usług skorzystało już wiele znanych, światowym przedsiębiorstw – ich zadowolenie jest naszą najlepszą wizytówką!

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Nasze wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość przepisów i regulacji prawnych pozwala na kompleksowe wsparcie inwestorów w osiąganiu założonych przez nich celów. Każdorazowo pilnujemy, by w dokumentacji znalazły się wszystkie niezbędne raporty, oceny i analizy. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu – nasi wykwalifikowani pracownicy na pewno szczegółowo na wszystkie odpowiedzą.

Karta informacyjnaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaRaport Oddziaływania na Środowisko