Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest dokumentem, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zobowiązany jest złożyć we właściwym urzędzie gminy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Dokument ten powinien zawierać informacje o:

  • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia – należy podać dokładnie rodzaj planowanego przedsięwzięcia uwzględniając zapisy z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). Skala przedsięwzięcia powinna stricte opisywać wielkości produkcji, zużycia surowców itp., natomiast usytuowanie powinno precyzyjnie wskazywać nie miejsce planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i/lub innych dokumentów opisujących ograniczenia w realizacji inwestycji na danym obszarze,
  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną – istotne jest podanie powierzchni zabudowy wszystkich obiektów (każde przekształcenie terenu – utwardzenia itp.), powierzchni biologicznie czynnej, a także wskazanie inwentaryzacji roślinności o ile nie jest to zwykły trawnik
  • rodzaju technologii – technologia ma znaczny wpływ na uznanie czy dane przedsięwzięcie będzie zaliczone do potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ważne jest aby opisać technologię dość szczegółowo wskazując na każdy etap procesu produkcyjnego, usługowego itp. W szczególności należy zwrócić uwagę na procesy powodujące powstawanie odpadów, emisję do powietrza, powstawanie ścieków itp. – np. procesy odtłuszczania i malowania z wykorzystaniem rozpuszczalników (LZO),
  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego – należy opisać możliwe rozwiązania technologiczne i organizacyjne i wskazać na ten, który z uwagi na środowisko ale również interes inwestora jest najlepszy,
  • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – należy podać przedmiotowe informacje wskazując na konkretne dane liczbowe. Niekiedy warto zawyżyć dane, aby w przyszłości na zarzucono zatajenia rzeczywistej skali planowanej inwestycji,
  • rozwiązaniach chroniących środowisko – zawsze, choć niekiedy nieświadomie, stosujemy rozwiązania chroniące środowisko, np.: stosujemy energooszczędne źródła światła, budujemy obiekty o dużej izolacyjności cieplnej, stosujemy wentylatory z regulacją obrotów, montujemy urządzenia powodujące hałas wewnątrz budynków. Warto w karcie informacyjnej napisać jak najwięcej na ten temat, gdyż może się to przyczynić do uznania przez właściwy organ ochrony środowiska, iż obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie będzie wymagany,
  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – należy wyraźnie podać wielkości liczbowe dotyczące wprowadzanych substancji – najlepiej w jednostkach masy w ciągu godziny oraz w ciągu roku. W zakresie hałasu należy podać źródła dźwięku i ich moc akustyczną,
  • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko – zwykle brak jest takiego oddziaływania. W przypadku realizacji inwestycji w rejonie przygranicznym należy rozpatrzyć potencjalne oddziaływanie w zakresie wykraczającym poza teren przedsięwzięcia,
  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – warto wskazać obszary chronione wskazując jakie są to obszary i w jakiej odległości się one znajdują. Przydatne w tym przypadku jest przedstawienie mapki z tymi obszarami. Przydatnym narzędziem jest http://mapa.ekoportal.pl/
  • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – Ci, którzy się zajmują drogami wiedzą co w tym punkcie napisać.

Powyższe wymagania określone zostały w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U.2013.1235 j.t. – pod tym linkiem znajdziecie Państwo ujednolicony tekst ustawy.

Przykładowa Karta Informacyjna

Jak samodzielnie wykonać Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia?

Osobom pragnącym samodzielnie przygotować kartę informacyjną proponujemy skorzystanie ze wzoru takiej karty, który możecie Państwo pobrać w postaci pliku pdf. Przy okazji możecie Państwo się przekonać z jaką dbałością wykonujemy nasze dokumentacje – co pozwala na szybką ich analizę przez organy ochrony środowiska i umożliwia uzyskanie decyzji środowiskowej bez zbędnej zwłoki.

Zachęcamy do kontaktu z nami, nawet jeśli zechcą Państwo sporządzić kartę informacyjną samodzielnie. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy „wytrychy”, które pozwolą na zgodne z prawem przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Proponujemy zapoznanie się z listą naszych klientów i przekonanie się, iż współpraca z nami się opłaca.

Nie zawsze warto szukać specjalisty, który zagwarantuje nam zrobienie karty w trzy dni. Czasem warto poświęcić więcej czasu, ale zrobić ją w taki sposób aby ułatwić organom ochrony środowiska podjęcie decyzji o odstąpieniu od wymagania sporządzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i w efekcie uzyskać pozwolenie na budowę na przykład o pół roku wcześniej!