Aktualne prawo

06.05.2024 – 19.05.2024

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 7352024-05-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
Dz.U. 2024 poz. 7192024-05-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska
Dz.U. 2024 poz. 7122024-05-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2024 poz. 6992024-05-07Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058)

15.04.2024 – 05.05.2024

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.C.2024.28942024-04-26Komunikat komisji – Wytyczne w sprawie kryteriów i zasad dotyczących koncepcji “nieodzownego zastosowania” w odniesieniu do prawodawstwa UE związanego z chemikaliami (C/2024/2894)
Dz.U. 2024 poz. 6822024-05-02Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)
Dz.U. 2024 poz. 6662024-04-30Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
Dz.U. 2024 poz. 6442024-04-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
Dz.U. 2024 poz. 6432024-04-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2024 poz. 6392024-04-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2024 poz. 5822024-04-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
M.P. 2024 poz. 3062024-04-17Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

08.04.2024 – 14.04.2024

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 5212024-04-08Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)
Dz.U. 2024 poz. 5172024-04-23Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)

02.04.2024 – 07.04.2024

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 5092024-04-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz.U. 2024 poz. 4882024-04-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań

18.03.2024 -01.04.2024

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 4352024-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii
Dz.U. 2024 poz. 4332024-03-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dz.U. 2024 poz. 4252024-03-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2024 poz. 4002024-04-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie weryfikacji dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej
Dz.U. 2024 poz. 3992024-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2024 poz. 3852024-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, oraz badań i opłat z nimi związanych
Dz.U. 2024 poz. 3822024-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę świadczenia wyrównawczego
M.P. 2024 poz. 2102024-03-15Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych

`

29.01.2024 – 17.03.2024

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L.2024.5732024-03-11Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014
Dz.U. 2024 poz. 2862024-03-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego transportowanego środkami transportu innymi niż sieci gazowe
Dz.U. 2024 poz. 2712024-02-28Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
Dz.U. 2024 poz. 2662024-02-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2024 poz. 2652024-02-27Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r.
Dz.U. 2024 poz. 2552024-02-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania
Dz.U. 2024 poz. 2312024-02-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą
Dz.U. 2024 poz. 2292024-04-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych
Dz.U. 2024 poz. 2132024-02-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2024 poz. 2112024-02-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy
Dz.U. 2024 poz. 2072024-02-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w wysokosprawną kogenerację
Dz.U. 2024 poz. 2052024-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania
Dz.U. 2024 poz. 1992024-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i propagowanie wodoru odnawialnego
Dz.U. 2024 poz. 1982024-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji zanieczyszczeń, inwestycje w ekologiczne pojazdy, inwestycje wspierające efektywność energetyczną, inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu, inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych
Dz.U. 2024 poz. 1882024-03-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
Dz.U. 2024 poz. 1872024-02-15Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)
M.P. 2024 poz. 2002024-03-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2023 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2024 r.
M.P. 2024 poz. 1812024-03-02Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2024 poz. 1152024-02-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych

23.01.2024 – 28.01.2024

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 992024-01-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

16.01.2024 – 22.01.2024

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 592024-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
Dz.U. 2024 poz. 542024-01-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

08.01.2024 – 15.01.2024

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 402024-01-11Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
Dz.U. 2024 poz. 252024-01-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)
Dz.U.UE.L.2024.20232024-07-01Rozporządzenie Rady (UE) 2024/223 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2022/2577 ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej

01.01.2024 – 07.01.2024

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 42024-01-17Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności, w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

05.12.2023 – 31.12.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 28232023-12-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2023 poz. 27792024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2023 poz. 27702024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji oraz sprawozdania wytwórcy biogazu lub biometanu
Dz.U. 2023 poz. 27612023-12-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dz.U. 2023 poz. 27532023-12-22Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)
Dz.U. 2023 poz. 27522024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska
Dz.U. 2023 poz. 27512023-12-21Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070)
Dz.U. 2023 poz. 27422023-12-21Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)
Dz.U. 2023 poz. 27002023-12-18Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)
Dz.U. 2023 poz. 26862024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
Dz.U. 2023 poz. 26832024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
Dz.U. 2023 poz. 26792024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

28.11.2023 – 04.12.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2023 poz. 13022023-11-29Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
Dz.U. 2023 poz. 26292024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2023 poz. 26232023-12-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań
Dz.U. 2023 poz. 25822023-12-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2023 poz. 25802023-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady
Dz.U. 2023 poz. 25792023-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2023 poz. 25742023-12-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

21.11.2023 – 27.11.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 25582023-11-28 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu “Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”
Dz.U. 2023 poz. 25572023-11-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu “Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”
Dz.U. 2023 poz. 25562023-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany (PLB280010)
Dz.U. 2023 poz. 25542024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego
Dz.U. 2023 poz. 25502024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
Dz.U. 2023 poz. 25242023-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

13.11.2023 – 20.11.2023

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 24962023-11-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 24772023-11-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ceny referencyjnej biometanu
Dz.U. 2023 poz. 24552023-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
Dz.U. 2023 poz. 24542023-11-10Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2023 poz. 24512023-11-25Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
M.P. 2023 poz. 12602023-11-20Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2023 poz. 12362023-11-17Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza – aktualizacji
M.P. 2023 poz. 12292023-11-15Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2024

06.11.2023 – 12.11.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 24362023-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelskie Pustacie (PLH320048)
Dz.U. 2023 poz. 24322023-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Zielonki (PLH300058)
Dz.U. 2023 poz. 24292023-11-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego
Dz.U. 2023 poz. 24272023-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łupawy (PLH220036)
Dz.U. 2023 poz. 24182023-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kampinoska (PLC140001)
Dz.U. 2023 poz. 24172023-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014)
Dz.U. 2023 poz. 24162023-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłoka z dopływami (PLH180052)
Dz.U. 2023 poz. 24152023-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Broniszów (PLH080033)
Dz.U. 2023 poz. 24122023-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziorka Chośnickie (PLH220012)
Dz.U. 2023 poz. 24102023-11-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2023 poz. 24042023-11-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ludów Śląski (PLH020073)
Dz.U. 2023 poz. 24032023-11-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Janiewickie Bagno (PLH320008)
Dz.U. 2023 poz. 23982023-11-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Przemszy (PLH240038)
Dz.U. 2023 poz. 23962023-11-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Odra (PLH320037)
Dz.U. 2023 poz. 23892023-11-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018)
Dz.U. 2023 poz. 23882023-11-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska (PLH140011)
Dz.U. 2023 poz. 23842023-11-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarny Las (PLH060002)
Dz.U. 2023 poz. 23822023-11-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobryń (PLH060004)
Dz.U. 2023 poz. 23812023-11-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Piławy (PLH320025)
M.P. 2023 poz. 12032023-11-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024

30.10.2023 – 05.11.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 23702023-10-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 23652023-11-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bukowo (PLH320041)
Dz.U. 2023 poz. 23502023-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwony Bór (PLH200018)
Dz.U. 2023 poz. 23492023-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Niegłowicki (PLH180040)
Dz.U. 2023 poz. 23482023-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Senderkach (PLH060020)
Dz.U. 2023 poz. 23472023-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ławica Słupska (PLC990001)
Dz.U. 2023 poz. 23422023-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieszczady (PLC180001)

23.10.2023 – 29.10.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 23402023-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słowińskie Błoto (PLH320016)
Dz.U. 2023 poz. 23392023-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikory Juskie (PLH280058)
Dz.U. 2023 poz. 2333 2023-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kirszniter (PLH280059)
Dz.U. 2023 poz. 23312023-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kirszniter (PLH280059)
Dz.U. 2023 poz. 23282023-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Lądecka (PLH020035)
Dz.U. 2023 poz. 23252023-11-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klonówka (PLH180022)
Dz.U. 2023 poz. 23232023-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa
Dz.U. 2023 poz. 23102024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2023 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2024
Dz.U. 2023 poz. 23062023-11-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Debrzynki (PLH300047)
Dz.U. 2023 poz. 23052023-11-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzaliny koło Tuczna (PLH320021)
Dz.U. 2023 poz. 22992023-11-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH320046)
Dz.U. 2023 poz. 22972023-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Białowieska (PLC200004)
Dz.U. 2023 poz. 22962023-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dobropolskie (PLH320070)
Dz.U. 2023 poz. 22902023-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Pilska (PLH300045)
Dz.U. 2023 poz. 22882023-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037)
Dz.U. 2023 poz. 22872023-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon Rembertów (PLH140034)
Dz.U. 2023 poz. 22852023-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068)
Dz.U. 2023 poz. 22822023-11-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonek Przemkowski (PLH020097)
Dz.U. 2023 poz. 22802023-10-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U. 2023 poz. 22782023-11-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Złote (PLH020096)
Dz.U. 2023 poz. 22772024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2024
M.P. 2023 poz. 11352023-10-24Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2024

17.10.2023 – 22.10.2023

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 22712023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziki Ostrów (PLH040045)
Dz.U. 2023 poz. 22702023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091)
Dz.U. 2023 poz. 22662023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosiółki (PLH060064)
Dz.U. 2023 poz. 22652024-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024
Dz.U. 2023 poz. 22642023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)
Dz.U. 2023 poz. 22612023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045)
Dz.U. 2023 poz. 22602023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016)
Dz.U. 2023 poz. 22592023-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058)
Dz.U. 2023 poz. 22552023-10-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa
Dz.U. 2023 poz. 22512023-11-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raciąż (PLH140059)
Dz.U. 2023 poz. 22482023-11-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021)
Dz.U. 2023 poz. 22402023-11-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Natoliński (PLH140042)
Dz.U. 2023 poz. 22392023-11-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe (PLH140049)
Dz.U. 2023 poz. 22322023-11-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071)
Dz.U. 2023 poz. 22272023-11-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu (PLH140039)
Dz.U. 2023 poz. 22222023-11-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

09.10.2023 – 16.10.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 22052023-10-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Zwoleńki (PLH140006)
Dz.U. 2023 poz. 21982023-10-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090)
Dz.U. 2023 poz. 21952023-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002)
Dz.U. 2023 poz. 21922023-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047)
Dz.U. 2023 poz. 21912023-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Borowej (PLH020045)
Dz.U. 2023 poz. 21882023-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki (PLH020093)
Dz.U. 2023 poz. 21822023-10-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska (PLH280048)
Dz.U. 2023 poz. 21782023-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060)
Dz.U. 2023 poz. 21722023-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)
Dz.U. 2023 poz. 21702023-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052)
Dz.U. 2023 poz. 21692023-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)
Dz.U. 2023 poz. 21662023-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wożuczyn (PLH060109)
Dz.U. 2023 poz. 21652023-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dalkowskie Jary (PLH020088)
Dz.U. 2023 poz. 21642023-10-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich (PLH060031)
Dz.U. 2023 poz. 21632023-10-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)
Dz.U. 2023 poz. 21622023-10-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Serafin (PLH140057)
Dz.U. 2023 poz. 21572023-10-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095)

02.10.2023 – 08.10.2023

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 21552023-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095)
Dz.U. 2023 poz. 21502023-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033)
Dz.U. 2023 poz. 21492023-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004)
Dz.U. 2023 poz. 21472023-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszyny Rumockie (PLH140010)
Dz.U. 2023 poz. 21442023-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016)
Dz.U. 2023 poz. 21422023-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębniańskie Mokradła (PLH020002)
Dz.U. 2023 poz. 21372023-10-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska (PLH200004)
Dz.U. 2023 poz. 21362023-10-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niecka Skaliska (PLH280049)
Dz.U. 2023 poz. 21232023-10-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kantor Stary (PLH140007)
Dz.U. 2023 poz. 21222023-10-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromierz (PLH020034)
Dz.U. 2023 poz. 21152023-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052)
Dz.U. 2023 poz. 21142023-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046)
Dz.U. 2023 poz. 21082023-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Jana III Sobieskiego (PLH140031)
Dz.U. 2023 poz. 21042023-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011)
Dz.U. 2023 poz. 20962023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050)
Dz.U. 2023 poz. 20922023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083)
Dz.U. 2023 poz. 20902023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041)
Dz.U. 2023 poz. 20892023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032)
Dz.U. 2023 poz. 20882023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004)
Dz.U. 2023 poz. 20852023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warmińskie Buczyny (PLH280033)
Dz.U. 2023 poz. 20842023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Czarnorzecka (PLH180027)
Dz.U. 2023 poz. 20832023-10-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drzesno (PLH140058)

21.09.2023 – 01.10.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 20602023-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra (PLH140025)
Dz.U. 2023 poz. 20492023-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pakosław (PLH140015)
Dz.U. 2023 poz. 20462023-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Chełmca (PLH020057)
Dz.U. 2023 poz. 20402023-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070)
Dz.U. 2023 poz. 20362023-10-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Adamowskich (PLH060094)
Dz.U. 2023 poz. 20312023-10-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikórz (PLH140012)
Dz.U. 2023 poz. 20202023-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015)
Dz.U. 2023 poz. 20172023-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)
Dz.U. 2023 poz. 20122023-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094)
Dz.U. 2023 poz. 20112023-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)
Dz.U. 2023 poz. 20062023-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023)
Dz.U. 2023 poz. 20042023-09-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Dz.U. 2023 poz. 20022023-09-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
Dz.U. 2023 poz. 19962023-10-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092)
Dz.U. 2023 poz. 19912023-09-25Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2023 poz. 19902023-10-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Moczary (PLH180026)
Dz.U. 2023 poz. 19882023-10-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzierzkowice (PLH060079)
Dz.U. 2023 poz. 19872023-09-25Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dz.U. 2023 poz. 19772023-10-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053)
Dz.U. 2023 poz. 19752023-10-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)
Dz.U. 2023 poz. 19742023-10-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055)
Dz.U. 2023 poz. 19692023-10-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047)
Dz.U. 2023 poz. 19682023-10-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)
Dz.U. 2023 poz. 19572023-10-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013)
Dz.U. 2023 poz. 19462023-10-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029)
Dz.U. 2023 poz. 19452023-10-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzierzkowice (PLH060079)
Dz.U. 2023 poz. 19432023-10-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nawojowa (PLH120035)
Dz.U. 2023 poz. 19402023-10-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096)
Dz.U. 2023 poz. 19312023-10-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie (PLH060104)

12.09.2023 – 20.09.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 18522023-10-13Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 18542023-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudniańskie Modraszki – Kajasówka (PLH120077)
Dz.U. 2023 poz. 18552023-09-18Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu oraz sposobu ich udostępniania
Dz.U. 2023 poz. 18562023-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bródek (PLH060085)
Dz.U. 2023 poz. 18612023-09-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2023 poz. 18622023-09-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103)
Dz.U. 2023 poz. 18662023-09-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028)
Dz.U. 2023 poz. 18682023-09-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Spalskie (PLH100003)
Dz.U. 2023 poz. 18772023-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bledzew (PLH080074)
Dz.U. 2023 poz. 18782023-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Sławkowie (PLH240048)
Dz.U. 2023 poz. 18792023-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084)
Dz.U. 2023 poz. 18802023-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036)
Dz.U. 2023 poz. 18892023-09-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ochotnica (PLH120050)
Dz.U. 2023 poz. 18902023-10-16Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 18922023-09-18Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 19102023-10-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karkonosze (PLC020001)
Dz.U. 2023 poz. 19152023-10-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054)
Dz.U. 2023 poz. 19182023-10-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarna Orawa (PLH120002)
Dz.U. 2023 poz. 19192023-10-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)

04.09.2023 – 11.09.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 18472023-09-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2023 poz. 18462023-09-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Modlińskie (PLH140020)
Dz.U. 2023 poz. 18142023-09-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawiska (PLH240024)
Dz.U. 2023 poz. 18062023-09-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050)
Dz.U. 2023 poz. 18052023-09-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica (PLH020061)
Dz.U. 2023 poz. 18022023-09-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą (PLH020055)
Dz.U. 2023 poz. 17932023-09-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopki w Naruszewie (PLH140056)
Dz.U. 2023 poz. 17792023-09-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gaj (PLH260027)
M.P. 2023 poz. 9262023-09-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2023 poz. 9142023-09-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024

21.08.2023 – 03.09.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 17702023-09-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089)
Dz.U. 2023 poz. 17622023-10-01Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 17562023-09-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
Dz.U. 2023 poz. 17282023-08-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 17242023-09-13Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2023 poz. 17072023-09-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2023 poz. 17062023-08-25Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
Dz.U. 2023 poz. 16952023-09-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2023 poz. 16812023-09-07Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 16582023-08-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2023 poz. 16572023-09-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

15.08.2023 – 20.08.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 16312023-09-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Różanki (PLH080075)

09.08.2023 – 14.08.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 15872023-08-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2023 poz. 15612023-08-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025

31.07.2023 – 08.08.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 15062023-09-03Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 14942023-08-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2023 poz. 14822023-08-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
Dz.U. 2023 poz. 14812023-08-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025)
Dz.U. 2023 poz. 14802023-08-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049)
Dz.U. 2023 poz. 14782023-08-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2023 poz. 14692023-07-31Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

24.07.2023 – 30.07.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 14592023-08-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054)
Dz.U. 2023 poz. 14552023-07-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 14542023-07-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 14532023-07-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 14522023-07-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 14512023-07-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 14362023-07-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

17.07.2023 – 23.07.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 136112023-08-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024
M.P. 2023 poz. 7172023-07-18Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r.
M.P. 2023 poz. 7152023-07-18Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

10.07.2023 – 16.07.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 13362023-07-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2023 poz. 13192023-07-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
Dz.U. 2023 poz. 13142023-07-11Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
Dz.U. 2023 poz. 12972023-07-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Złotopotocka (PLH240020)
Dz.U. 2023 poz. 12932023-07-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
M.P. 2023 poz. 7022023-07-13Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028
M.P. 2023 poz. 6932023-07-07Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r.

19.06.2023 – 09.07.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 12812023-07-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dz.U. 2023 poz. 12522023-07-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych
Dz.U. 2023 poz. 12202023-06-28Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
Dz.U. 2023 poz. 11822023-06-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
Dz.U. 2023 poz. 11422023-07-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wymagań dla standardów komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu
Dz.U. 2023 poz. 11402023-07-05Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

12.06.2023 – 18.06.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 11132023-06-30Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2023 poz. 10992023-06-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań
Dz.U. 2023 poz. 10982023-06-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym
Dz.U. 2023 poz. 10942023-06-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2023 poz. 10912023-06-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Dz.U. 2023 poz. 10892023-06-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Babimojskie (PLH080063)

06.06.2023 – 11.06.2023

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1085 2023-06-24 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dz.U. 2023 poz. 10672023-06-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

29.05.2023 – 05.06.2023

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 10382023-06-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Pilicy (PLH100008)
Dz.U. 2023 poz. 10322023-06-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Otyń (PLH080040)
Dz.U. 2023 poz. 10272023-06-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Tarnowska (PLH120090)
Dz.U. 2023 poz. 10182023-06-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białki (PLH120024)

22.05.2023 – 28.05.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 10132023-06-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na Policy (PLH120012)
Dz.U. 2023 poz. 10102023-06-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Środkowojurajska (PLH240009)
Dz.U. 2023 poz. 10042023-06-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komorów (PLH120055)
Dz.U. 2023 poz. 10002023-06-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nietoperek (PLH080003)
Dz.U. 2023 poz. 9972023-06-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chodów – Falniów (PLH120063)
Dz.U. 2023 poz. 993 2023-06-08 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Śląski (PLH240005)
Dz.U. 2023 poz. 990 2023-06-08 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łężczok (PLH240010)
Dz.U. 2023 poz. 9812023-06-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bielawy (PLH320053)
Dz.U. 2023 poz. 9802023-07-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górny Dunajec (PLH120086)
Dz.U. 2023 poz. 9722023-06-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Strzeleckich (PLH060099)
Dz.U. 2023 poz. 9682023-06-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi w lasach nad Liswartą (PLH240027)

15.05.2023 – 21.05.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 9612023-06-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie sposobu prowadzenia rozliczeń oraz bilansowania systemu przesyłowego gazowego w okresie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz w okresie wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego
Dz.U. 2023 poz. 9572023-06-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rawki (PLH100015)
Dz.U. 2023 poz. 9522023-06-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna w Nowej Wsi (PLH240046)
Dz.U. 2023 poz. 9472023-05-18Oświadczenie rządowe z dnia 20 kwietnia 2023 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.
Dz.U. 2023 poz. 9462023-12-29Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.
Dz.U. 2023 poz. 9452023-04-03Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U. 2023 poz. 9402023-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Sławkowie (PLH240043)
Dz.U. 2023 poz. 9252023-05-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jata (PLH060108)
M.P. 2023 poz. 5172023-05-16Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2023 poz. 503 2023-05-15Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

08.05.2023 – 14.05.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 908 2023-05-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Skarżyskie (PLH260011)
Dz.U. 2023 poz. 8992023-05-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Miały (PLH300042)
Dz.U. 2023 poz. 8982023-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łososina (PLH120087)
Dz.U. 2023 poz. 8952023-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002)
Dz.U. 2023 poz. 8842023-05-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Warty (PLC080001)
Dz.U. 2023 poz. 8822023-05-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinie Grudziądzkie (PLH040046)
Dz.U. 2023 poz. 8772023-05-24Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 8762023-05-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bobrzy (PLH260014)
Dz.U. 2023 poz. 8652023-05-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinie Bajka (PLH040047)
Dz.U. 2023 poz. 8612023-05-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Odrzańskie (PLC020002)
Dz.U. 2023 poz. 860
2023-05-23
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Strzelińskie (PLH020074)
Dz.U. 2023 poz. 857
2023-05-05
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Dz.U. 2023 poz. 8562023-05-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Police – kanały (PLH320015)
Dz.U. 2023 poz. 850
2023-05-20
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Wdy (PLH040017)
Dz.U. 2023 poz. 8482023-05-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Giebułtów (PLH120051)
Dz.U. 2023 poz. 847
2023-05-20
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelino (PLH060095)

25.04.2023 – 07.05.2023

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2023 poz. 4492023-04-25Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym
Dz.U. 2023 poz. 8362023-05-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przyłęk nad Białą Głuchołaską (PLH160016)
Dz.U. 2023 poz. 8352023-05-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2023 poz. 8332023-04-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane
Dz.U. 2023 poz. 8322023-04-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 8312023-04-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 8302023-04-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 8292023-04-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 8282023-04-28Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2023 poz. 8242023-04-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2023 poz. 8192023-05-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U. 2023 poz. 8062023-05-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Pilicy (PLH260018)
Dz.U. 2023 poz. 8052023-05-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Maśluchy (PLH060105)
Dz.U. 2023 poz. 7842023-05-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kroczycka (PLH240032)
Dz.U. 2023 poz. 7782023-05-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipienniki w Dąbrowie Górniczej (PLH240037)
Dz.U. 2023 poz. 7712023-05-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej Nidy (PLH260016)

17.04.2023 – 24.04.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 7672023-05-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Pluderskie (PLH160021)
Dz.U. 2023 poz. 7642023-05-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubert (PLH240036)
Dz.U. 2023 poz. 7632023-05-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Pełczyskach (PLH100029)
Dz.U. 2023 poz. 7582023-04-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wielki Bytyń (PLH320011)
Dz.U. 2023 poz. 7412023-05-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska (PLH300060)
Dz.U. 2023 poz. 7292023-04-28Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
Dz.U. 2023 poz. 7262023-05-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik na Oruni (PLH220106)
Dz.U. 2023 poz. 7242023-05-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH320013)
Dz.U. 2023 poz. 7232023-05-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kras Staszowski (PLH260023)

11.04.2023 – 16.04.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2023 poz. 4032023-04-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej “Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dz.U. 2023 poz. 7122023-04-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczodrowo (PLH220101)
Dz.U. 2023 poz. 7032023-04-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamiennej (PLH260019)
Dz.U. 2023 poz. 7012023-04-28 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bezlist koło Gniewowa (PLH220102)
Dz.U. 2023 poz. 699 2023-04-28 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mierzawy (PLH260020)
Dz.U. 2023 poz. 698 2023-04-28 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify Poddębskie (PLH220100)
Dz.U. 2023 poz. 684 2023-04-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poczesna koło Częstochowy (PLH240030)
Dz.U. 2023 poz. 679 2023-04-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Białej Nidy (PLH260013)
Dz.U. 2023 poz. 672 2023-04-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

04.04.2023 – 10.04.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2023 poz. 3702023-04-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie kursu wymiany euro, przyjętego do obliczenia ceny maksymalnej, oraz wysokości ceny maksymalnej w przeliczeniu na euro zgodnie z tym kursem
Dz.U. 2023 poz. 644 2023-04-20 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Księże w Lipuszu (PLH220104)
Dz.U. 2023 poz. 638 2023-04-19 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Trzebielino (PLH220085)
Dz.U. 2023 poz. 636 2023-04-19 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Mierzawy (PLH260017)

28.03.2023 – 03.04.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 6322023-04-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2023 poz. 5912023-04-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie (PLH240028)
Dz.U. 2023 poz. 5892023-03-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

07.03.2023 – 27.03.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2023 poz. 2602023-03-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2022 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2023 r.
Dz.U. 2023 poz. 5492023-04-07Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
Dz.U. 2023 poz. 5372023-03-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2023 poz. 5232023-03-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań
Dz.U. 2023 poz. 4882023-03-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym

27.02.2023 – 06.03.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 3572023-02-27Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zlewni

20.02.2023 – 26.02.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 3502023-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Dz.U. 2023 poz. 327 2023-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2023 poz. 322 2023-02-22 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

10.02.2023 – 19.02.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2023 poz. 1822023-02-11Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu “Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”
Dz.U.UE.C. 2023.56.12
2023-02-15Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. – Udzielenie przez wszystkie państwa członkowskie zgody na propozycję Komisji dotyczącą stosownych środków zgodnie z art. 108 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

16.01.2023 – 09.02.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2392023-02-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001)
Dz.U. 2023 poz. 2282023-02-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLC120003)
Dz.U. 2023 poz. 2262023-02-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2023 poz. 1752023-02-09Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2023 poz. 1602023-01-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2023 poz. 1552023-01-20Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
Dz.U. 2023 poz. 1512023-01-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dz.U. 2023 poz. 1422023-02-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tylmanowa (PLH120095)
Dz.U. 2023 poz. 1372023-02-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnawka (PLH120089)
Dz.U. 2023 poz. 1172023-01-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Koło Grobli (PLH120008)
Dz.U. 2023 poz. 1152023-01-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieniny (PLC120002)
Dz.U. 2023 poz. 1122023-01-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaskinia Oblica (PLH120097)
Dz.U. 2023 poz. 1112023-01-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

09.01.2023 – 15.01.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1012023-01-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056)
Dz.U. 2023 poz. 992023-01-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2023 poz. 952023-01-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084)
Dz.U. 2023 poz. 932023-01-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbie (PLH120064)
Dz.U. 2023 poz. 92 2023-01-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pleszczotka (PLH120092)
Dz.U. 2023 poz. 88 2023-01-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubogoszcz (PLH120081)
Dz.U. 2023 poz. 78 2023-01-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Bukowe (PLH320020)
Dz.U. 2023 poz. 652023-01-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)
Dz.U. 2023 poz. 642023-01-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Śmiadowo (PLH320042)
Dz.U. 2023 poz. 61 2023-01-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karsibórz Świdwiński (PLH320043)
Dz.U. 2023 poz. 56 2023-01-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

02.01.2023 – 08.01.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 392023-01-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Bierzwnickie (PLH320044)
Dz.U. 2023 poz. 332023-01-20ozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)
Dz.U. 2023 poz. 322023-01-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
Dz.U. 2023 poz. 262023-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Poradz (PLH320065)
Dz.U. 2023 poz. 232023-01-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2023 poz. 172023-01-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mieszkowicka Dąbrowa (PLH320051)
Dz.U. 2023 poz. 112023-01-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skawiński obszar łąkowy (PLH120079)
Dz.U. 2023 poz. 62023-01-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
Dz.U. 2023 poz. 12023-01-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

27.12.2022-01.01.2023

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 28622022-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2022 poz. 28562022-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2022 poz. 28432022-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych
Dz.U. 2022 poz. 28282023-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium
Dz.U. 2022 poz. 28242023-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium
Dz.U. 2022 poz. 28152023-01-13 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sławice Duchowne (PLH120074)
Dz.U. 2022 poz. 28092022-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji
Dz.U. 2022 poz. 27952022-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania
Dz.U. 2022 poz. 27932023-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru
Dz.U. 2022 poz. 27862022-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
Dz.U. 2022 poz. 27792023-01-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki koło Kasiny Wielkiej (PLH120082)
Dz.U. 2022 poz. 27752022-12-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dz.U. 2022 poz. 27742022-12-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
M.P. 2022 poz. 1268 2022-12-28 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej “Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

21.12.2022 – 26.12.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 27532022-12-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych uwzględnianych przy obliczeniu ceny skorygowanej i szczegółowego sposobu kalkulacji tej ceny
Dz.U. 2022 poz. 27512023-01-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Raba z Mszanką (PLH120093)
Dz.U. 2022 poz. 2746 2023-01-07 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widnica (PLH120076)
Dz.U. 2022 poz. 2741 2023-01-07 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uniejów Parcele (PLH120075)
Dz.U. 2022 poz. 2738 2023-01-07 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Wielkie Błoto (PLH120080)
Dz.U. 2022 poz. 27372023-01-07 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Środkowy Dunajec z dopływami (PLH120088)
Dz.U. 2022 poz. 27342022-12-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 27222023-01-06Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach
Dz.U. 2022 poz. 27162023-01-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094)
Dz.U. 2022 poz. 27042023-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dz.U. 2022 poz. 27032023-01-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Babiogórska (PLH120001)
Dz.U. 2022 poz. 26972023-01-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białowodzka Góra nad Dunajcem (PLH120096)
Dz.U. 2022 poz. 26932023-01-01Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027
Dz.U. 2022 poz. 26912023-01-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)
Dz.U. 2022 poz. 26772023-01-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Łopień (PLH120078)

12.12.2022 – 20.12.2022

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 25852022-12-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)
Dz.U. 2022 poz. 25882022-12-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Dz.U. 2022 poz. 2596 2022-12-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070)
Dz.U. 2022 poz. 2608 2022-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032)
Dz.U. 2022 poz. 2610 2022-12-28 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)
Dz.U. 2022 poz. 2618 2022-12-29 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych
Dz.U. 2022 poz. 2620 2022-12-29 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)
Dz.U. 2022 poz. 2625 2022-12-14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2022 poz. 2630 2022-12-15 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Dz.U. 2022 poz. 2652 2022-12-31 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)
Dz.U. 2022 poz. 2665 2023-01-03 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pstroszyce (PLH120073)
Dz.U. 2022 poz. 2668 2023-01-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Armeria (PLH120091)
Dz.U. 2022 poz. 2671 2022-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.

29.11.2022 – 11.12.2022

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 25562022-12-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2022 poz. 25412022-12-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U. 2022 poz. 25352022-12-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023
Dz.U. 2022 poz. 25192022-12-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2022 poz. 25172022-12-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
Dz.U. 2022 poz. 25052022-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2022 poz. 24992022-12-05Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku

21.11.2022 – 28.11.2022

Publikacja Data
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 11182022-11-25Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program “Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”
M.P. 2022 poz. 11162022-11-24Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023
M.P. 2022 poz. 10952022-11-18Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2020-21
Dz.U. 2022 poz. 24432022-11-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego
Dz.U. 2022 poz. 24382022-11-28Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Dz.U. 2022 poz. 24372022-11-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2022 poz. 24352022-11-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
Dz.U. 2022 poz. 24322022-11-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dz.U. 2022 poz. 24302022-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji
Dz.U. 2022 poz. 24282022-12-10Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2022 poz. 24262022-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040)
Dz.U. 2022 poz. 24212022-12-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ciebłowickie (PLH100035)
Dz.U. 2022 poz. 24202023-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2023
Dz.U. 2022 poz. 24192022-12-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Studzienickie Torfowiska (PLH220028)
Dz.U. 2022 poz. 24102022-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kurze Grzędy (PLH220014)
Dz.U. 2022 poz. 24072022-11-23Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych
Dz.U. 2022 poz. 24062022-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pełcznica (PLH220020)
Dz.U. 2022 poz. 24052022-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipickie Mokradła (PLH100025)
Dz.U. 2022 poz. 24042022-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Grotnicka (PLH100001)
Dz.U. 2022 poz. 24022022-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Góra (PLH120061)
Dz.U. 2022 poz. 23982022-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krasne (PLH220035)
Dz.U. 2022 poz. 23952022-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Pobłockie (PLH220042)
Dz.U. 2022 poz. 23912022-11-22Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2022 poz. 23882022-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej (PLH180055)
Dz.U. 2022 poz. 23872022-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014)
Dz.U. 2022 poz. 23802022-11-21Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2022 poz. 23742022-12-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Lobeliowe koło Soszycy (PLH220039)
Dz.U. 2022 poz. 23732022-12-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Narwiańska (PLH200024)
Dz.U. 2022 poz. 23702022-12-06Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2022 poz. 23672022-12-03Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o wypowiedzeniu Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.
Dz.U. 2022 poz. 23612022-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska nad Prosną (PLH100037)
Dz.U. 2022 poz. 23592022-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Świetlista w Pernie (PLH100002)

14.11.2022 – 20.11.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 10822022-10-10Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2020-2021
Dz.U. 2022 poz. 23472022-12-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przymorskie Błota (PLH220024)
Dz.U. 2022 poz. 23402022-10-18Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2022 poz. 23382022-12-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąka w Bęczkowicach (PLH100004)
Dz.U. 2022 poz. 23362022-11-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
Dz.U. 2022 poz. 23342022-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzewiny (PLH040022)
Dz.U. 2022 poz. 23302022-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw
Dz.U. 2022 poz. 23232022-11-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2022 poz. 23222022-11-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sieniawskie (PLH180054)
Dz.U. 2022 poz. 23002022-11-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty (PLH100007)
Dz.U. 2022 poz. 22992022-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
Dz.U. 2022 poz. 22862022-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Narwiańskie Bagna (PLH200002)

07.11.2022 – 13.11.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 22732022-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopływami (PLH180053)
Dz.U. 2022 poz. 22592022-11-07Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2022 poz. 22512022-11-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie (PLH180047)
Dz.U. 2022 poz. 22482022-11-04Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2022 poz. 22472022-11-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje
M.P. 2022 poz. 10802022-11-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

02.11.2022 – 06.11.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2022.277.2182022-02-09Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 029/22/COL z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniająca zasady merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. [2022/2072]
Dz.U. 2022 poz. 22322022-11-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły (PLH180049)
Dz.U. 2022 poz. 22312022-11-02Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu
Dz.U. 2022 poz. 22282022-11-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023
Dz.U. 2022 poz. 22232022-11-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wielkopolska (PLH300010)

24.10.2022 – 01.11.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 10302022-10-28Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
M.P. 2022 poz. 10092022-10-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023
Dz.U. 2022 poz. 22172022-10-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2022 poz. 22142022-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Równem (PLH180036)
Dz.U. 2022 poz. 22132022-11-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
Dz.U. 2022 poz. 22082022-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023
Dz.U. 2022 poz. 22002022-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Bagienne nad Bukową (PLH180048)
Dz.U. 2022 poz. 21992022-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Młynówką (PLH180041)
Dz.U. 2022 poz. 21982022-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranów (PLH300035)
Dz.U. 2022 poz. 21972022-11-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ladzin (PLH180038)
Dz.U. 2022 poz. 21962022-10-27Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2022 poz. 21942022-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dz.U. 2022 poz. 21932022-11-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Skalniku (PLH180037)
Dz.U. 2022 poz. 21922022-11-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Chłopiny (PLH080004)
Dz.U. 2022 poz. 21912022-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dz.U. 2022 poz. 2186 2022-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2022 poz. 21852022-11-10Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 21792022-11-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Łabuńki i Topornicy (PLH060087)
Dz.U. 2022 poz. 21782022-11-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliski Las (PLH060092)
Dz.U. 2022 poz. 21772022-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fortyfikacje w Poznaniu (PLH300005)
Dz.U. 2022 poz. 21692022-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Minokąt (PLH060089)
Dz.U. 2022 poz. 21682022-11-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mrowle Łąki (PLH180043)
Dz.U. 2022 poz. 21652022-11-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeziczno (PLH060076)
Dz.U. 2022 poz. 21592022-11-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045)
Dz.U. 2022 poz. 21582022-11-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru
Dz.U. 2022 poz. 21562022-11-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Nowosielcach (PLH180035)

17.10.2022 – 23.10.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 21522022-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Wojkówką (PLH180051)
Dz.U. 2022 poz. 21482022-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Tanwi (PLH060097)
Dz.U. 2022 poz. 21462022-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Drwęcy (PLH280001)
Dz.U. 2022 poz 21442022-11-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Starodub w Pełkiniach (PLH180050)
Dz.U. 2022 poz. 21372022-11-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łopiennik (PLH060081)
Dz.U. 2022 poz. 21352022-11-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Roztocza Wschodniego (PLH060093)
Dz.U. 2022 poz. 21312022-11-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Dz.U. 2022 poz. 21272022-10-18Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
Dz.U. 2022 poz. 21242022-11-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zimna Woda (PLH080062)
Dz.U. 2022 poz. 21222022-11-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszuny (PLH280040)
Dz.U. 2022 poz. 21122022-10-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sanisko w Bykowcach (PLH180045)

10.10.2022 – 16.10.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 20952022-10-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gązwa (PLH280011)
Dz.U. 2022 poz. 20882022-10-13Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024
Dz.U. 2022 poz. 20872022-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Osuwiska w Lipowicy (PLH180044)
Dz.U. 2022 poz. 20862022-10-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Słubickie (PLH080013)
Dz.U. 2022 poz. 20812022-10-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Liwocz (PLH180046)
Dz.U. 2022 poz. 20782022-10-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pawłów (PLH060065)
Dz.U. 2022 poz. 20692022-10-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kazimierówka (PLH060088)
Dz.U. 2022 poz. 20582022-10-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń
Dz.U. 2022 poz. 20572022-10-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
M.P. 2022 poz. 9692022-10-10Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2023

03.10.2022 – 09.10.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 20472022-10-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kubek (PLH300006)
Dz.U. 2022 poz. 20462022-10-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052)
Dz.U. 2022 poz. 20372022-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca (PLH120020)
Dz.U. 2022 poz. 20332022-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Prądnika (PLH120004)
Dz.U. 2022 poz. 20312022-10-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bednarka (PLH120033)

26.09.2022 – 02.10.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 20202022-09-30Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze
Dz.U. 2022 poz. 20172022-10-01Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2022 poz. 20142022-09-30Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze
Dz.U. 2022 poz. 20132022-09-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Dz.U. 2022 poz. 20102022-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podkowce w Szczawnicy (PLH120037)
Dz.U. 2022 poz. 20072022-10-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U. 2022 poz. 20022022-10-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015)
Dz.U. 2022 poz. 19972022-10-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013)
Dz.U. 2022 poz. 19952022-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068)
Dz.U. 2022 poz. 19922022-10-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kępie na Wyżynie Miechowskiej (PLH120070)

19.09.2022 – 25.09.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 9092022-09-21Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 19822022-10-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025)
Dz.U. 2022 poz. 19772022-09-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą
Dz.U. 2022 poz. 19762022-09-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dz.U. 2022 poz. 19752022-09-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2022 poz. 19742022-09-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Dz.U. 2022 poz. 19672022-09-20Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Dz.U. 2022 poz. 19622022-10-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030)
Dz.U. 2022 poz. 19582022-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014)
Dz.U. 2022 poz. 19562022-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102)
Dz.U. 2022 poz. 19552022-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020)
Dz.U. 2022 poz. 19532022-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071)

12.09.2022 – 18.09.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 8772022-09-14Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze
Dz.U. 2022 poz. 19492022-09-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)
Dz.U. 2022 poz. 19482022-09-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)
Dz.U. 2022 poz. 19442022-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016)
Dz.U. 2022 poz. 19432022-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005)
Dz.U. 2022 poz. 19402022-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006)
Dz.U. 2022 poz.19362022-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021)
Dz.U. 2022 poz. 19352022-09-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025)
Dz.U. 2022 poz. 19282022-09-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012)
Dz.U. 2022 poz. 19252022-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019)
Dz.U. 2022 poz. 19192022-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Dz.U. 2022 poz. 19162022-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horyniec (PLH180017)
Dz.U. 2022 poz. 19152022-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las nad Braciejową (PLH180023)
Dz.U. 2022 poz. 19132022-09-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Magurska (PLH180001)
Dz.U. 2022 poz. 19112022-09-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Józefów – Wola Dębowiecka (PLH180033)
Dz.U. 2022 poz. 19092022-09-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Golesz (PLH180031)
Dz.U. 2022 poz. 19022022-09-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów
Dz.U. 2022 poz. 19012022-09-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysa Góra (PLH180015)

29.08.2022 – 11.09.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 8562022-09-08Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2022 poz. 8342022-08-26Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 18992022-09-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dz.U. 2022 poz. 18952022-09-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzciana (PLH180018)
Dz.U. 2022 poz. 18942022-09-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Patria nad Odrzechową (PLH180028)
Dz.U. 2022 poz. 18772022-09-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2022 poz. 18622022-09-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaćmierz (PLH180032)
Dz.U. 2022 poz. 18432022-09-01Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2022 poz. 18372022-09-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2022 poz. 18012022-09-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Fort Salis Soglio (PLH180008)
Dz.U. 2022 poz. 17962022-09-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żywocickie Łęgi (PLH160019)

22.08.2022 – 28.08.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 8232022-08-05Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.
M.P. 2022 poz. 8192022-08-05Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 17862022-08-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2022 poz. 17772022-09-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Opawskie (PLH160007)
Dz.U. 2022 poz. 17542022-09-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009)
Dz.U. 2022 poz. 17502022-09-14Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków
Dz.U. 2022 poz. 17472022-08-20Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2022 poz. 17462022-09-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Małej Panwi (PLH160008)
Dz.U. 2022 poz. 17412022-09-14Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków

16.08.2022 – 21.08.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 17262022-08-17Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
Dz.U. 2022 poz. 17062022-08-16Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
Dz.U. 2022 poz. 17022022-08-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka (PLH160004)
M.P. 2022 poz. 7902022-08-12Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

08.08.2022 – 15.08.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 16902022-08-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024
Dz.U. 2022 poz. 16762022-12-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2022 poz. 16632022-08-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Niemodlińskie (PLH160005)
Dz.U. 2022 poz. 16522022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Świętej Anny (PLH160002)
Dz.U. 2022 poz. 16512022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rozumicki Las (PLH160018)
Dz.U. 2022 poz. 16472022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2022 poz. 16462022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001)
Dz.U. 2022 poz. 16452022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (PLH160014)
Dz.U. 2022 poz. 16432022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Chrząstowic (PLH160010)
Dz.U. 2022 poz. 1642
2022-08-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020)
M.P. 2022 poz. 7712022-08-11Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2022 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

01.08.2022 – 07.08.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 16312022-08-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (PLH160013)
Dz.U. 2022 poz. 16272022-08-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą (PLH160012)
Dz.U. 2022 poz. 16222022-08-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2022 poz. 16152022-08-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień Śląski (PLH160003)
Dz.U. 2022 poz. 16032022-09-14Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków
Dz.U. 2022 poz. 16022022-08-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071)

25.07.2022 – 31.07.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L.
2022.196.1
2023-01-01Rozporządzenie delegowane 2022/1288 uzupełniające rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady “nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych
Dz.U. 2022 poz. 15902022-08-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piekielna Dolina koło Polanicy (PLH020010)
Dz.U. 2022 poz. 15762022-08-11Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 15692022-08-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020066)
Dz.U. 2022 poz. 15682022-08-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Bobrem (PLH020054)
Dz.U. 2022 poz. 15662022-08-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 15602022-08-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bierutów (PLH020065)
Dz.U. 2022 poz. 15532022-08-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czarne Urwisko koło Lutyni (PLH020033)
Dz.U. 2022 poz. 15522022-08-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie (PLH020063)
Dz.U. 2022 poz. 15492022-08-09Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 15482022-08-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa (PLH020043)
Dz.U. 2022 poz. 15472022-08-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Sobieszowskie (PLH020044)
Dz.U. 2022 poz. 15462022-08-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Widawy (PLH020036)

18.07.2022 -24.07.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 15272022-08-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grodczyn i Homole koło Dusznik (PLH020039)
Dz.U. 2022 poz. 15212022-08-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopalnie w Złotym Stoku (PLH020007)
Dz.U. 2022 poz. 15162022-08-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zagórzyckie Łąki (PLH020053)
Dz.U. 2022 poz. 15112022-08-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych
Dz.U. 2022 poz. 14942022-07-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej

11.07.2022 – 17.07.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 14832022-07-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Pilczycki (PLH020069)
Dz.U. 2022 poz. 14792022-07-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudno (PLH120058)
Dz.U. 2022 poz. 14722022-07-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH120047)
Dz.U. 2022 poz. 14682022-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy (PLH120065)
Dz.U. 2022 poz. 14652022-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamionki (PLH020005)
Dz.U. 2022 poz. 14632022-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rzeki Gróbki (PLH120067)
Dz.U. 2022 poz. 14612022-02-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko Przemkowskie (PLH020015)
Dz.U. 2022 poz. 14442022-07-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skałki Stoleckie (PLH020012)
Dz.U. 2022 poz. 14402022-07-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wisłoki (PLH120057)

04.07.2022 – 10.07.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 14362022-07-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042)
Dz.U. 2022 poz. 14272022-07-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Popradzka (PLH120019)
Dz.U. 2022 poz. 14242022-07-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020)
Dz.U. 2022 poz. 14222022-07-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048)
Dz.U. 2022 poz. 14132022-07-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cedron (PLH120060)
Dz.U. 2022 poz. 14112022-07-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy
Dz.U. 2022 poz. 14022022-07-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaczmarowe Doły (PLH120062)
Dz.U. 2022 poz. 13922022-07-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Dz.U. 2022 poz. 13912022-07-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2022 poz. 13862022-07-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łachy (PLH020003)
Dz.U. 2022 poz. 13852022-07-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

13.06.2022 – 03.07.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.C. 2022.243.12022-06-16Zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie uczenia się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju
Dz.U.UE.L. 2022.168.12023-12-30
2022-06-30
Rozporządzenie wykonawcze 2022/996 w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów
Dz.U. 2022 poz. 13782022-06-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2022 poz. 13512022-06-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Dz.U. 2022 poz. 13262022-07-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębówka nad rzeką Uszewką (PLH120066)
Dz.U. 2022 poz. 13222022-07-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska (PLH120018)
Dz.U. 2022 poz. 13182022-07-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzica (PLH120045)
Dz.U. 2022 poz. 13112022-07-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044)
Dz.U. 2022 poz. 12972022-06-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2022 poz. 12942022-07-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Michałowiec (PLH120011)
Dz.U. 2022 poz. 12802022-07-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polana Biały Potok (PLH120026)
Dz.U. 2022 poz. 12672022-06-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2022 poz. 12632022-06-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009)
Dz.U. 2022 poz. 12602022-06-29Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 12572022-06-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu
Dz.U. 2022 poz. 12532022-06-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Nowohuckie (PLH120069)
Dz.U. 2022 poz. 12502022-09-14Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
Dz.U. 2022 poz. 12442022-06-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043)

06.06.2022 – 12.06.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 12282022-06-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipówka (PLH120010)
Dz.U. 2022 poz. 12162022-06-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łękawica (PLH140030)
Dz.U. 2022 poz. 12102022-06-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Bagno Całowanie (PLH140001)
Dz.U. 2022 poz. 12062022-06-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Węglówce (PLH120046)
Dz.U. 2022 poz. 11892022-06-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sanki (PLH120059)
Dz.U. 2022 poz. 11832022-06-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małomickie Łęgi (PLH080046)
Dz.U. 2022 poz. 11822022-06-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sobkowsko-Korytnicka (PLH260032)

30.05.2022 – 05.06.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 11782022-06-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Zasieckich (PLH080060)
Dz.U. 2022 poz. 11752022-06-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Markowo (PLH280032)
Dz.U. 2022 poz. 11742022-06-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Baranie Góry (PLH140002)
Dz.U. 2022 poz. 11712022-06-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja koło Promna (PLH300030)
Dz.U. 2022 poz. 11692022-06-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Sieradowicka (PLH260031)
Dz.U. 2022 poz. 11652022-06-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wkry (PLH140005)
Dz.U. 2022 poz. 11602022-06-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Bobru (PLH080068)
Dz.U. 2022 poz. 11592022-06-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Seroczyńskie (PLH140004)
Dz.U. 2022 poz. 11502022-06-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Żyznów (PLH260036)
Dz.U. 2022 poz. 11492022-06-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barlinecka (PLH080071)
Dz.U. 2022 poz. 11462022-06-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skroda (PLH080064)
Dz.U. 2022 poz. 11362022-06-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

23.05.2022 – 29.05.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2022.146.1322022-05-25Zalecenie Komisji (UE) 2022/822 z dnia 18 maja 2022 r.w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnej oraz ułatwienia zawierania umów zakupu energii elektrycznej
Dz.U. 2022 poz. 11212022-06-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Dz.U. 2022 poz. 11182022-06-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bieńkowo (PLH280009)
Dz.U. 2022 poz. 11142022-06-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy koło Pasłęka (PLH280031)
Dz.U. 2022 poz. 11132022-05-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2022 poz. 11032022-06-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)
Dz.U. 2022 poz. 11012022-06-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038)
Dz.U. 2022 poz. 11002022-06-09Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
Dz.U. 2022 poz. 10992022-06-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały (PLH280039)
Dz.U. 2022 poz. 10922022-05-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2022 poz. 10862022-06-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Swajnie (PLH280046)
Dz.U. 2022 poz. 10822022-06-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Torzymskich (PLH080073)
Dz.U. 2022 poz. 10742022-05-20Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. 2022 poz. 10712022-06-04Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
M.P. 2022 poz. 5342022-05-25Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających na jednego mieszkańca

16.05.2022 – 22.05.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2022.139.12022-06-07Rozporządzenie delegowane 2022/759 zmieniające załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do metodyki obliczania ilości energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby chłodzenia i systemów chłodniczych
Dz.U. 2022 poz. 10652022-05-19Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
Dz.U. 2022 poz. 10552022-06-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049)
Dz.U. 2022 poz. 10532022-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim (PLH280041)
Dz.U. 2022 poz. 10452022-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wierzejska (PLH260035)
Dz.U. 2022 poz. 10442022-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żarski (PLH080070)
Dz.U. 2022 poz. 10422022-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Gryżyny (PLH080067)
Dz.U. 2022 poz. 10362022-05-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawie Bagno Sławskie (PLH080047)
Dz.U. 2022 poz. 10342022-05-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przygiełkowiska koło Gozdnicy (PLH080055)
Dz.U. 2022 poz. 10302022-05-16Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty
Dz.U. 2022 poz. 10292022-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2022 poz. 10232022-05-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Brodzkie (PLH080052)
Dz.U. 2022 poz. 10222022-05-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Gubińskie (PLH080069)
Dz.U. 2022 poz. 10162022-05-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Mały (PLH240023)
Dz.U. 2022 poz. 10122022-05-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Budwity (PLH280010)
Dz.U. 2022 poz. 10112022-05-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubski Łęg Śnieżycowy (PLH080065)

09.05.2022 – 15.05.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 9592022-05-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 9612022-05-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015)
Dz.U. 2022 poz. 966 2022-05-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022)
Dz.U. 2022 poz. 9682022-05-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białka Lelowska (PLH240031)
Dz.U. 2022 poz. 9762022-05-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033)
Dz.U. 2022 poz. 9802022-05-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Dąbrowskie (PLH240041)
Dz.U. 2022 poz. 9902022-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cieszyńskie Źródła Tufowe (PLH240001)
Dz.U. 2022 poz. 9922022-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki (PLH240039)
Dz.U. 2022 poz. 9932022-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Warty koło Mstowa (PLH240026)
Dz.U. 2022 poz. 9952022-05-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Lubszy (PLH080057)
Dz.U. 2022 poz. 9972022-05-12Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

02.05.2022 – 08.05.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2022.128.842022-05-22Decyzja wykonawcza 2022/691 zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013
Dz.U. 2022 poz. 9562022-05-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii
Dz.U. 2022 poz. 9522022-05-06Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

25.04.2022 – 01.05.2022

PublikacjaData
obwiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 9252022-05-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski (PLH240034)
Dz.U. 2022 poz. 9162022-04-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2022 poz. 9102022-05-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003)
Dz.U. 2022 poz. 9082022-05-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040)
Dz.U. 2022 poz. 8972022-05-11Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2022 poz. 8912022-05-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemęcka (PLH300041)
Dz.U. 2022 poz. 8842022-04-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. 2022 poz. 8672022-05-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Jaworznie (PLH240042)
Dz.U. 2022 poz. 8662022-05-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno w Korzonku (PLH240029)

20.04.2022 – 24.04.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 8552022-04-21Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2022 poz. 8452022-05-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu
Dz.U. 2022 poz. 8422022-04-01Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 20 listopada 2020 r.
Dz.U. 2022 poz. 8322022-04-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013)
Dz.U. 2022 poz. 8312022-04-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Bruch koło Pyrzowic (PLH240035)
M.P. 2022 poz. 4192022-04-20Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

11.04.2022 – 19.04.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 8092022-04-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko przy Dolinie Kocinki (PLH240025)
Dz.U. 2022 poz. 8042022-03-21Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2022 poz. 7882022-04-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego
M.P. 2022 poz. 4002022-04-13Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

04.04.2022 – 10.04.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 7592022-04-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
Dz.U. 2022 poz. 7582022-04-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022

28.03.2022 – 03.04.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2022.103.172021-12-30Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
Dz.U. 2022 poz. 7172022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2022 poz. 7142022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2022 poz. 7072022-03-30Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2022 poz. 7032022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych
Dz.U. 2022 poz. 6992022-03-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2022 poz. 6962022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2022 poz. 6762022-03-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
Dz.U. 2022 poz. 6732022-03-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

21.03.2022 – 27.03.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 6572022-04-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łobżonki (PLH300040)
Dz.U. 2022 poz. 6522022-04-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

14.03.2022 – 20.03.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 6282022-03-08Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2022 poz. 6272022-03-08Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2022 poz. 6262022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno Chlebowo (PLH300016)
Dz.U. 2022 poz. 6242022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Swędrni (PLH300034)
Dz.U. 2022 poz. 6202022-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014)
Dz.U. 2022 poz. 6142022-04-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
Dz.U. 2022 poz. 6122022-03-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Będlewo-Bieczyny (PLH300039)
Dz.U. 2022 poz. 6112022-03-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kamionki (PLH300031)
Dz.U. 2022 poz. 6102022-03-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (PLH300032)
Dz.U. 2022 poz. 6062022-03-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Dz.U. 2022 poz. 6032022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Cybiny (PLH300038)
Dz.U. 2022 poz. 6022022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopanki (PLH300008)
Dz.U. 2022 poz. 6012022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon w Okonku (PLH300021)
Dz.U. 2022 poz. 6002022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska (PLH300009)
Dz.U. 2022 poz. 5992022-03-01Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
Dz.U. 2022 poz. 5972022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2022 poz. 5952022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Mnich (PLH300029)
Dz.U. 2022 poz. 5942022-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamorze Pniewskie (PLH300036)
Dz.U. 2022 poz. 5902022-03-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Mogielnicy (PLH300033)
Dz.U. 2022 poz. 5792022-03-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

07.03.2022 – 13.03.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2022 poz. 3322022-03-07Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2021 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 5242022-03-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Dymno (PLH220069)
Dz.U. 2022 poz. 5232022-03-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Zęblewskie (PLH220075)
Dz.U. 2022 poz. 5172022-03-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubieszynek (PLH220074)

28.02.2022 – 06.03.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 5092022-03-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)
Dz.U. 2022 poz. 5082022-03-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szczyry (PLH220066)
Dz.U. 2022 poz. 5062022-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karwickie Źródliska (PLH220071)
Dz.U. 2022 poz. 5002022-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Masłowiczki (PLH220062)
Dz.U. 2022 poz. 4992022-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sporysz (PLH220064)
Dz.U. 2022 poz. 4972022-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zielenina (PLH220065)
Dz.U. 2022 poz. 4962022-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim (PLH220067)
Dz.U. 2022 poz. 4932022-03-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)
Dz.U. 2022 poz. 4912022-03-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzy (PLH220068)
Dz.U. 2022 poz. 4902022-03-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mętne (PLH220061)
Dz.U. 2022 poz. 4862022-03-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mikołajki Pomorskie (PLH220076)
Dz.U. 2022 poz. 4812022-03-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Krąg (PLH220070)

21.02.2022 – 27.02.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 4742022-03-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu
Dz.U. 2022 poz. 4722022-03-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2022 poz. 4672022-02-26Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 4552022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Dz.U. 2022 poz. 4432022-03-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodły Ostrzeszowskie (PLH300059)
Dz.U. 2022 poz. 4382022-02-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2022 poz. 4242022-03-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska (PLH280048)
Dz.U. 2022 poz. 4182022-03-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Piska (PLH280048)

14.02.2022 – 20.02.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 4092022-03-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010)
Dz.U. 2022 poz. 4052022-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Radomno (PLH280035)
Dz.U. 2022 poz. 4042022-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bukówki (PLH300046)
Dz.U. 2022 poz. 4032022-02-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2022 poz. 4002022-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Romincka (PLH280005)
Dz.U. 2022 poz. 3992022-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wełny (PLH300043)
Dz.U. 2022 poz. 3982022-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Lidzbarska (PLH280012)
Dz.U. 2022 poz. 3972022-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo (PLH280055)
Dz.U. 2022 poz. 3942022-03-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Żerkowsko-Czeszewskie (PLH300053)
Dz.U. 2022 poz. 3892022-03-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowa Góra (PLH300055)
Dz.U. 2022 poz. 3882022-03-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeleniewo (PLH200001)
Dz.U. 2022 poz. 3842022-03-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Cisowsko-Orłowińskie (PLH260040)
Dz.U. 2022 poz. 3782022-03-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Pieprzowe (PLH260022)
Dz.U. 2022 poz. 3742022-02-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
Dz.U. 2022 poz. 3732022-03-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warmińskie Buczyny (PLH280033)
Dz.U. 2022 poz. 3712022-03-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Welska (PLH280014)
Dz.U. 2022 poz. 3632022-02-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzemionki (PLH260024)
Dz.U. 2022 poz. 3622022-02-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Biebrzy (PLH200008)
Dz.U. 2022 poz. 3572022-02-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie (PLH200020)

07.02.2022 – 13.02.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 3512022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szeszupy (PLH200016)
Dz.U. 2022 poz. 3492022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Suwalska (PLH200003)
Dz.U. 2022 poz. 3472022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej (PLH280029)
Dz.U. 2022 poz. 3462022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Kujańskie (PLH300052)
Dz.U. 2022 poz. 3452022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Warkocza (PLH260021)
Dz.U. 2022 poz. 3442022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jeleniowska (PLH260028)
Dz.U. 2022 poz. 3412022-02-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019)
Dz.U. 2022 poz. 3332022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Karaś (PLH280003)
Dz.U. 2022 poz. 3312022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy w Marianku (PLH100027)
Dz.U. 2022 poz. 3302022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Gorzkowickie (PLH100020)
Dz.U. 2022 poz. 3282022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomowa Dolina Rzeki Wel (PLH280015)
Dz.U. 2022 poz. 3272022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borecka (PLH280016)
Dz.U. 2022 poz. 3262022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Czerniejewie (PLH300049)
Dz.U. 2022 poz. 3252022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łysogóry (PLH260002)
Dz.U. 2022 poz. 3242022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczypiorniak i Kowaliki (PLH100033)
Dz.U. 2022 poz. 3232022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święte Ługi (PLH100036)
Dz.U. 2022 poz. 3202022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska (PLH100016)
Dz.U. 2022 poz. 3192022-02-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Dębowiec (PLH100023)
Dz.U. 2022 poz. 3152022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Stawiany (PLH260033)
Dz.U. 2022 poz. 3132022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna w Długiej Goślinie (PLH300056)
Dz.U. 2022 poz. 3122022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044)
Dz.U. 2022 poz. 3072022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi (PLH300057)
Dz.U. 2022 poz. 3062022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Zocie (PLH280037)
Dz.U. 2022 poz. 3042022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030)
Dz.U. 2022 poz. 3032022-02-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Dębowa koło Mławy (PLH280057)
Dz.U. 2022 poz. 2972022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Janinowska (PLH100017)
Dz.U. 2022 poz. 2962022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia (PLH100019)
Dz.U. 2022 poz. 2942022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Dylewskie Wzgórza (PLH280043)
Dz.U. 2022 poz. 2922022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcza (PLH260025)
Dz.U. 2022 poz. 2902022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brzeźnicka (PLH260026)
Dz.U. 2022 poz. 2892022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy Bytyńskie (PLH300051)
Dz.U. 2022 poz. 2882022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełom Lubrzanki (PLH260037)
Dz.U. 2022 poz. 2872022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mamerki (PLH280004)
Dz.U. 2022 poz. 2792022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pisy (PLH200023)
Dz.U. 2022 poz. 2782022-02-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Poligonie Orzysz (PLH280056)
Dz.U. 2022 poz. 2722022-02-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie (PLH100024)
Dz.U. 2022 poz. 2692022-02-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczysko Pięty (PLH260012)
M.P. 2022 poz. 111 2022-01-29Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu “Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”

31.01.2022 – 06.02.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2022.20.402022-02-20Rozporządzenie delegowane 2022/125 zmieniające załączniki I-V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
M.P. 2022 poz. 1112022-01-29Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu “Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”
Dz.U. 2022 poz. 2582022-02-04Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2552022-02-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Kiszkowskie (PLH300050)
Dz.U. 2022 poz. 2542022-02-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Sudawskich (PLH200017)
Dz.U. 2022 poz. 2522022-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (PLH260041)
Dz.U. 2022 poz. 2512022-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnego Nurca (PLH200021)
Dz.U. 2022 poz. 2502022-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Pomorzany (PLH260030)
Dz.U. 2022 poz. 2492022-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Silne Błota (PLH100032)
Dz.U. 2022 poz. 2442022-02-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę
Dz.U. 2022 poz. 2422022-02-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielkopole – Jodły pod Czartorią (PLH100031)
Dz.U. 2022 poz. 2372022-02-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Rospudy (PLH200022)
Dz.U. 2022 poz. 2342022-02-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii
Dz.U. 2022 poz. 2322022-02-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Barbarce (PLH040043)
Dz.U. 2022 poz. 2282022-02-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Suchedniowskie (PLH260010)
Dz.U. 2022 poz. 2262022-02-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wola Cyrusowa (PLH100034)
Dz.U. 2022 poz. 2252022-02-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gierłoż (PLH280002)
Dz.U. 2022 poz. 2222022-02-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej
Dz.U. 2022 poz. 2162022-01-31Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
Dz.U. 2022 poz. 2122022-01-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
Dz.U. 2022 poz. 2002022-02-05Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

24.01.2022 – 30.01.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 169 2022-02-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brodnicka (PLH040036)
Dz.U. 2022 poz. 1642022-01-25Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2022 poz. 1602022-02-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037)
Dz.U. 2022 poz. 1482022 -02-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH040044)

17.01.2022 – 23.01.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1302022-02-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007)
Dz.U. 2022 poz. 1282022-02-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011)
Dz.U. 2022 poz. 1242022-02-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nieszawska Dolina Wisły (PLH040012)
Dz.U. 2022 poz. 1202022-01-18Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
Dz.U. 2022 poz. 1172022-02-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Zagaj (PLH040038)
Dz.U. 2022 poz. 1132022-02-02Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2022 poz. 1122022-02-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solecka Dolina Wisły (PLH040003)
Dz.U. 2022 poz. 1042022-02-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041)
Dz.U. 2022 poz. 1032022-02-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcińsko-Gąsawska (PLH040028)
Dz.U. 2022 poz. 982022-02-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych
Dz.U. 2022 poz. 962022-02-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych
Dz.U. 2022 poz. 952022-02-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030)
Dz.U. 2022 poz. 892026-01-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2022 poz. 862022-01-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH220086)
Dz.U. 2022 poz. 852022-01-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

10.01.2022 – 16.01.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 842022-02-13Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2022 poz. 832022-01-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich (PLH040023)
Dz.U. 2022 poz. 812022-01-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH020072)
Dz.U. 2022 poz. 802022-01-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032)
Dz.U. 2022 poz. 792022-01-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008)
Dz.U. 2022 poz. 772022-01-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH220026)
Dz.U. 2022 poz. 732022-01-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086)
Dz.U. 2022 poz. 702022-01-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104)
Dz.U. 2022 poz. 672022 01-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Śliwicach (PLH040034)
Dz.U. 2022 poz. 652022-01-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gogolice-Kosa (PLH320038)
Dz.U. 2022 poz. 562022-01-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Parsęty (PLH320007)
Dz.U. 2022 poz. 412022-01-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Niemczańskie (PLH020082)
Dz.U. 2022 poz. 372022-01-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2022 poz. 272022-01-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2022 poz. 162022-01-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Wietcisy (PLH220009)

03.01.2022 – 09.01.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 152022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno – Ewina (PLH100030)
Dz.U. 2022 poz. 142022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (PLH320022)
Dz.U. 2022 poz. 122022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jar Rzeki Raduni (PLH220011)
Dz.U. 2022 poz. 112022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Miasteckie Jeziora Lobeliowe (PLH220041)
Dz.U. 2022 poz. 102022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088)
Dz.U. 2022 poz. 92022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037)
Dz.U. 2022 poz. 82022-01-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bobięcińskie (PLH320040)
Dz.U. 2022 poz. 72022-01-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052)
Dz.U. 2022 poz. 62022-01-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103)
Dz.U. 2022 poz. 42022-01-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pływające wyspy pod Rekowem (PLH220022)
Dz.U. 2022 poz. 22022-01-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
Dz.U. 2022 poz. 12022-01-04Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
Dz.U. 2021 poz. 25022022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)
M.P. 2021 poz. 12002021-12-31Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza

20.12.2021 – 02.01.2022

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L 2021.469.12021-12-30Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
Dz.U. 2021 poz. 24732021-12-31Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Dz.U. 2021 poz. 24722021-12-31Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Dz.U. 2021 poz. 24682022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Dz.U. 2021 poz. 24572022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2021 poz. 24512021-12-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2021 poz. 24502022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2021 poz. 24372021-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 24292021-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 24282021-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 24182022-01-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019)
Dz.U. 2021 poz. 24062022-01-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Młosino-Lubnia (PLH220077)
Dz.U. 2021 poz. 23952022-01-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH220091)
Dz.U. 2021 poz. 23932022-01-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054)
Dz.U. 2021 poz. 23902022-01-01Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 23852022-01-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług
Dz.U. 2021 poz. 23762022-01-04Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 23752022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.
Dz.U. 2021 poz. 23732021-01-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2021 poz. 23682021-12-22Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 23652022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi
Dz.U. 2021 poz. 23622022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu
Dz.U. 2021 poz. 23532022-01-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102)
Dz.U. 2021 poz. 23512021-12-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
Dz.U. 2021 poz. 23482021-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 23432022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym
Dz.U. 2021 poz. 23362021-12-17Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
M.P. 2021 poz. 11902021-12-24Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
M.P. 2021 poz. 11882021-12-22Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
M.P. 2021 poz. 11822021-12-21Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2021 poz. 11792021-12-20Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy

13.12.2021 – 19.12.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 23042021-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piaśnickie Łąki (PLH220021)
Dz.U. 2021 poz. 22812021-12-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji
Dz.U. 2021 poz. 22802021-12-25Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
M.P. 2021 poz. 11722021-12-14Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2022

06.12.2021 – 12.12.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 22732021-12-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach
Dz.U. 2021 poz. 22722021-12-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050)
Dz.U. 2021 poz. 22712021-12-10Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2021 poz. 22692021-12-24Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 22612021-12-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Sobiborskie (PLH060043)
Dz.U. 2021 poz. 22472021-12-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru
Dz.U. 2021 poz. 22462021-12-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079)
Dz.U. 2021 poz. 22452021-12-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych
Dz.U. 2021 poz. 22392021-12-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
Dz.U. 2021 poz. 22332021-12-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2021 poz. 22302021-12-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH220054)
Dz.U. 2021 poz. 22292021-12-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085)

29.11.2021 – 05.12.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 22222021-12-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH220017)
Dz.U. 2021 poz. 22212021-12-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH220013)
Dz.U. 2021 poz. 22202021-12-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061)
Dz.U. 2021 poz. 22182021-12-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniowołyńska Dolina Bugu (PLH060035)
Dz.U. 2021 poz. 22112021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Puszczy Solskiej (PLH060034)
Dz.U. 2021 poz. 22102021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087)
Dz.U. 2021 poz. 22082021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Grędzińskie (PLH020081)
Dz.U. 2021 poz. 22072021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH220040)
Dz.U. 2021 poz. 22062021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Grabowej (PLH320003)
Dz.U. 2021 poz. 22022021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006)
Dz.U. 2021 poz. 21992021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Szczecineckie (PLH320009)
Dz.U. 2021 poz. 21972021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055)
Dz.U. 2021 poz. 21962021-12-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063)
Dz.U. 2021 poz. 21892021-12-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015)
Dz.U. 2021 poz. 21882021-12-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101)
Dz.U. 2021 poz. 21862021-12-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056)
Dz.U. 2021 poz. 21852022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022
Dz.U. 2021 poz. 21722021-12-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości
Dz.U. 2021 poz. 21692021-12-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Uściwierskie (PLH060009)
Dz.U. 2021 poz. 21662021-11-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2021 poz. 21622021-12-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007)
Dz.U. 2021 poz. 21552021-12-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062)
Dz.U. 2021 poz. 21512022-01-01Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

22.11.2021 – 28.11.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 21432021-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059)
Dz.U. 2021 poz. 21362021-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075)
Dz.U. 2021 poz. 21352021-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084)
Dz.U. 2021 poz. 21292021-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krąpieli (PLH320005)
Dz.U. 2021 poz. 21282021-12-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078)
Dz.U. 2021 poz. 21272022-02-25Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2021 poz. 21262021-12-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067)
Dz.U. 2021 poz. 21212021-12-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Soła (PLH120083)
Dz.U. 2021 poz. 21192021-12-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029)
Dz.U. 2021 poz. 21162021-12-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099)
Dz.U. 2021 poz. 21132021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069)
Dz.U. 2021 poz. 21112021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kemy Rymańskie (PLH320012)
Dz.U. 2021 poz. 21092021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Rurzycy (PLH300017)
Dz.U. 2021 poz. 21082021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076)
Dz.U. 2021 poz. 21072021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podpakule (PLH060048)
Dz.U. 2021 poz. 21042021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bachus (PLH060056)
Dz.U. 2021 poz. 21032021-12-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058)
Dz.U. 2021 poz. 21022021-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska w przypadku zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska lub wprowadzenia do obrotu
Dz.U. 2021 poz. 20972021-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Serniawy (PLH060057)
Dz.U. 2021 poz. 20962021-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chmiel (PLH060001)
Dz.U. 2021 poz. 20942021-12-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100)
Dz.U. 2021 poz. 20862021-12-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brzeźnicka Węgorza (PLH320002)
Dz.U. 2021 poz. 20852021-12-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017)

15.11.2021 – 21.11.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 20842021-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromyśl (PLH060033)
Dz.U. 2021 poz. 20822021-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pliszki (PLH080011)
Dz.U. 2021 poz. 20792021-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021)
Dz.U. 2021 poz. 20782021-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077)
Dz.U. 2021 poz. 20752021-12-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044)
Dz.U. 2021 poz. 20722021-12-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH120049)
Dz.U. 2021 poz. 20672021-12-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego
Dz.U. 2021 poz. 20642021-12-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033)
Dz.U. 2021 poz. 20632021-12-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliska (PLH060044)
Dz.U. 2021 poz. 20612021-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083)
Dz.U. 2021 poz. 20602021-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodłowice (PLH020106)
Dz.U. 2021 poz. 20552021-11-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064)
Dz.U. 2021 poz. 20512021-11-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005)
Dz.U. 2021 poz. 20502021-11-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051)

08.11.2021 – 14.11.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 20452021-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki nad Szyszłą (PLH060042)
Dz.U. 2021 poz. 20442021-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Młodno (PLH080005)
Dz.U. 2021 poz. 20432021-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wodny Dół (PLH060026)
Dz.U. 2021 poz.20412021-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ostrówieckie (PLH140050)
Dz.U. 2021 poz. 20392021-11-25Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053)
Dz.U. 2021 poz. 20352021-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska
Dz.U. 2021 poz. 20342021-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzcińskie Mokradła (PLH020105)
Dz.U. 2021 poz. 20312021-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Stolsko (PLH320063)
Dz.U. 2021 poz. 20252021-11-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karszówek (PLH020098)
Dz.U. 2021 poz. 20202021-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bór Jodłowy w Goli (PLH020107)
Dz.U. 2021 poz. 20182021-11-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poradów (PLH120072)
Dz.U. 2021 poz. 20112021-11-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiązogóra (PLH320066)
Dz.U. 2021 poz. 20102021-11-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektryczne

02.11.2021 – 07.11.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 20022021-11-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina Mała (PLH120054)
Dz.U. 2021 poz. 20012021-11-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobużek (PLH060039)
Dz.U. 2021 poz. 19902021-11-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2021 poz. 19892021-11-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brożek (PLH080051)
Dz.U. 2021 poz. 19862022-01-03Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2021 poz. 19732021-10-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2021 poz. 19722021-10-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

25.10.2021 – 01.11.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 19662021-11-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022
Dz.U. 2021 poz. 19652021-11-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2022
Dz.U. 2021 poz. 19492021-10-27Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2021 poz. 19352021-11-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszanka (PLH060012)
Dz.U. 2021 poz. 19192021-11-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Błota Kłócieńskie (PLH040031)
M.P. 2021 poz. 9742022-01-01Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 9632021-09-29Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 9602022-01-01Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022
M.P. 2021 poz. 9592022-01-01Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

18.10.2021 – 24.10.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 18832021-11-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Kamienne (PLH020038)
Dz.U. 2021 poz. 18732021-10-30Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2021 poz. 9372022-01-01Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.

11.10.2021 – 17.10.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. UE.L. 2021.356.12021-10-28Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1767 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty
M.P. 2021 poz. 9322022-01-01Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

04.10.2021 – 10.10.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 18262021-10-07Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 18232021-10-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych
Dz.U. 2021 poz. 18152021-10-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 18132021-10-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 18102021-10-06Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 17922021-10-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062)

27.09.2021 – 03.10.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 17662021-10-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003)
Dz.U. 2021 poz. 17582021-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033)
Dz.U. 2021 poz. 17522021-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023)
Dz.U. 2021 poz. 17512021-10-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku
Dz.U. 2021 poz. 17482021-10-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001)

20.09.2021 – 26.09.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 17422021-10-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęży (PLH020040)
Dz.U. 2021 poz. 17382022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem
Dz.U. 2021 poz. 17362021-09-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Poleska (PLH060013)
Dz.U. 2021 poz. 17352021-10-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty
Dz.U. 2021 poz. 17202021-10-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły (PLH040039)
Dz.U. 2021 poz. 17182021-12-18Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
Dz.U. 2021 poz. 17172021-10-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Orlickie (PLH020060)
Dz.U. 2021 poz. 17162021-10-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029)
Dz.U. 2021 poz. 17122021-10-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019)
Dz.U. 2021 poz. 1711 2021-10-02Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021)

13.09.2021 – 19.09.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 17102021-09-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
Dz.U. 2021 poz. 17082021-09-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
Dz.U. 2021 poz. 17072021-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
Dz.U. 2021 poz. 17062021-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049)
Dz.U. 2021 poz. 17052021-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027)
Dz.U. 2021 poz. 17022021-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026)
Dz.U. 2021 poz. 16922021-09-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068)
Dz.U. 2021 poz. 16872021-09-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035)
Dz.U. 2021 poz. 16852021-09-29Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlewni
Dz.U. 2021 poz. 16822021-09-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
Dz.U. 2021 poz. 16772021-09-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028)
Dz.U. 2021 poz. 16692021-10-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady
Dz.U. 2021 poz. 16682021-09-10Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie

06.09.2021 – 12.09.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 16632021-09-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
Dz.U. 2021 poz. 16622021-09-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Gościmskie (PLH080036)
Dz.U. 2021 poz. 16592021-09-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U. 2021 poz. 16582021-09-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach
Dz.U. 2021 poz. 16552021-09-24Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 16502021-09-08Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dz.U. 2021 poz. 16482021-09-23Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
Dz.U. 2021 poz. 16452021-09-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierkowskie Wydmy (PLH080039)
Dz.U. 2021 poz. 16422021-09-22Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 16202021-09-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Nysą Łużycką (PLH080038)
Dz.U. 2021 poz. 16172021-09-03Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
M.P. 2021 poz. 8142021-09-08Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022

30.08.2021 – 05.09.2021

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2021 poz. 16062021-09-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowina (PLH080030)
Dz.U. 2021 poz. 16002021-09-15Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stara Dąbrowa w Korytach (PLH080042)
Dz.U. 2021 poz. 15932021-08-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych
Dz.U. 2021 poz. 15892021-08-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Sułowskie (PLH080029)
Dz.U. 2021 poz. 15842021-09-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach (PLH080035)
Dz.U. 2021 poz. 15802021-09-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007)
Dz.U. 2021 poz. 15762021-08-28Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych

16.08.2021 – 29.08.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021 poz. 7562021-08-19Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2021 poz. 7492021-08-18Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
Dz.U. 2021 poz. 15642021-09-10Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2021 poz. 15552021-08-25Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dz.U. 2021 poz. 15352021-08-20Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 15302021-09-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
Dz.U. 2021 poz. 14802021-08-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023
Dz.U. 2021 poz. 14752021-08-14Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

09.08.2021 – 15.08.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1467 2021-08-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 14622021-08-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2021 poz. 14612021-08-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
Dz.U. 2021 poz. 14322021-08-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego
M.P. 2021 poz. 7262021-08-10Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego “Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

02.08.2021 – 08.08.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz.14222021-08-20Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Dz.U. 2021 poz. 14202021-08-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2021 poz. 14192021-08-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny
Dz.U. 2021 poz. 14182021-08-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wejherowo (PLH220084)
Dz.U. 2021 poz. 14112021-08-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003)
Dz.U. 2021 poz. 14102021-08-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisła (PLH220033)
Dz.U. 2021 poz. 14092021-08-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem
Dz.U. 2021 poz. 14022021-08-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH220029)
Dz.U. 2021 poz. 14002021-08-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH220027)
Dz.U. 2021 poz. 13992021-08-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Łeby (PLH220006)
Dz.U. 2021 poz. 13972021-08-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Augustowska (PLH200005)
Dz.U. 2021 poz. 13962021-08-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przywidz (PLH220025)

26.07.2021 – 01.08.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 13782021-08-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094)
Dz.U. 2021 poz. 13672021-08-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105)
Dz.U. 2021 poz. 13662021-07-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych
Dz.U. 2021 poz. 13642021-07-30Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
Dz.U. 2021 poz. 13612021-08-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023)
Dz.U. 2021 poz. 13562021-08-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011)
Dz.U. 2021 poz. 13552021-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2021 poz. 13482021-08-07Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH220038)

19.07.2021 – 25.07.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 13362021-07-22Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
Dz.U. 2021 poz. 13332021-08-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007)
Dz.U. 2021 poz. 13262021-07-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2021 poz. 13252021-08-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania
Dz.U. 2021 poz. 13232021-08-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łukawiec (PLH180024)
Dz.U. 2021 poz. 13182021-08-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH320060)
Dz.U. 2021 poz. 13152021-08-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023)
Dz.U. 2021 poz. 13142021-08-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007)
Dz.U. 2021 poz. 13062021-07-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Wdzydzkie (PLH220034)

12.07.2021 – 18.07.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 12932022-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
Dz.U. 2021 poz. 12912021-07-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Izbickie (PLH220001)
Dz.U. 2021 poz. 12902021-07-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005)
Dz.U. 2021 poz. 12792021-07-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Woszczelskie (PLH280034)
Dz.U. 2021 poz. 12762021-07-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Teklusia (PLH160017)
Dz.U. 2021 poz. 12752021-07-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2021 poz. 12712021-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044)
Dz.U. 2021 poz. 12702021-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Izbicki Przełom Wieprza (PLH060030)
Dz.U. 2021 poz. 12672021-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028)
Dz.U. 2021 poz. 12642021-07-27Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034)
Dz.U. 2021 poz. 12632021-07-27Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo budowlane
Dz.U. 2021 poz. 1261 2021-07-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011)
Dz.U. 2021 poz. 12602021-07-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042)
Dz.U. 2021 poz. 12582021-07-24Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

05.07.2021 – 11.07.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L.
2021.243.1
2021-07-29Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
Dz.U.UE.L.
2021.236.3
2021-07-25Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/1088 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do aktualizacji odniesień do wymogów ochrony środowiska
Dz.U. 2021 poz. 12442021-07-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2021 poz. 12242021-07-21Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
Dz.U. 2021 poz. 12112021-07-20Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2021 poz. 12102021-07-05Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

21.06.2021 – 04.07.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2021.226.162020-11-05Decyzja nr 2/2020 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany załącznika I i II do umowy oraz przyjęcia norm technicznych powiązania [2021/1034]
Dz.U.UE.L.
2021.226.2
2020-11-05Decyzja nr 1/2020 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 5 listopada 2020 r. dotycząca przyjęcia wspólnych procedur operacyjnych [2021/1033]
Dz.U. 2021 poz. 10982021-06-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2021 poz. 10962021-06-21Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2021 poz. 10932021-07-03Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.UE.L.
2021.216.133
2021-07-08Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/980 z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/661 w odniesieniu do wymogów informacyjnych dotyczących rejestracji w elektronicznym rejestrze kontyngentów na wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

14.06.2021 – 20.06.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021 poz. 5352021-06-14Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej “Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Dz.U. 2021 poz. 10702021-06-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2021 poz. 10652021-06-16Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

07.06.2021 – 13.06.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.C.
2021.216.1
2021-06-07Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Dz.U.UE.L.
2021.194.37
2021-06-22Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/884 z dn. 8 marca 2021r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do okresu obowiązywania wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach medycznych do wewnętrznaczyniowego obrazowania ultrasonograficznego
Dz.U. 2021 poz. 10472021-06-25Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

31.05.2021 – 06.06.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021. poz. 5102021-05-31Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2021. poz. 5092021-06-01Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022
Dz.U. 2021 poz. 9982021-06-01Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny
Dz.U. 2021. poz. 9792021-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2021. poz. 9772021-06-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

24.05.2021 – 30.05.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021 poz. 4912021-05-28Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Środowiska
M.P. 2021 poz. 4822022-01-01Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
Dz.U. 2021 poz. 9482021-05-21Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2021 poz. 9472020-12-31Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzona w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2021 poz. 9412020-10-06Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

17.05.2021 – 23.05.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 9222021-05-19Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
Dz.U.UE.L.
2021.172.53
2021-05-17
(moc wsteczna: 2021-01-02
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1293/2013
Dz.U. 2021 poz. 9062021-07-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

10.05.2021 – 16.05.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 8882021-05-12Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2021 poz. 8862021-05-26Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2021 poz. 8822021-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2021 poz. 8682021-05-22Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

05.05.2021 – 09.05.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 8452021-05-05Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2021 poz. 8402021-05-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

27.04.2021 – 04.05.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021 poz. 3932021-04-26Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Dz.U. 2021. poz. 8082021-04-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2021. poz. 8022021-06-01Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 7882021-04-28Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2021 poz. 7842021-05-12Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 7792021-04-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

19.04.2021 – 26.04.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021 poz. 3822021-04-21Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej “Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 3742021-04-19Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2021 poz. 7412021-04-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2021 poz. 7362021-04-21Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Dz.U. 2021 poz. 7222021-04-20Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.

12.04.2021 – 18.04.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 6862021-04-14Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych
Dz.U. 2021 poz. 6792021-04-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej
Dz.U. 2021 poz. 6742021-04-28Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2021 poz. 6732021-05-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów
Dz.U. 2021 poz. 6642021-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
Dz.U. 2021 poz. 6632021-04-24Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

05.04.2021 – 11.04.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.C. 2021.119.12021-04-07Komunikat Komisji w sprawie wyglądu etykiety produktów nawozowych UE, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 (2021/C 119/01)
Dz.U.UE.C. 2021.118.12021-04-07Zawiadomienie Komisji. Wytyczne zawierające wspólne rozumienie pojęcia “szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” zdefiniowanej w art.. 2 dyrektywy 2004/35/WE parlamentu Europejskiego i rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2021/C 118/01)
Dz.U. 2021 poz. 6502021-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2021 poz. 6242021-04-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2021 poz. 6232021-04-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe

29.03.2021 – 04.04.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 6102021-04-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2021 poz. 5972021-04-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska
Dz.U. 2021 poz. 5872021-03-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda
Dz.U. 2021 poz. 5832021-03-30Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków
Dz.U. 2021 poz. 5642021-04-13Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

22.03.2021 – 28.03.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 5542021-03-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dz.U. 2021 poz. 5412021-03-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Dz.U. 2021 poz. 5202021-04-06Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. 2021 poz. 5132021-03-22Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

15.03.2021 – 21.03.2021

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2021 poz. 2832021-03-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu “Czyste Powietrze”
Dz.U. 2021 poz. 4972021-03-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2021 poz. 4772021-03-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096)
Dz.U. 2021 poz. 4732021-03-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńska (PLH200006)
Dz.U. 2021 poz. 4672021-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099)
Dz.U. 2021 poz. 4592021-03-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Czernik (PLH140037)

01.01.2021 – 14.03.2021

PublikacjaData obowiązywania Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 4212021-03-23Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Dz.U. 2021 poz. 4042021-03-19Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Prokowo (PLH220080)
Dz.U. 2021 poz. 4002021-03-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095)
Dz.U. 2021 poz. 3972021-03-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Huta Dolna (PLH220089)
Dz.U. 2021 poz. 3942021-03-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Chociny (PLH220058)
Dz.U. 2021 poz. 3882021-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026)
Dz.U. 2021 poz. 3872021-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090
Dz.U. 2021 poz. 3822021-03-17Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082)
Dz.U. 2021 poz. 3762021-03-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083)
Dz.U. 2021 poz. 3752021-03-16Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Borzyszkowska (PLH220079)
Dz.U. 2021 poz. 3542021-03-13Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce (PLH140040)
Dz.U. 2021 poz. 3522021-03-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzwonecznik w Kisielanach (PLH140026)
Dz.U. 2021 poz. 3502021-03-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Kistowskie (PLH220097)
Dz.U. 2021 poz. 3482021-03-12Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048)
Dz.U. 2021 poz. 3452021-03-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Rekowskie (PLH220098)
Dz.U. 2021 poz. 3442021-03-11Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołobórz (PLH140028)
Dz.U. 2021 poz. 3432021-03-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Duży Okoń (PLH220059)
Dz.U. 2021 poz. 3392021-03-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie (PLH140022)
Dz.U. 2021 poz. 3322021-01-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2021 poz. 3312021-02-22Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.
Dz.U. 2021 poz. 3302021-02-21Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisana w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.
Dz.U. 2021 poz. 3272021-03-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Brda (PLH220078)
Dz.U. 2021 poz. 3262021-03-09Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztumskie Pole (PLH220087)
Dz.U. 2021 poz. 3252021-02-20Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2021 poz. 3232021-03-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Brzózki (PLH080031)
Dz.U. 2021 poz. 3212021-03-06Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Ceranowskie (PLH140024)
Dz.U. 2021 poz. 3132021-03-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081)
Dz.U. 2021 poz. 3112021-03-05Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092)
Dz.U. 2021 poz. 3002021-03-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zapceńska (PLH220057)
Dz.U. 2021 poz. 2952021-03-03Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwona Woda pod Babilonem (PLH220056)
Dz.U. 2021 poz. 2852021-02-15Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Dz.U. 2021 poz. 2802021-01-13Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2021 poz. 2792021-02-20Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2021 poz. 2472021-01-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2021 poz. 1622021-01-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców
Dz.U. 2021 poz. 1392021-01-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców
Dz.U. 2021 poz. 702021-01-28Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska
Dz.U. 2021 poz. 37obowiązującyObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
M.P. 2021 poz. 264w opracowaniuObwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.
M.P. 2021 poz. 2542021-03-09Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2020 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2021 r
M.P. 2021 poz. 1692021-02-12Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy
Dz.Urz.MKiŚ. 2021 poz.162021-02-17Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie nadania Regulaminu Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej – energia, klimat i środowisko
Dz.Urz.MKiŚ. 2021 poz.152021-02-09Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie określenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych
Dz.Urz.MKiŚ. 2021 poz.142021-02-16Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie prowadzenia nadzoru przez Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.Urz.MKiŚ. 2021 poz.119.01.2021
(moc wsteczna 6.10.2020)
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie polityki rachunkowości praz procedur kontroli finansowej Ministrstwa Klimatu i Środowiska
Dz.Urz.MKiŚ. 2021 poz.52021-01-16Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministrstwie Klimatu i Środowiska
Dz.Urz.MKiŚ. 2021 poz.12021-02-05Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U.UE.L. 2021.77.402021-01-07Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego uzytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D zalącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na srodowisko
Dz.U.UE.L. 2021.77.82021-03-25Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/392 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie monitorowania i raportowania danych dotyczących emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów uzytkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) nr 1014/2010, (UE) nr 293/2012, (UE) 2017/1152 i (UE) 2017/1153
Dz.U.UE.L. 2021.68.2322019-12-25Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2019 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009

30.11.2020 – 31.12.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U.UE.L. 2020.428.572021-07-03Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Dz.U.UE.L.
2020.426.58
2021-01-06Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/2126 z dania 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2021-2030 zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842
Dz.U. 2020 poz. 24492021-01-08Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
Dz.U. 2020 poz. 24472021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Dz.U. 2020 poz. 24402021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Dz.U. 2020 poz. 24272020-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2020 poz. 24112020-12-31Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 24052021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji
Dz.U. 2020 poz. 23932020-12-30Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 23862021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska “Ekoinfonet”
Dz.U. 2020 poz. 23702020-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie
Dz.U. 2020 poz. 23572020-12-29Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 23372020-12-23Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2020 poz. 23112021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Dz.U. 2020 poz. 23002021-01-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
Dz.U. 2020 poz. 22932020-12-19Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 22892020-12-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2020 poz. 22792021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Dz.U. 2020 poz. 22702021-02-18Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
Dz.U. 2020 poz. 22522020-12-16Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 22512020-12-16Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 22462021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności
Dz.U. 2020 poz. 22342020-12-29Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
Dz.U. 2020 poz. 22212020-12-26Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Dz.U. 2020 poz. 22172020-12-26Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach
Dz.U. 2020 poz. 21872020-11-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Dz.U. 2020 poz. 21512020-04-12Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

23.11.2020 – 29.11.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 20712020-11-24Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U. 2020 poz. 20672020-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021
Dz.U. 2020 poz. 20652020-11-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
M.P. 2020 poz. 10732020-11-24Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 10522020-11-18Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

16.11.2020 – 22.11.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 20532020-12-04Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2020 poz. 20352021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dz.U. 2020 poz. 20282020-11-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2020 poz. 20262020-12-01Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U. 2020 poz. 20182020-11-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
Dz.U. 2020 poz. 20092020-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie
Dz.U. 2020 poz. 20052020-11-13Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 20042020-11-13Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

02.11.2020 – 15.11.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 19662020-11-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2020 poz. 19552020-11-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Dz.U. 2020 poz. 19142020-11-14Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021
M.P. 2020 poz. 10152020-11-02Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2020 poz. 10122020-11-03Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Klimatu
M.P. 2020. poz. 10102020-10-27Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2020 r.

26.10.2020 – 01.11.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 19062020-10-30Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
Dz.U. 2020 poz. 19032020-10-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dz.U. 2020 poz. 18932020-10-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2020 poz. 18822020-11-10Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021
Dz.U. 2020 poz. 18602020-11-06Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2020 poz. 18502020-10-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2020 poz. 18492020-10-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii
M.P. 2020 10072020-10-30Zarządzenie Nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

19.10.2020 – 25.10.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 18502020-10-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2020 poz. 18492020-10-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii
M.P. 2020 poz. 9612020-10-09Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021
M.P. 2020 poz. 9232020-10-12Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

05.10.2020 – 18.10.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 17922020-10-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2020 poz. 17582020-10-10Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 17422021-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
Dz.U. 2020 poz. 17342020-10-06Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 17312020-10-07Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 17202020-10-06Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 16952020-10-03Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska
M.P. 2020 poz. 9462020-10-17Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą “Program polskiej energetyki jądrowej”
M.P. 2020 poz. 8992020-10-07Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021
M.P. 2020 poz. 8872021-01-01Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych

28.09.2020 – 04.10.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 16802020-09-30Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2020 poz. 16572020-10-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
Dz.U. 2020 poz. 16562020-10-13
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Dz.U. 2020 poz. 16492020-09-25Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

21.09.2020 – 27.09.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 16242020-09-23Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz zawartości rocznego planu finansowo-rzeczowego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – “Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”
Dz.U. 2020 poz. 16222020-09-22Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
Dz.U. 2020 poz. 16212020-10-06Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

31.08-2020 – 20.09.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 16092020-09-19Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2020 poz. 15652020-10-01Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 15612020-09-11Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze”
Dz.U. 2020 poz. 15602020-12-11Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem
Dz.U. 2020 poz. 15302020-09-05Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 15182020-10-04Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego
Dz.U. 2020 poz. 14852020-08-29Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego
Dz.U. 2020 poz. 14722020-09-05Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej

24.08.2020 – 30.08.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 14812020-08-31Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 14572020-09-10Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu
Dz.U. 2020 poz. 14452020-09-09Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 14342020-09-08Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania
Dz.U. 2020 poz. 14312020-09-08Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

17.08.2020 – 23.08.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2020 poz. 7392020-08-19Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2020 r.

10.08.2020 – 16.08.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 13732020-09-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

03.08.2020 – 09.08.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 13442020-08-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Dz.U. 2020 poz. 13392020-09-04Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach
Dz.U. 2020 poz. 13372020-08-19Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

27.07.2020 – 02.08.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
M.P. 2020 poz. 6692020-07-29Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 6522020-08-06Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

20.07.2020 – 26.07.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 12782020-08-06Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych

13.07.2020 – 19.07.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 12472020-07-15Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
Dz.U. 2020 poz. 12332020-07-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

06.07.2020 – 12.07.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 12192020-07-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

29.06.2020 – 05.07.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 11422020-07-08Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące
Dz.U. 2020 poz. 11412020-07-08Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zawartości biokomponentów powstałych w wyniku współuwodornienia

22.06.2020 – 28.06.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 10832020-07-08Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.
Dz.U. 2020 poz.10772020-06-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2020 poz. 10712020-06-23Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

15.06.2020 – 21.06.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 10662020-06-20Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 10642020-06-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

08.06.2020 – 14.06.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 10182020-06-24Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN

01.06.2020 – 07.06.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 9952020-06-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 9812020-05-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

25.05.2020 – 31.05.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 9392020-05-26Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
Dz.U. 2020 poz. 9082020-05-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

18.05.2020 – 24.05.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 8902020-05-20Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz.U. 2020 poz. 8792020-05-19Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Dz.U. 2020 poz. 8782020-05-16Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz.U. 2020 poz. 8752020-05-16Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
M.P. 2020 poz. 4182020-05-19Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu

11.05.2020 – 17.05.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 8432020-05-13Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2020 poz. 8332020-05-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2020 poz. 8322020-05-26Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

04.05.2020 – 10.05.2020

PublikacjaData
obowiązywania
Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 7982020-05-19Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 7972020-05-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U.2020 poz. 7852020-05-01Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

27.04.2020 – 03.05.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 7712020-04-29Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2020 poz. 7642020-04-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

14.04.2020 – 26.04.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 7182020-05-08Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2020 poz. 6952020-04-18Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
M.P.2020.381  2020-04-22Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2020 r.

06.04.2020 – 13.04.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 6382020-04-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 6342020-04-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

30.03.2020 – 05.04.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 5682020-03-31Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2020 poz. 3292020-04-01Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

16.03.20200 – 29.03.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 5292020-03-25Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Dz.U. 2020 poz. 5262020-03-25Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 4992020-03-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu
Dz.U. 2020 poz. 4972020-03-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 4952020-03-21Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
Dz.U. 2020 poz. 4942020-03-21Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

09.03.2020 – 15.03.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 4122020-04-12Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2020 poz. 3792020-03-24Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 3782020-03-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią

02.03.2020 – 08.03.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 3512020-03-04Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2020 poz. 3482020-03-05Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu
Dz.U. 2020 poz. 3272020-02-28Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 2452020-03-05Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2020 r. nr 1131.7.2020 o powołaniu Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Ministra Środowiska

17.02.2020 – 01.03.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 3102020-02-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2020 poz. 2962020-03-04Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
Dz.U. 2020 poz. 2932020-02-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2020 poz. 2832020-02-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2020 poz. 2642020-02-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2020 poz. 2612020-02-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2020 poz. 2582020-02-19Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Dz.U. 2020 poz. 2502020-02-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Dz.U. 2020 poz. 2472020-02-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rynku mocy
Dz.U. 2020 poz. 2432020-02-15Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

03.02.2020 – 16.02.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 2232020-02-12Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 2132020-02-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2020 poz. 1972020-02-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2020 poz. 1912020-02-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Dz.U. 2020 poz. 1852020-02-07Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Dz.U. 2020 poz. 1772020-02-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
M.P. 2020 poz. 1792020-02-13Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2019 r.

27.01.2020 – 02.02.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 1502020-01-31Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1442020-02-06Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
Dz.U. 2020 poz. 1362019-01-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2020 poz. 1162020-01-28Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

20.01.2020 – 26.01.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

13.01.2020 – 19.01.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 682020-01-16Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Dz.U. 2020 poz. 612020-01-17Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2020 poz. 552020-01-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

07.01.2020 – 12.01.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 262020-01-24Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 222020-01-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2020 poz. 152020-01-22Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

30.12.2019 – 06.01.2020

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2020 poz. 102020-01-06Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Dz.U. 2019 poz. 25492020-01-01Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2019 poz. 25382019-12-31Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
Dz.U. 2019 poz. 25312020-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 25262019-12-31Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

23.12.2019 – 29.12.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 24552020-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2019 poz. 24522019-12-31Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

16.12.2019 – 22.12.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 24482020-01-01Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
Dz.U. 2019 poz. 24452020-01-03Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kursu przygotowującego do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska oraz warunków zdania egzaminu końcowego
Dz.U. 2019 poz. 24432020-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Dz.U. 2019 poz. 24172020-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
Dz.U. 2019 poz. 24142020-01-01Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

09.12.2019 – 15.12.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 23832020-01-11Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Dz.U. 2019 poz. 23662019-12-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

02.12.2019 – 08.12.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 23592019-12-20Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2019 poz. 23422020-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

25.11.2019 – 01.12.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 23032020-01-01Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

18.11.2019 – 24.11.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 22902019-11-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii
Dz.U. 2019 poz. 22892019-11-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2019 poz. 22882019-11-21Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2019 poz. 22862019-11-21Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
Dz.U. 2019 poz. 22662019-11-19Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
M.P. 2019 poz. 11222019-11-20Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2019 roku

11.11.2019 -17.11.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 22062019-11-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
Dz.U. 2019 poz. 22012019-11-29Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Dz.U. 2019 poz. 21922019-11-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2019 poz. 21832019-11-27Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 21702019-11-27Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 21662019-11-23Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2019 poz. 10592019-11-08Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

04.11.2019 – 10.11.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 21582019-11-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Dz.U. 2019 poz. 21502019-11-08Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Dz.U. 2019 poz. 21492019-11-08Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2019 poz. 21482019-11-08Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2019 poz. 21472019-11-08Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych
M.P. 2019 poz. 10312019-10-28Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 10292019-10-28Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

28.10.2019 – 03.11.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 20872019-11-14Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 20582019-11-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028)
Dz.U. 2019 poz. 20542019-11-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łętowni (PLH060040)
Dz.U. 2019 poz. 20532019-11-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005)
Dz.U. 2019 poz. 20372019-11-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szczecyn (PLH060083)
Dz.U. 2019 poz. 20362019-11-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Putnowice (PLH060074)

21.10.2019 – 27.10.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 20322019-11-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Posadów (PLH060073)
Dz.U. 2019 poz. 20312019-11-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Debry (PLH060003)
Dz.U. 2019 poz. 20282019-10-24Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 20252019-11-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075)
Dz.U. 2019 poz. 20142019-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Borowa Góra (PLH060070)
Dz.U. 2019 poz. 20092019-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH060072)
Dz.U. 2019 poz. 20082019-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Wieprz (PLH060051)
Dz.U. 2019 poz. 20072019-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sawin (PLH060068)
Dz.U. 2019 poz. 20062019-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogów (PLH060062)
Dz.U. 2019 poz. 20032019-11-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Terespol (PLH060053)
Dz.U. 2019 poz. 20032019-11-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Terespol (PLH060053)
Dz.U. 2019 poz. 20012019-11-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Guzówka (PLH060071
Dz.U. 2019 poz. 19952019-11-05Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2019 poz. 19942019-11-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Orłowski (PLH060061)
Dz.U. 2019 poz. 19902019-11-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabunie (PLH060080)
Dz.U. 2019 poz. 19892019-11-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodysko (PLH060060)
M.P. 2019 poz. 9592019-10-22Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
M.P. 2019 poz. 9412019-10-05Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia “Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

14.10.2019 – 20.10.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 19732019-10-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007)

07.10.2019 – 13.10.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 19312019-10-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2019 poz. 19222019-10-10Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2019 poz. 19002019-10-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin
Dz.U. 2019 poz. 18952019-10-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
M.P. 2019 poz. 8952019-09-30Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

30.09.2019 – 06.10.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 18832019-10-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2019 poz. 18782019-10-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U. 2019 poz. 18772019-10-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2019 poz. 18662019-10-03Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Dz.U. 2019 poz. 18622019-10-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
M.P. 2019 poz. 9382019-10-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020
M.P. 2019 poz. 9272019-10-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

23.09.2019 – 29.09.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 18392019-10-11Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Dz.U. 2019 poz. 18302019-10-10Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Dz.U. 2019 poz. 18292019-10-10Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 18062019-09-23Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2019 poz. 17972019-09-20Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 17922019-09-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe
M.P. 2019 poz. 8662019-09-24Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

16.,09.2019 – 22.09.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 17822019-09-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2019 poz. 17642019-01-01Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze
Dz.U. 2019 poz. 17572019-10-01Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
Dz.U. 2019 poz. 17552019-12-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
Dz.U. 2019 poz. 17522019-09-28Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
Dz.U. 2019 poz. 17472019-09-14Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

09.09.2019 – 15.09.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 17122019-09-24Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2019 poz. 7942019-09-07Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia “Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej”

03.09.2019 – 08.09.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 16992019-09-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2019 poz. 17012019-09-06Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

26.08.2019 – 02.09.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 16652019-08-31Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2019 poz. 16452019-09-13Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego
Dz.U. 2019 poz. 16392019-08-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Dz.U. 2019 poz. 16102019-08-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

19.08.2019 – 25.08.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 15512019-09-03Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

12.08.2019 – 18.08.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 15272020-01-01Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 15172019-08-13Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 15122019-08-27Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji
Dz.U. 2019 poz. 15102019-08-12Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

05.08.2019 – 11.08.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 14932019-08-08Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2019 poz. 14472019-08-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

22.07.2019 – 04.08.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 14372019-08-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2019 poz. 14352019-08-02Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 14032019-08-13Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 13962019-07-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2019 poz. 13922019-07-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 13832019-07-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
Dz.U. 2019 poz. 13572019-07-22Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Dz.U. 2019 poz. 13552019-07-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

15.07.2019 – 21.07.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 13112019-07-16Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
Dz.U. 2019 poz. 13002019-07-13Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

08.07.2019 – 14.07.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 12862019-07-26Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji
Dz.U. 2019 poz. 12832019-07-12Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2019 poz. 12772019-07-25Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2019 poz. 12502019-05-17Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.
Dz.U. 2019 poz. 12492019-07-05Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjęte w Kigali dnia 15 października 2016 r.

01.07.2019 – 07.07.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 12252019-07-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2019 poz. 12202019-07-02Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2019 poz. 12172019-07-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Dz.U. 2019 poz. 12152019-07-01Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
Dz.U. 2019 poz. 12112019-06-29Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Dz.U. 2019 poz. 12102019-06-29Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2019 poz. 12092019-06-29Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji
Dz.U. 2019 poz. 12022019-07-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

23.06.2019 – 30.06.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 11622019-06-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2019 poz. 11592019-07-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
Dz.U. 2019 poz. 11552019-06-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

17.06.2019 – 22.06.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 11242019-06-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

10.06.2019 – 16.06.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 10652019-06-07Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
M.P. 2019 poz. 4752019-06-05Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego “Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

03.06.2019 – 09.06.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P. 2019 poz. 4722019-06-04Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
M.P. 2019 poz. 4692019-06-01Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

27.05.2019 – 02.06.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

20.05.2019 – 26.05.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 9722019-05-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2019 poz. 9702019-05-23Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 9332019-05-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
M.P. 2019 poz. 4352019-05-17Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2019 r.

13.05.2019 – 19.05.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 9192019-05-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2019 poz. 8682019-05-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

06.05.2019 – 12.05.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

29.04.2019 – 05.05.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 8192019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Dz.U. 2019 poz. 8182019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Dz.U. 2019 poz. 8132019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach
Dz.U. 2019 poz. 8122019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
Dz.U. 2019 poz. 8112019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej
Dz.U. 2019 poz. 8082019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
Dz.U. 2019 poz. 7982019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Dz.U. 2019 poz. 7972019-05-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2019 poz. 7762019-04-27Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

08.04.2019 – 28.04.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 7552019-04-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 7252019-04-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2019 poz. 7062019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Dz.U. 2019 poz. 7012019-04-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2019 poz. 6542019-04-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

01.04.2019 – 07.04.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

25.03.2019 – 31.03.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 5872019-03-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 5852019-03-29Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2019 poz. 5782019-03-27Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego
Dz.U. 2019 poz. 5452019-03-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2019 poz. 5422019-03-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

18.03.2019 – 24.03.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 5362019-03-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego
Dz.U. 2019 poz. 5212019-03-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2019 poz. 5132019-03-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

11.03.2019 – 17.03.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 4882019-03-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2019 poz. 4522019-03-14Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
M.P. 2019 poz. 2302019-03-14Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

04.03.2019 – 10.03.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 4122019-03-20Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

25.02.2019 – 03.03.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 3852019-06-15Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2019 poz. 3632019-03-12Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

18.02.2019 – 24.02.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

  –

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

11.02.2019 – 17.02.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 2562019-02-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
M.P. 2019 poz. 1502019-02-09Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
M.P. 2019 poz. 1732019-02-14Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

04.02.2019 – 10.02.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 2272019-02-21Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

28.01.2019 – 03.02.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

21.01.2019 – 27.01.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 1222019-01-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt
M.P. 2019 poz. 692019-01-23Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2018 r.

14.012019 – 20.01.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

  –

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

07.01.2019 – 13.01.2019

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2019 poz. 422019-01-25Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

31.12.2018 – 06.12.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 25312019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur
Dz.U. 2018 poz. 25302019-01-01Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 25282019-01-15Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Dz.U. 2018 poz. 25272019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Dz.U. 2018 poz. 25262019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 24822019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

17.12.2018 – 30.12.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 24122018-12-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2018 poz. 23902019-01-05Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich
Dz.U. 2018 poz. 23892018-12-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2018 poz. 23482019-01-04Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

10.12.2018 – 16.12.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 23312019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej
Dz.U. 2018 poz. 23262018-12-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 23102019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
Dz.U. 2018 poz. 23062019-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

03.12.2018 – 09.12.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 22692018-12-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2018 poz. 22682018-12-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2018 poz. 22552018-12-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Dz.U. 2018 poz. 22312018-11-30Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

26.11.2018 – 02.12.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 22212018-11-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Dz.U. 2018 poz. 22142018-11-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

19.11.2018 – 25.11.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

12.11.2018 – 18.11.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 21292018-11-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

05.11.2018 – 11.11.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 21002018-11-06Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 20972018-11-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2018 poz. 20952018-11-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Komaszyce (PLH060063)
Dz.U. 2018 poz. 20862018-10-31Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2018 poz. 20852018-10-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Dz.U. 2018 poz. 20812018-10-31Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2018 poz. 20672018-10-30Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
M.P. 2018 poz. 10382018-10-29Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019

29.10.2018 – 04.11.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

22.10.2018 – 28.10.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 20312018-11-07Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
Dz.U. 2018 poz. 20052018-10-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
M.P. 2018 poz. 10142018-10-23Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2018 r.
M.P. 2018 poz. 10132018-10-23Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019
M.P. 2018 poz. 10112018-10-23Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

15.10.2018 – 21.10.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 20002018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody
Dz.U. 2018 poz. 19842018-10-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2018 poz. 19712018-10-15Oświadczenie Rządowe z dnia 11 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Poprawkami do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjętymi w Londynie dnia 7 lipca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 19702018-10-15Poprawki do załącznika VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 7 lipca 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 19672018-10-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

08.10.2018 – 14.10.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 19452018-10-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2018 poz. 19392018-10-15Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Dz.U. 2018 poz. 19322018-10-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Dz.U. 2018 poz. 19102018-10-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suchy Młyn (PLH240016)

01.10.2018 – 07.10.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 19082018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Polichna (PLH060078)
Dz.U. 2018 poz. 19072018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krzny (PLH060066)
Dz.U. 2018 poz. 19042018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Radziechowach (PLH240007)
Dz.U. 2018 poz. 19032018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szachownica (PLH240004)
Dz.U. 2018 poz. 19022018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Górkach Wielkich (PLH240008)
Dz.U. 2018 poz. 19012018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilcze Błota (PLH220093)
Dz.U. 2018 poz. 18992018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Obrzyckie (PLH300003)
Dz.U. 2018 poz. 18982018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bunkier w Oliwie (PLH220055)
Dz.U. 2018 poz. 18962018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Zgierzyniecka (PLH300007)
Dz.U. 2018 poz. 18952018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Bieniszewska (PLH300011)
Dz.U. 2018 poz. 18942018-10-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Drużno (PLH280028)

24.09.2018 – 30.09.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 18092018-10-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR
Dz.U. 2018 poz. 18072018-10-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

17.09.2018 – 23.09.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 18032018-10-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
Dz.U. 2018 poz. 17892018-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dz.U. 2018 poz. 17842018-09-17Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2018 poz. 17822018-10-02Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

10.09.2018 – 16.09.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

27.08.2018 – 09.09.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 17222018-09-20Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 17142018-08-29Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 28 października 2016 r.
Dz.U. 2018 poz. 16652018-08-29Zmiany do załącznika I do Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., przyjęte w Genewie w dniach 3-5 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2018 poz. 16482018-09-11Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 16442018-08-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 16352018-08-25Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Dz.U. 2018 poz. 16272018-09-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

20.08.2018 – 26.08.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 16162018-01-01Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 16142018-08-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2018 poz. 16092018-08-23Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
Dz.U. 2018 poz. 16042018-09-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Beskid Żywiecki (PLH240006)
Dz.U. 2018 poz. 15952018-08-17Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2018 poz. 15922018-09-05Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 15902018-09-04Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2018 poz. 7942018-08-17Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

06.08.2018 – 19.08.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 15642018-08-29Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 15632018-08-29Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 15562018-08-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)
Dz.U. 2018 poz. 15532018-08-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH280051)
Dz.U. 2018 poz. 15512018-08-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Czarnej (PLH260015)
Dz.U. 2018 poz. 15472018-09-01Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2018 poz. 15452018-08-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)
Dz.U. 2018 poz. 15352018-08-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Iławska (PLH280053)
Dz.U. 2018 poz. 15282018-08-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
Dz.U. 2018 poz. 15212018-08-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Noteci (PLH300004)
Dz.U. 2018 poz. 15192018-08-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045)
Dz.U. 2018 poz. 15172018-08-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Kozubowska (PLH260029)
Dz.U. 2018 poz. 15042018-08-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka (PLH140035)
Dz.U. 2018 poz. 14792019-01-01Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

30.07.2018 – 05.08.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 14732018-08-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Dz.U. 2018 poz. 14722018-08-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
Dz.U. 2018 poz. 14712018-08-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 14662018-08-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

16.07.2018 – 29.07.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 14422018-08-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski (PLH320017)
Dz.U. 2018 poz. 13982018-07-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji
Dz.U. 2018 poz. 13562018-07-28Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 13612018-07-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
M.P. 2018 poz. 7252018-07-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2018 poz. 7242018-07-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019
M.P. 2018 poz. 7232018-07-25Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022
M.P. 2018 poz. 7042018-07-17Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
M.P. 2018 poz. 7032018-07-17Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

09.07.2018 – 15.07.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 13222018-07-24Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2018 poz. 13102018-07-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

25.06.2018 – 08.07.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 12862018-08-21Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 12762018-07-14Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 12712018-06-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2018 poz. 12692018-06-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

11.06.2018 – 24.06.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 12012018-06-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2018 poz. 11942018-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
Dz.U. 2018 poz. 11892018-07-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026)
Dz.U. 2018 poz. 11522018-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2018 poz. 11202018-06-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Dz.U. 2018 poz. 11192018-06-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
M.P. 2018 poz. 5422018-06-14Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

04.06.2018 – 10.06.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 10812018-06-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

28.05.2018 – 03.06.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 10222018-05-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

21.05.2018 – 27.05.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 9922018-05-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 9662018-05-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2018 poz. 9542018-05-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
M.P. 2018 poz. 4822018-05-18Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisaną w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.
M.P. 2018 poz. 4812018-05-18Umowa między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych, podpisana w Londynie dnia 12 lutego 2018 r.

14.05.2018 – 20.05.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 9232018-06-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004)
Dz.U. 2018 poz. 9192018-05-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)
Dz.U. 2018 poz. 9062018-05-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)
Dz.U. 2018 poz. 9052018-05-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
Dz.U. 2018 poz. 9022018-05-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)
Dz.U. 2018 poz. 9012018-05-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)
Dz.U. 2018 poz. 8992018-05-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037)
Dz.U. 2018 poz. 8952018-05-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036)
Dz.U. 2018 poz. 8892018-05-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001)
Dz.U. 2018 poz. 8822018-05-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086)
Dz.U. 2018 poz. 8792018-05-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013)

07.05.2018 – 13.05.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 8662018-05-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034
Dz.U. 2018 poz. 8632018-05-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037)
Dz.U. 2018 poz. 8622018-05-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048)
Dz.U. 2018 poz. 8592018-05-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)
Dz.U. 2018 poz. 8512018-05-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044)
Dz.U. 2018 poz. 8462018-05-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052)
Dz.U. 2018 poz. 8412018-05-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032)
Dz.U. 2018 poz. 8402018-05-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015)
Dz.U. 2018 poz. 8362018-05-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047)
M.P. 2018 poz. 4582018-05-09Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisanym w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 4572018-05-09Memorandum o Porozumieniu (MOU) między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Środowiska Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i środowiska, podpisane w Hanoi dnia 28 listopada 2017 r.
M.P. 2018 poz. 4532018-05-08Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2018 r.

30.04.2018 – 06.05.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 8102018-07-28Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

23.04.2018 – 29.04.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 7992018-04-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 7972018-05-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błoto (PLH220002)
Dz.U. 2018 poz. 7962018-05-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)
Dz.U. 2018 poz. 7922018-04-26Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe
Dz.U. 2018 poz. 7912018-05-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sulechów (PLH080043)
Dz.U. 2018 poz. 7892018-05-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)
Dz.U. 2018 poz. 7872018-04-27Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2018 poz. 7862018-05-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058)
Dz.U. 2018 poz. 7842018-05-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043)
Dz.U. 2018 poz. 7772018-05-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054)
Dz.U. 2018 poz. 7732018-05-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045)
Dz.U. 2018 poz. 7722018-05-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błota (PLH140038)
Dz.U. 2018 poz. 7642018-05-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krogulec (PLH140008)
Dz.U. 2018 poz. 7632018-05-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kołacznia (PLH180006)

16.04.2018 – 22.04.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

09.04.2018 – 15.04.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 7102018-04-26Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2018 poz. 6852018-04-21Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

04.04.2018 – 08.04.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 6802018-04-14Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U. 2018 poz. 6632018-04-19Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny

12.02.2018 – 03.04.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 6452018-04-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową
Dz.U. 2018 poz. 5982018-04-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2018 poz. 5922018-03-23Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2018 poz. 5852018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2018 poz. 5832018-03-19Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2018 poz. 5782018-03-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2018 poz. 5662018-03-16Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi
Dz.U. 2018 poz. 5322018-03-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2018 poz. 5152018-03-12Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2018 poz. 5042018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
Dz.U. 2018 poz. 3442018-02-13Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk
M.P. 2018 poz. 2942018-03-17Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2018 poz. 2932018-03-17Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu “Czyste Powietrze”

05.02.2018 – 11.02.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 3312018-02-08Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dz.U. 2018 poz. 3172018-02-22Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

15.01.2018 – 04.02.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 2972018-02-16Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników
Dz.U. 2018 poz. 2962018-01-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Dz.U. 2018 poz. 2462018-01-11Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym
Dz.U. 2018 poz. 1842018-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2018 poz. 1722018-01-22Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiej poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętej w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2018 poz. 1712018-01-22Druga poprawka do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjęta w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r.
Dz.U. 2018 poz. 1502018-01-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2018 poz. 1422018-01-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2018 poz. 1222018-01-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych
M.P. 2018 poz. 1452018-02-02Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2018 poz. 1332018-01-30Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2017 r.
M.P. 2018 poz. 1182018-01-24Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

08.01.2018 – 14.01.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 1042018-01-12Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 962018-01-12Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2018 poz. 882018-01-26Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska

18.12.2017 – 07.01.2018

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2018 poz. 212018-01-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2018 poz. 102018-01-18Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 poz. 25092018-01-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni
Dz.U. 2017 poz. 25062018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Dz.U. 2017 poz. 25022018-01-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
Dz.U. 2017 poz. 25012018-01-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Dz.U. 2017 poz. 24902018-01-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2017 poz. 24802018-01-01Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2017 poz. 24662017-12-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
Dz.U. 2017 poz. 24642018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dz.U. 2017 poz. 24582018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru
Dz.U. 2017 poz. 24432017-12-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2017 poz. 24422018-01-12Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2017 poz. 24192017-12-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów
Dz.U. 2017 poz. 24122017-12-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Dz.U. 2017 poz. 24082018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
Dz.U. 2017 poz. 23902018-01-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Dz.U. 2017 poz. 23892018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej
Dz.U. 2017 poz. 23862017-12-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dz.U. 2017 poz. 23812018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania
Dz.U. 2017 poz. 23772018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
M.P. 2018 poz. 52018-01-04Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2017 r.

11.12.2017 – 17.12.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 23112017-12-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
Dz.U. 2017 poz. 23102018-03-14Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dz.U. 2017 poz. 23092017-12-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2017 poz. 23002017-12-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody
Dz.U. 2017 poz. 22932017-12-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
Dz.U. 2017 poz. 22902018-01-01Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2017 poz. 11422018-01-01Zarządzenie nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

4.12.2017 – 10.12.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

27.11.2017 – 3.12.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 22102017-11-30Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej poprawkami do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętymi w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.
Dz.U. 2017 poz. 22092017-11-30Poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjęte w Sofii dnia 26 lutego 2001 r.
Dz.U. 2017 poz. 21802017-11-27Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 21392017-11-21Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 poz. 21382017-11-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2017 poz. 21342017-11-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

20.11.2017 – 26.11.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

13.11.2017 – 19.11.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 21192017-11-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Dz.U. 2017 poz. 21012017-11-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

06.11.2017 – 12.11.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 20752017-11-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
Dz.U. 2017 poz. 20662017-11-23Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Dz.U. 2017 poz. 20562018-01-01Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

30.11.2017 – 05.11.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 20002017-10-27Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
M.P. 2017 poz. 9822017-10-31Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018

23.11.2017 – 29.10.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 19902017-10-25Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Dz.U. 2017 poz. 19752017-11-24Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
Dz.U. 2017 poz. 19512017-10-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

16.10.2017 – 22.10.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

09.10.2017 – 15.10.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 poz. 18882017-10-11Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2017 poz. 18612017-10-06Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika V do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2017 poz. 18602017-10-06Oświadczenie Rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.
Dz.U. 2017 poz. 18592017-10-06Zmieniony Załącznik II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

02.10.2017 – 08.10.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 18492017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 18402017-10-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

25.09.2017 – 01.10.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P. 2017 nr 0 poz. 9022017-09-27Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018

11.09.2017 – 24.09.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 17382017-09-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)
M.P. 2017 nr 0 poz. 8752017-09-20Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018
M.P. 2017 nr 0 poz. 8682017-09-12Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

14.08.2017 – 10.09.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 17012017-09-06Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 16902017-10-01Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 16312017-08-31Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu 
M.P. 2017 nr 0 poz. 8432017-09-05Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

21.08.2017 – 27.08.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

14.08.2017 – 20.08.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

07.08.2017 – 13.08.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 15102017-08-23Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14992018-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

31.07.2017 – 06.08.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14872017-08-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14862017-08-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14852017-08-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14842017-08-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14782017-08-17Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14742017-08-16Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14692017-08-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14492017-09-01Zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie dnia 22 kwietnia 2016 r.
M.P. 2017 nr 0 poz. 7742017-08-04Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO
M.P. 2017 nr 0 poz. 7532017-07-26Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2017 r.

24.07.2017 – 30.07.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14252017-08-09Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14242017-08-09Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14172017-08-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Obuwik w Uroczysku Świdów (PLH060106) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14162017-08-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

17.07.2017 – 23.07.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14052017-07-21Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 14022017-08-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13972017-08-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13822017-07-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
M.P. 2017 nr 0 poz. 7012017-07-18Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
M.P. 2017 nr 0 poz. 6932017-07-14Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

10.07.2017 – 16.07.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13742017-07-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13652017-07-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gołe Łąki (PLH140027)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13632017-07-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogoźnica (PLH140036)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13622017-07-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabinka (PLH140044)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13592017-07-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)

26.06.2017 – 09.07.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13262017-07-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu (PLH060032) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 13032017-07-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12892017-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12762017-06-30Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12532017-07-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej (PLH300002) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12472017-07-01zporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12092017-06-24Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12082017-07-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Twierdza Wisłoujście (PLH220030) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 12072017-07-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała (PLH220016)

19.06.2017 – 25.06.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11882017-07-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11872017-07-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Górkowski Las (PLH220045)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11862017-07-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hopowo (PLH220010)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11852017-07-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Orle (PLH220019)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11752017-07-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa (PLH140054)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11612017-06-19Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

12.06.2017 – 18.06.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11482017-06-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11452017-06-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mirosławiec (PLH320045) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11212017-06-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

05.06.2017 – 11.06.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 11092017-06-08Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10982017-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagno i Jezioro Ciemino (PLH320036)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10952017-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bobolickie Jeziora Lobeliowe (PLH320001)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10942017-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedźwiedzie Wielkie (PLH280050)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10932017-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wukśniki (PLH280038)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10792017-06-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019)

29.05.2017 – 04.06.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10772017-06-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10742017-06-17Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 10722017-06-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033)

22.05.2017 – 28.05.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

15.05.2017 – 21.05.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 9812017-06-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 9752017-05-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 9302017-05-27Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Horodyszcze (PLH060101)
M.P. 2017 nr 0 poz. 4262017-05-08Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

08.05.2017- 14.07.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 9182017-05-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 9152017-05-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 8982017-05-24Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

30.04.2017 – 07.05.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

24.04.2017 – 30.04.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

  –

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

11.04.2017 – 23.04.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 8062017-04-21Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7932017-05-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puławy (PLH060055) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7882017-04-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7852017-04-29Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7822017-04-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Drewniki (PLH060059) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7812017-04-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7792017-04-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tarnoszyn (PLH060100)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7532017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (PLH080008)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7522017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerna (PLH120034)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7512017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy nad Lindą (PLH100022)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7502017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Wymiarek (PLH080059)

03.04.2017 – 10.04.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7442017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7432017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7412017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7402017-04-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7232018-01-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7202017-04-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7192017-04-19Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 7102017-04-04Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

27.03.2017 – 02.04.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6702017-04-13Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6522017-04-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina-Lisiniec (PLH120007)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6442017-04-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6392017-04-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6362017-04-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Sieniochy (PLH060025) 

20.03.2017 – 26.03.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6092017-04-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Popówka (PLH060016) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6082017-04-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wygon Grabowiecki (PLH060027) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6072017-04-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Hubale (PLH060008
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 6052017-04-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kamień (PLH060067)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5972017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5962017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty w Toruniu (PLH040001)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5952017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Święty Roch (PLH060022)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5942017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Sobowice (PLH060024)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5932017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5922017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krowie Bagno (PLH060011)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5912017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gliniska (PLH060006)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5882017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnie w Leśnej (PLH020013)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5872017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pastwiska nad Huczwą (PLH060014)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5852017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opole Lubelskie (PLH060054) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5832017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Konradowie (PLH020008) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5822017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5812017-04-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wierzchowiska (PLH060069) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5762017-03-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5752017-04-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cisy w Jasieniu (PLH100018) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5722017-04-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kąty (PLH060010
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5712017-04-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelski Staw koło Radomicka (PLH080056)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5682017-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5662017-04-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skwierzyna (PLH080041)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5652017-04-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawska Góra (PLH060018)

13.03.2017 – 19.03.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5602017-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec nad Wierzycą (PLH220073)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5592017-03-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5582017-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cyprianka (PLH040013)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5572017-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cytadela Grudziądz (PLH040014)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5552017-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry (PLH080001)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5542017-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Janiszowice (PLH080053)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5532017-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowogrodzkie Przygiełkowisko (PLH080054)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5522017-03-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5492017-03-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zamek Świecie (PLH040025) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5482017-03-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5452017-03-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Noteci (PLH080006)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5422017-03-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ciechocinek (PLH040019)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5352017-03-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kozie (PLH320010) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5312017-03-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Irysowy Zagon koło Gromadzynia (PLH020051)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5302017-03-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Linie (PLH040020)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5292017-03-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowisko Manowo (PLH320057)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5272017-03-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Panieńskie Skały (PLH020009) 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5192017-03-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska

6.03.2017 – 12.03.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5022017-03-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Mieleńskie (PLH040018)
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 5012017-03-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Chłodnia w Cieszkowie (PLH020001) 
M.P. 2017 nr 0 poz. 2572017-03-09Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

6.02.2017 – 5.03.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 3282017-02-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 2862017-02-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 2852017-02-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 2822017-03-04Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 2202017-02-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

30.01.2017 – 5.02.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P. 2017 nr 0 poz. 1632017-02-03Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013
M.P. 2017 nr 0 poz. 1242017-02-01Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
M.P. 2017 nr 0 poz. 592017-01-24Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2016 r.

23.01.2017 – 29.01.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

  –

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

16.01.2017 – 22.01.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1302017-01-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1262017-02-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
M.P. 2017 nr 0 poz. 282017-01-13Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

09.01.2017 – 15.01.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 542017-01-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 502017-01-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 452017-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej 
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 372017-01-05Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 282017-01-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 

02.01.2017 – 08.01.20017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 192017-07-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22552017-01-01Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22492017-01-01Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22462017-01-01Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin 
M.P. 2017 nr 0 poz. 62017-01-04Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

19.12.2016 – 01.01.2017

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22322016-12-30Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22302017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22152016-12-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 22132017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21862017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21842017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21832017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21672016-12-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21582017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21532017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21342016-12-14Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 21332017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 20892017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 20852017-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 20592016-12-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

12.12.2016 – 18.12.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 20332016-12-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 20232016-12-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 20082017-01-01Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19912016-12-10Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19872016-12-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

05.12.2016 – 11.12.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19862017-01-01Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19732016-12-22Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19652016-12-07Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19622016-12-05Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19592016-12-20Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły 

28.11.2016 – 04.12.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19412016-12-02Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19382016-12-16Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19282016-11-30Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19182016-12-14Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19152016-12-14Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 19142016-12-14Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

21.11.2016 – 27.11.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18772016-11-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18722016-12-06Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
M.P. 2016 nr 0 poz. 11452016-11-23Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017

14.11.2016 – 20.11.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18632016-11-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18552016-11-21Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18512016-12-01Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18472016-11-30Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18462016-11-16Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

07.11.2016-13.11.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18192016-11-23Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18182016-11-23Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18132016-11-22Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły 

02.11.2016 – 06.11.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 18032016-11-04Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bateriach i akumulatorach
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 17902016-11-02Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych

24.10.2016 – 01.11.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 17732016-10-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień inspektora dozoru jądrowego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 17572016-10-25Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 17422018-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
M.P. 2016 nr 0 poz. 10182016-10-31Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017

17.10.2016 – 23.10.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P. 2016 nr 0 poz. 9942016-10-21Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2016 nr 0 poz. 9922016-10-19Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017

10.10.2016 – 16.10.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 16882016-10-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 16842016-10-13Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji 

02.10.2016 – 09.10.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 16292016-10-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 16012016-10-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 15972016-10-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych

26.09.2016 – 01.10.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 15592016-09-28Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zagadnień ochrony środowiska, podpisanym w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 15582016-09-28Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zagadnień ochrony środowiska, podpisane w Warszawie dnia 24 czerwca 2016 r.
M.P. 2016 nr 0 poz. 9392016-09-29Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2016 nr 0 poz. 9372016-09-28Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017

19.09.2016 – 25.09.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 15132016-09-21Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 15032016-09-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 14942016-09-18Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 14952016-09-18Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 14862016-10-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 
M.P. 2016 nr 0 poz. 9122016-09-22Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

12.09.2016 – 18.09.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 14812016-09-16Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 14782016-09-15Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

8.08.2016 – 11.09.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13992016-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13982016-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13972019-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13962016-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13952016-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13802016-09-16Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13672016-08-31Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13612016-09-13Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13542016-08-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13532016-08-27Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 13462016-08-27Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 12292016-08-13Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11872016-08-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11802016-08-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11782016-08-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
M.P. 2016 nr 0 poz. 8882016-09-01Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na rok 2017 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2016 nr 0 poz. 8232016-08-26Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

1.08.2016 -7.08.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11732016-08-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11652016-09-02Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

25.07.2016 – 31.07.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11312016-07-28Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11172016-07-27Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 11152016-08-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 10992016-08-09Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko
M.P. 2016 poz. 7182016-07-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 
M.P. 2016 nr 0 poz. 7152016-07-25Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r. 
M.P. 2016 poz. 7062016-07-22Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

18.07.2016 – 24.07.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 10432016-08-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2016 nr 0 poz. 6522016-07-14Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
M.P. 2016 nr 0 poz. 6392016-07-12Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

11.07.2016 – 17.07.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

05.07.2016 – 10.07.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9792016-07-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

20.06.2016 – 04.07.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9622016-07-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9612016-07-16Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9522016-07-01Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9502016-07-01Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9492016-07-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9442016-07-15Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9342016-06-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9252016-07-01Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 9082016-06-25Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

13.06.2016 – 19.06.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8702016-06-17Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r. 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8662016-06-18Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8472016-06-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8332016-06-13Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8312016-10-01Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8302016-06-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8252016-06-10Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
M.P. 2016 nr 0 poz. 5072016-06-15Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

06.06.2016 – 12.06.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8212016-06-10Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8132016-06-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 8032016-06-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 7992016-06-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
M.P. 2016 nr 0 poz. 4762016-06-01Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

30.05.2016 – 05.06.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 7612016-06-02Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. 

23.05.2016 – 29.05.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 7112016-05-25Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 7092016-05-25Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6932016-05-20Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać niektóre rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przemieszczane przez strefę chronioną

16.05.2016 – 22.05.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6852016-05-20Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6812016-06-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6782016-05-18Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Program ochrony brzegów morskich”
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6722016-05-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska 
M.P. 2016 nr 0 poz. 4552016-05-20Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa

09.05.2016 – 15.05.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6552016-05-13Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

02.05.2016 – 08.05.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6292016-05-06Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6242016-05-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6222016-05-20Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6092016-04-30Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 6002016-05-14Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej
M.P. 2016 nr 0 poz. 4032016-04-22Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2016 r.

25.04.2016 – 01.05.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5892016-04-28Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5862016-04-30Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5662016-04-25Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5492010-08-26/2016-04-20Poprawki do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjęte w Genewie w dniach 4–8 maja 2009 r. oraz 25–29 kwietnia 2011 r

18.04.2016 – 24.04.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5532016-05-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5442016-04-20Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 5342016-05-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

11.04.2016 – 17-04-2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P. 2016 nr 0 poz. 3552016-04-12Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2016 nr 0 poz. 3542016-04-11Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2016 nr 0 poz. 3502016-04-11Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej

04.04.2016 – 10.04.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 4732016-04-23Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 4222016-04-15Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

28.03.2016 – 03.04.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 4252016-03-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
M.P. 2016 nr 0 poz. 2392016-03-15Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

21.03.2016 – 27.03.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

21.03.2016 – 27.03.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

14.03.2016 – 20.03.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 3532016-03-16Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 3442016-03-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007–2013
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 3302016-03-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

07.03.2016 – 13.03.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 3132016-03-12Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2872016-03-22Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku 

22.02.2016 – 06.03.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2662016-03-17Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2152016-02-22Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych 

16.02.2016 – 21.02.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1822016-02-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
M.P. 2016 nr 0 poz. 1672016-02-18Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego
M.P. 2016 nr 0 poz. 1632016-02-18Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

01.02.2016 – 15.02.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1382016-02-17Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1322016-02-01Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

25.01.2016 – 31.01.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

18.01.2016 – 24.01.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 932016-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 892016-02-04Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 882016-01-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 852016-02-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 732016-02-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 712016-01-18Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

11.01.2016 – 17.01.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672016-01-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych 
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 602016-01-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 562016-01-16Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 282016-01-23Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych
M.P. 2016 nr 0 poz. 522016-01-15Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

28.12.2015 – 10.01.2016

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2016 nr 0 poz. 172016-01-05Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 23592015-12-31Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 23532016-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 23172016-01-14Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22952015-12-31Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22782015-12-30Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22732015-12-29Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22672015-12-30Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22642016-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22502015-12-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22512016-01-13Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 22042016-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21922015-12-29Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

21.12.2015 – 27.12.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21712015-12-23Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21672015-12-22Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21552016-01-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21492016-01-02Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21482016-01-02Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21442016-01-02Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla

13.12.2015 – 20.12.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21372016-01-01Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21252015-12-30Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 21192015-12-29Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20952015-12-09Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

07.12.2015 – 12.12.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20742015-12-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20722015-12-23Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20552015-12-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20542015-12-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20522015-12-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20512015-12-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych

30.11.2015 – 06.12.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 20022016-01-01Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19892015-11-28Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
M.P. 2015 nr 0 poz. 11872015-12-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2016
Dz.U.UE.L.2015.313.1 2015-12-18DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

23.11.2015 – 29.11.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19532015-11-26Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19412015-11-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19362017-01-01Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19342015-12-08Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19262015-12-05Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
M.P. 2015 nr 0 poz. 10922015-11-18Uchwała Nr 195 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. w sprawie “Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”

16.11.2015 – 22.11.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 19042015-11-18Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18752016-01-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

09.11.2015 – 15.11.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18402015-11-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18382015-11-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18202015-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18172015-11-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska 

02.11.2015 – 08.11.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18102015-11-06Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18032015-11-06Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 18022015-11-06Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 17932016-01-01Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
M.P. 2015 nr 0 poz. 10642015-10-30Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016

26.10.2015 – 01.11.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 17022015-10-26Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 17002016-01-01Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16962016-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16952015-11-23Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16942016-01-01Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16902015-11-07Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

19.10.2015 – 25.10.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16722015-11-06Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16652015-11-06Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 16512015-10-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

12.10.2015 – 18.10.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 15932015-11-12Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 15902015-10-27Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 15842015-10-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska “Ekoinfonet”

6.10.2015 – 11.10.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

28.09.2015 – 05.10.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 15292015-10-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach  
M.P. 2015 nr 0 poz. 9052015-09-29Komunikat Ministra Środowiska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2015 nr 0 poz. 9042015-09-29Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016
M.P. 2015 nr 0 poz. 8622015-09-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016

21.09.2015 – 27.09.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14562015-10-08Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14542015-10-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14502015-09-23Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14372015-09-22Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14342015-10-06Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14312015-09-21Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14252015-12-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykazu, obszarów i map regionów pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego
M.P. 2015 nr 0 poz. 8282015-09-22Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016

14.09.2015 – 20.09.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 14132015-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 13682015-09-19Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 13382015-10-10Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
M.P. 2015 nr 0 poz. 8172015-09-16Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2015 nr 0 poz. 8152015-09-16Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016
M.P. 2015 nr 0 poz. 8142015-09-16Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji

06.09.2015 – 13.09.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 13502015-09-10Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 13292015-09-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 13282015-12-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia

18.08.2015 – 05.09.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 12772015-09-16Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 12462015-08-27Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 12232015-09-09Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 12112015-09-04Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 12072015-08-20Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 11712015-08-29Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 11552015-08-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania

11.08.2015 – 17.08.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 11382015-08-26Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 11162015-08-22Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

03.08.2015 – 10.08.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 10812015-08-01Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 10702015-08-14Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

28.07.2015 – 02.08.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł

21.07.2015 – 27.07.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 10162015-08-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

01.01.2015 – 20.07.2015

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 9872015-07-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 9682015-07-25Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 9642015-07-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 9331900-01-00
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 9032015-07-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 8972015-07-11Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 8822015-06-25Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 8812015-07-10Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 8312015-07-01Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 7962015-06-27Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 7952015-06-12Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 7792015-06-25Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 7742015-09-11Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 6572015-05-14Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie sprawozdania o wydajności recyklingu procesu recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 5402015-04-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 5212015-04-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 5012015-04-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 4552015-04-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 4062016-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 3442015-03-15Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 3192015-03-07Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru raportu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 3142015-03-06Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 3112015-05-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2972015-02-04Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2782015-02-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2572015-03-12Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1702015-01-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1372015-01-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach 
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1322015-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1252015-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1122015-01-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1052015-01-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 962015-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 742015-01-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

2014-12

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.1735 2014-12-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego
Dz.U.2014.1713 2014-12-04Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
Dz.U.2014.1654 2015-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U.2014.1598 2015-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu

2014-11

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.1592 2014-11-17Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie
Dz.U.2014.1546 2014-11-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Dz.U.2014.1542 2014-11-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
M.P.2014.1120 2014-11-20Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015

2014-10

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.1492 2014-11-15Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U.2014.1482 2014-11-14Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U.2014.1469 2014-11-13Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla
Dz.U.2014.1409 2014-10-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
Dz.U.2014.1408 2014-10-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów
Dz.U.2014.1405 2014-10-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
Dz.U. 2014.1348 2014-10-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U.2014.1298 2014-10-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań
Dz.U.2014.1272 2014-10-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
Dz.U.2014.1271 2014-10-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

2014-09

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.1267 2014-09-22Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U.2014.1183 2014-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych
Dz.U.2014.1181 2014-09-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U.2014.1180 2014-09-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
Dz.U.2014.1179 2014-09-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dz.U.2014.1178 2014-09-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
Dz.U.2014.1174 2014-09-18Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska
Dz.U.2014.1169 2014-09-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
Dz.U.2014.1165 2014-09-02Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U.2014.1164 2014-09-02Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U.2014.1163 2014-09-02Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
M.P. 2014 nr 0 poz. 790 2014-09-18Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

2014-08

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.1133 2015-01-01Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2014.1132 2014-09-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
Dz.U.2014.1010 2014-08-15Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego
M.P.2014.711 2014-08-26Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015
M.P.2014.705 2014-08-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P.2014.704 2014-08-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015
M.P.2014.648 2014-08-08Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015

2014-07

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.995 2014-07-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
Dz.U.2014.976 2014-07-24Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Dz.U.2014.936 2014-07-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego
Dz.U.2014.910 2014-07-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją
Dz.U.2014.908 2014-07-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U.2014.875 2014-07-16Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
Dz.U.2014.850 2014-07-12Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

2014-05

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.6182014-05-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
Dz.U.2014.596 2014-05-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Dz.U.2014.591 2014-05-24Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla

2014-04

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.472 2014-04-11Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Dz.U.2014.4392014-04-04Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Dz.U.2014.436 2014-04-03Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
Dz.U.2014.4182014-04-15Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych
Dz.U.2014.3472014-04-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy

2014-03

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2014.419 2014-03-31Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U.2014.4172014-03-31Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
Dz.U.2014.2742014-03-20Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

2014-01

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2014.1122014-01-22Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dz.U. 2014.1072014-02-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
Dz.U. 2014.762014-01-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dz.U. 2014.752014-01-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
Dz.U. 2014.742014-01-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dz.U. 2014.732014-01-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
Dz.U. 2014.722014-01-30Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
Dz.U. 2014.622014-01-28Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U.2014.47 2014-01-25Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

2013-12

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2013.1729 2014-01-01Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Dz.U.2013.1667 2014-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U.2013.1607 2014-01-04Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali
Dz.U.2013.1558 2013-12-31Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U.2013.1434 2013-12-04Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
Dz.U. 2013.1424 2013-12-03Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego

2013-11

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.1302 2013-11-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
Dz.U.2013.1279 2013-11-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
Dz.U.2013.1274 2014-01-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie
M.P.2013.957 2013-11-28Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P.2013.893 2013-11-15Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

2013-10

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P.2013.835 2013-10-31Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014
Dz.U.2013.1238 2013-11-24Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U.2013.12352013-10-24Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U.2013.12322013-10-23Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
M.P.2013.821 2013-10-24Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2014
Dz.U.2013.1186 2013-10-22Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Dz.U.2013.1164 2013-10-01Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

2013-09

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.1155 2013-09-30Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
M.P.2013.782 2013-09-30Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
Dz.U.2013.1136 2013-09-25Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych
M.P.2013.775 2013-09-25Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014.
M.P.2013.729 2013-09-10Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

2013-08

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.889 2013-08-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U.2013.888 2014-01-01Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz.U.2013.817 2013-08-01Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

2013-07

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.759 2013-07-16Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych
Dz.U.2013.751 2013-07-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

2013-06

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.627 2013-06-01

MAJ 2013

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.580 2013-05-21Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U.2013.528 2013-05-22Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
Dz.U.2013.547 2013-05-25Rozporządzenie Ministra Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U.2013.523 2013-05-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów

KWIECIEŃ 2013

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.400 2013-04-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

2013-03

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.286 2013-03-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach
Dz.U.2013.287 2013-03-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem
Dz.U.2013.288 2013-03-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U.2013.292 2013-03-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi
Dz.U.2013.293 2013-03-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
Dz.U.2013.294 2013-03-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Urszulinie
Dz.U.2013.295 2013-03-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie
Dz.U.2013.302 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
Dz.U.2013.303 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U.2013.304 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie
Dz.U.2013.305 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie Wielkiej
Dz.U.2013.306 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie
Dz.U.2013.307 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze
Dz.U.2013.308 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie
Dz.U.2013.309 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U.2013.310 2013-03-10Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U.2013.312 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Kurowie
Dz.U.2013.313 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U.2013.314 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu
Dz.U.2013.315 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U.2013.316 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U.2013.317 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem
Dz.U.2013.318 2013-03-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Międzyzdrojach

STYCZEŃ-LUTY 2013

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U.2013.230 2013-07-01Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U.2013.21 2013-01-23Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U.2013.24 2013-01-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Dz.U.2013.25 2013-01-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest
Dz.U.2013.38 2013-01-11Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
Dz.U.2013.95 2013-02-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U.2013.104 2013-02-05Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
Dz.U.2013.183 2013-02-08Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji

2012-11

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2012 poz. 13422013-01-01
M.P. 2012 poz. 9091900-01-00
M.P. 2012 poz. 9021900-01-00Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2012 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
Dz.U. 2012 poz. 13022012-12-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
Dz.U. 2012 poz. 13011900-01-00Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
Dz.U. 2012 poz. 13002012-12-24Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
Dz.U. 2012 poz. 12642012-11-27Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

2012-10

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
M.P. 2012 poz. 7661900-01-00Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013
M.P. 2012 poz. 7471900-01-00Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013
M.P. 2012 poz. 7051900-01-00Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013
Dz.U. 2012 poz. 11092012-10-23Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Dz.U. 2012 poz. 10932012-10-18Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2012 poz. 10882012-10-17Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

2012-09

PublikacjaData obowiązywaniaTytuł
Dz.U. 2012 poz. 10802013-03-29Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody
M.P. 2012 poz. 6731900-01-00Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013
Dz.U. 2012 poz. 10672012-10-11Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
Dz.U. 2012 poz. 10522012-10-09Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Dz.U. 2012 poz. 10412012-10-05Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
Dz.U. 2012 poz. 10342012-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza
Dz.U. 2012 poz. 10322012-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Dz.U. 2012 poz. 10312012-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
Dz.U. 2012 poz. 10302012-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia
Dz.U. 2012 poz. 10292012-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji
Dz.U. 2012 poz. 10282012-10-03Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych
Dz.U. 2012 poz. 10122012-09-27Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
M.P. 2012 poz. 6411900-01-00